นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 21 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ปีการศึกษา) [C] 895 0
แผนพัฒนาพื้นที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ [C] 713 0
ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ๔๐ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ [C] 2861 0
วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการประจำคณะฯ [C] 1091 2
เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 [C] 1266 1
ปรับขั้นเงินเดือนใหม่ให้ "พนักงานเงินรายได้" 2401 0
กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๕ ปี ม.อ. 1124 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติเป็นเจ้าภาพงานประเพณี ๔ จอบ และจัดสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพของเครือข่ายสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตร 1148 0
สวัสดิการพนักงานเงินรายได้ 1141 0
การเสนอวาระในที่ประชุม 2728 1
การขับเคลื่อน "เรื่องดำเนินการตามมติที่ประชุม" 1397 1
เรื่องดำเนินการตามมติที่ประชุม (2) 1239 0
การเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อสัมมนาอุดมศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ เรื่อง ความต้องการบัณฑิตเกษตรศาสตร์ ในอนาคต 1474 2
การพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างความเป็นเลิศของบัณฑิต และการวิจัยในอนาคต 1376 0
การเปิดเรียนภาคฤดูร้อนในรายวิชาด้านสาขาการเกษตรของมหาวิทยาลัย 1287 1
การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1297 0
รางวัลการจัดการความรู้ดีเด่นคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1186 0
การนำนักศึกษาไปศึกษางานที่ประเทศมาเลเซีย 1715 3
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ 1774 0
การมอบพื้นที่อาคารสถานีวิจัยและตรวจสอบระบบนิเวศทะเลสาบสงขลาให้คณะทรัพยากรธรรมชาติดูแล 1715 1
การตัดต้นไม้ใหญ่บริเวณหน้าคณะทรัพยากรธรรมชาติ 3622 7