นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 2651
comment: 0

ปรับขั้นเงินเดือนใหม่ให้ "พนักงานเงินรายได้"

ปรับโครงสร้างเงินเดือนใหม่ ให้กับพนักงานเงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2556
           ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2556  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556  ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับโครงสร้างเงินเดือนใหม่ โดยเพิ่มร้อยละ 5 จากฐานเงินเดือนเดิม   และเห็นชอบให้จ่ายค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานเงินรายได้ เป็น 3 ระดับ  คือ 500 บาท  1,000 บาท  และ 1,500 บาท/คน/เดือน  ตามผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงาน   โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556

       
           อัตราค่าจ้างพน้กงานเงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  2556 

  

 

    

ตัวอย่าง

          เช่น น.ส. ก.   ได้รับเงินเดือนเดิม ณ  ต.ค 2555 จำนวน  8,340 บาท  ปรับฐานเงินเดือน 5%   ได้รับเงินเดือน  8,760 บาท

         - ณ 1 เม.ย 2556  ได้เพิ่มขั้นเงินเดือนไม่เกิน 3% ต่อรอบการประเมิน   จะได้  9,030 บาท (ตัวอย่างเพิ่มให้ 3%)    และบวกค่าครองชีพชั่วคราว ตามผลการประเมิน  เช่น ได้ 1,500 บาทต่อเดือน (ระยะเวลา 6 เดือน ตามรอบการประเมิน)

          ดังน้ัน น.ส. ก. จะได้เงินเดือน ณ เม.ย 2556  เป็นเงิน    10,530 บาท

 

           หมายเหตุ  ค่าครองชีพชั่วคราว แต่ละคนจะได้ไม่เท่ากัน  เช่น  500 บาท   1,000 บาท  หรือ 1,500 บาท  ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการประเมินของแต่ละหน่วยงาน

 

            งบประมาณที่ใช้ในการปรับฐานเงินเดือนใหม่ เพิ่มร้อยละ 5 (รวมกับเงินเดือนเดิม)  และค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเงินรายได้ ไม่เกินคนละ 1,500 บาท   คาดว่าปีงบประมาณ 2556 ใช้งบประมาณ 7.9 ล้านบาท

 

สร้าง: 07 พฤษภาคม 2556 14:02 แก้ไข: 07 พฤษภาคม 2556 16:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 9 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.238.36.32
Message:  
Load Editor
   
Cancel or