นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

[C] (0) ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ปีการศึกษา)

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้เห็นชอบเห็นชอบ "กำหนดยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์การจัดทำแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ในช่วงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ปีการศึกษา)" ดังนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑. ผลิตบัณฑิต... more »
By Monly   created: 05 November 2016 13:57 Modified: 05 November 2016 16:33 [ Report Abuse ]

[C] (0) แผนพัฒนาพื้นที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่

แผนพัฒนาพื้นที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ โดยจะพัฒนาพื้นที่ว่างและพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์พัฒนาให้เกิดประโยชน์ จัดการเรียนการสอนแบบ แบบ Active Lea... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Monly   created: 06 March 2015 16:39 Modified: 06 March 2015 16:50 [ Report Abuse ]

[C] (0) ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ๔๐ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ใน “วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘” คณะทรัพยากรธรรมชาติ จะมีอายุครบ ๔๐ ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจัดตั้ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขึ้นในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบิกษา เล่มที่ ๙๒ตอนที่๒๑๗ ลงวันที่๒๑ตุลาคม... more »
Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Monly   created: 10 January 2015 15:28 Modified: 12 January 2015 09:06 [ Report Abuse ]

[C] (2) วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการประจำคณะฯ

คณะกรรมการประจำคณะฯประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และตัวแทนจากคณาจารย์ประจำ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนี้ - ผู้บริหารคณะฯ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี และสามารถดำรงตำแหน่งได้ ไม่เกิน 2 วาระติด... more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Monly   created: 07 October 2013 16:57 Modified: 07 October 2013 17:09 [ Report Abuse ]

[C] (1) เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 ท่านคณบดี (ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต) ได้นำเรื่องจากที่ประชุมคณบดี และค.บ.ม. แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 1.ที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 255... more »
By Monly   created: 26 September 2013 10:16 Modified: 26 September 2013 10:45 [ Report Abuse ]

(0) ปรับขั้นเงินเดือนใหม่ให้ "พนักงานเงินรายได้"

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับโครงสร้างเงินเดือนใหม่ โดยเพิ่มร้อยละ 5 จากฐานเงินเดือนเดิม และเห็นชอบให้จ่ายค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานเงินรายได้ เป็น 3 ระดับ คือ 500 บาท 1,000 บ... more »
By Monly   created: 07 May 2013 14:02 Modified: 07 May 2013 16:37 [ Report Abuse ]

(0) กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๕ ปี ม.อ.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๕ ปี ม.อ. เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมหาวิทยาลัยขอความร่วมมือให้ทุกคณะ/หน่วยงาน แจ้งข้อมูลกิจกรรม โครงการ หรือแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมเฉล... more »
Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Monly   created: 05 Febuary 2013 22:56 Modified: 05 Febuary 2013 22:58 [ Report Abuse ]

(0) คณะทรัพยากรธรรมชาติเป็นเจ้าภาพงานประเพณี ๔ จอบ และจัดสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพของเครือข่ายสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตร

จากการที่สถาบันการศึกษาทางด้านการเกษตร ซึ่งเริ่มจาก ๔ สถาบัน คือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการประชุมร่วมกันในก... more »
By Monly   created: 04 January 2013 22:09 Modified: 04 January 2013 22:30 [ Report Abuse ]

(0) สวัสดิการพนักงานเงินรายได้

ตามที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้ พนักงานเงินรายได้ มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ โดยให้คณะฯ ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ไปยังคณะกรรมการกองทุนฯ สำหรับในส่วนของคณะฯ ได้มีการปรึกษาหารือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ. เพื่อเป็นทางเลือกให้กับพนักงาน... more »
By Monly   created: 20 November 2012 09:27 Modified: 20 November 2012 09:28 [ Report Abuse ]

(1) การเสนอวาระในที่ประชุม

ในการเสนอวาระเข้าที่ประชุม กรณี “การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ” เช่น การเสนอเรื่องแจ้งเพื่อทราบ และการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา โดยมีส่วนประกอบของเรื่องที่เสนอ ดังนี้ 1. การเสนอเรื่องแจ้งเพื่อทราบ หน่วยงานเจ้าของเรื่องนำเสนอเ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Monly   created: 23 Febuary 2012 08:56 Modified: 23 Febuary 2012 09:11 [ Report Abuse ]