นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2215
ความเห็น: 3

บริหารองค์กรสู่ความยั่งยืน....ด้วยแนวทางสีเขียว

Green Excellent : Applying Green Think to Business Management

 

       แค่ช่วงเวลาสั้นๆ เพียงไม่กี่ปี โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ทำให้องค์กรต่างๆ ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และหันมาให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติได้จัดสัมมนาหัวข้อ "บริหารองค์กรสู่ความยั่งยืน ด้วยแนวทางสีเขียว" เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 โดยมี คุณกุลชุดา ดิษยบุตร และ คุณอุรศา ศรีบุญลือ วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  ซึ่งได้มีการสรุปการบรรยายไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้
 
       CSR ไม่ใช่การบริจาค ไม่ใช่การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร และไม่ใช่การทำคนเดียว แต่เป็นความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมร่วมกัน การทำ CSR นั้นมีอยู่ 2 แบบคือ CSR In Process เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการหลักขององค์กรหรือเป็นการทำธุรกิจที่หากำไรอย่างมีความรับผิดชอบ และ CSR After Process เป็นการดำเนินการที่ต่างจากกระบวนการหลักขององค์กร เช่น การแจกจ่ายสิ่งของ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ การบรรเทาความทุกข์ เป็นต้น

       ทำไมต้องเป็นองค์กรสีเขียว
       การทำธุรกิจเพื่อให้องค์กรอยู่ได้อย่างยั่งยืนนั้น ต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหลัก ทั้งความรับผิดชอบภายใน อาทิ การบริหารความเสี่ยง การเตรียมความพร้อม การเพิ่มคุณภาพ การลดต้นทุน การลดของเสีย และกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ โดยไม่ละทิ้งความรับผิดชอบภายนอกในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม การตอบสนองความต้องการของลูกค้า การตื่นตัวในการสร้างนวัตกรรม และการสร้างชื่อเสียง (Brand Image) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

       ทำอย่างไรให้องค์กรเป็นองค์กรสีเขียว
       การใช้ทรัพยากรโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ รวมทั้งการทำลายและการนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเชื่อมโยงกันตั้งแต่ผู้ส่งมอบ ผู้ออกแบบ ผู้ผลิต ผู้กระจายสินค้า ผู้ขนส่ง และผู้ค้าปลีก เพื่อให้ทุกองค์กรมีเป้าหมายเดียวกันหรือสอดคล้องกัน “การจัดหาผู้ส่งมอบสีเขียว ถือเป็นต้นน้ำที่สำคัญ” โดยการส่งเสริมให้ผู้ส่งมอบนำแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมไปใช้ และมุ่งเน้นในเรื่องวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และแนวทางปฏิบัติของผู้ส่งมอบ

 
       ทั้งนี้ สิ่งที่องค์กรจะได้รับนั้นมีทั้งการลดต้นทุน เพิ่มกำไร สามารถใช้สินทรัพย์ได้อย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และดึงดูดความสนใจให้แก่นักลงทุน

       มาตรฐานสีเขียวกับความยั่งยืน
       มาตรฐานสีเขียวมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท แต่มาตรฐานหลักๆ ที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีอยู่ด้วยกัน 3 มาตรฐาน คือ ISO 14001, ISO 50001 และ ISO 26000

       ISO 14001 : มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นกรอบงานสำหรับระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยให้มีการจัดการผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม ป้องกันการเกิดมลพิษ

       ISO 50001 : มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน เป็นกรอบงานสำหรับการจัดการพลังงาน เพื่อให้องค์กรมีระบบและกระบวนการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน มีผลทำให้ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลกระทบอื่นๆ

       ISO 26000 : มาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศที่ให้แนวทางในการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งหวังให้ใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท ทุกภาคส่วน ซึ่งไม่มีข้อกำหนดในการนำ ISO 26000 ไปใช้ในการรับรอง และไม่ใช่มาตรฐานบังคับแต่อย่างใด หากแต่เป็นเรื่องการนำไปใช้ด้วยความสมัครใจ

       จะเห็นได้ว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางสีเขียวนั้น เป็นการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน ที่ไม่ต้องการให้มีผลกระทบต่อคนรุ่นลูกรุ่นหลาน ตรงกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งต้องคำนึงถึง 3 เสาหลักได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือ ให้คนในสังคมอยู่ดี..มีสุข

       สำหรับในส่วนของศูนย์เครื่องมือฯ คงจะต้องมีการศึกษามาตรฐานสีเขียวกับความยั่งยืนอย่างจริงจัง ทีม CSR รับทราบด้วยนะจ๊ะสำหรับการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมและเป็นระบบเพื่อความยั่งยืนขององค์กรต่อไป


ที่มา : การสรุปบทความดี ๆจาก คุณยุธิชล ศรีตัญญู  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 พฤษภาคม 2555 14:57 แก้ไข: 15 พฤษภาคม 2555 16:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LeeO, Ico24 Our Shangri-La, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

CSR จะสำเร็จก็ต่อเมื่อ ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร และ การมีส่วนร่วมจากบุคลากร ค่ะ เขาว่าไว้อย่างนั้นน่ะค่ะ

CSR กำลังสำคัญเป็นความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทุกคน โดยมีผู้บริหารคอยคัดท้ายให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องจ๊ะท่านประธาน

Ico48
woothiwong [IP: 101.51.32.134]
02 มิถุนายน 2555 07:18
#77616

แนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยทำให้

1.ขยะหมด

2.มีประโยชน์

3.ไร้มลภาวะ

4.ยั่งยืน

เกิดขึ้นแล้วที่เมืองเพชรฯ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.130.162
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ