นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 3 · Followed: 1

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Carbon black 1293 1
ปูนขาว 1218 0
สารประกอบออกไซด์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน#2 1192 0
ค่าความร้อน 1165 1
สารประกอบออกไซด์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน#1 1586 0
Fluoride ในน้ำ 794 0
Group frequencies 1640 0
แร่ Pyrite 1213 1
ขนาดของ Mesh 2426 0
การทดสอบกลิ่นของอาหารด้วยเทคนิค GC-O 1234 1
การทดสอบหาความบริสุทธิ์ของสารเคมี 2066 1
ประเด็นสำคัญทางด้านวิชาการ ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 861 0
PT (Proficiency Testing) 831 0
ประเด็นปัญหาทางด้านวิชาการ ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางเคมี 958 0
การทดสอบหาปริมาณแทนนิน 2075 1
มาตรฐานของน้ำใช้ในห้องปฏิบัติการ 876 0
สารกลุ่มไตรฮาโลมีเทนในน้ำ (THMs; Trihalomethanes) 1020 0
QC sample ของการทดสอบ COD 1160 0
การทดสอบ ฺBOD (Biochemical Oxygen Demand ) 957 0
สารรักษาสภาพน้ํ้ำยางไร้แอมโมเนีย (TAPS) 1098 0
Formaldehydes ในน้ำยาง 1088 0
สารพิษในทุเรียนมีจริงหรือ? 1055 0
วิเคราะห์หาปริมาณสารพิวรีนในหน่อไม้ดอง 1149 0
MLSS และ MLVSS 3151 0
TEA คืออะไร 1128 0
การทดสอบหาค่า gel strength 1415 0
ปริมาณโบรอนในดิน 1189 0
ความดันไอ 3535 0
สารกันบูด:กรดเบนโซอิก 1078 0
อีโทนัส (สารเร่งสุก) 1059 0
สารพิษในอากาศ 830 0
ความหนาแน่น 1390 0
การวิเคราะห์ปริมาณแบบ Proximate analysis#2 1127 0
การวิเคราะห์ปริมาณแบบ Proximate analysis 825 0
ทำอย่างไรถึงจะได้เปอร์เซ็นต์ถ่านกัมมันต์สูง ๆ 901 2
การทดสอบหาค่าไอโอดีนนัมเบอร์ของถ่านกัมมันต์ 1730 0
ซัลเฟอร์ไดออก"ซด์ 973 0
การขึ้นทะเบียนของนักวิทยาศาสตร์ 847 0
การทดสอบเกลือบริโภคตาม มอก.2085-2544 885 0
น้ำมันขัน 1836 1
ทดสอบคุณภาพน้ำยาล้างจาน 1372 0
อาการน้ำในหูไม่เท่ากัน 1471 1
วิธีดูมุกแท้ 960 0
การทดสอบหาค่า Chloroform number 1405 0
การทดสอบคุณภาพของน้ำมันหอมระเหย (Essential oi) ตาม ISO 3757 1242 3
ตัวทำละลายสำหรับทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่อง LPSA 971 0
การทดสอบคุณภาพสารไฮโปคลอไรต์ตาม มอก.225-2542 1076 0
กฏหมายน่ารู้ 787 0
ทดสอบหาสารไซยาไนด์ในลูกประ 1050 0
การทดสอบค่าสีในน้ำมันปาล์ม 861 0
บริการทดสอบหาปริมาณโปรตีน (crude protein) 1027 0
การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารหรือวัตถุดิบ 1434 0
PAHs และ PCHs คืออะไร 1154 0
การตรวจสอบคุณภาพหมอนยางพารา 1387 2
การทดสอบหาใยอาหาร 1455 1
ทำไมห้ามนำสิ่งที่มีโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบขึ้นเครื่องบิน 940 1
การทดสอบหาปริมาณไอโอดีน 975 4
เปิดบริการใหม่ทดสอบหาจุดหลอมของเถ้า 754 0
กรดไขมันในน้ำมันมะพร้าว 925 0
ค่า MONG คืออะไร 1113 0
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า COD กับ BOD ในน้ำ 4270 0
มาตรฐานแผ่นยางปูพื้น 926 0
สถิติเพื่อการทดสอบ # 1 Outlier 1296 0
weathering and degradation paint and polymer 1097 0
ขวดนมและภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก 892 0
พทาเลต สารอันตรายในพลาสติก 894 0
มาตรฐานอุตสาหกรรม 680 0
การทดสอบหาปริมาณโปรตีนในน้้ำยางและถุงมือยาง 823 0
ทำไมต้องใส่สารอะลูมินาเมื่อทดสอบด้วยเครื่อง DTA 653 3
Nitrozamines ในผลิตภัณต์ยาง 1132 2
นวัตกรรมกับความยั่งยืนขององค์กร 901 0
สารสำคัญในฟักข้าว 958 0
นิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) 950 0
การทดสอบหาค่ากรดไขมันอิสระ (FFA) ในน้ำมันปาล์ม 1040 0
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 1029 0
เล่าความต่อกับร่วมประชุมมสัมมนากับสหกรณ์ออมทรัพย์ 1162 3
ข้อบังคับวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 4 สาขา 1518 3
มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ 932 0
การทดสอบหาค่า MST ในน้ำยาง 3236 1
มาตรฐานของยาง STR 1638 0
การทดสอบตัวอย่างยาง STR 983 0
แคลเซียมในแป้งสาลี 867 0
การทดสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล 1132 0
เครื่อง TMA (Thermomechanical Analyzer) 2665 0
การบำบัดไนเตรทในน้ำ 1175 0
การแก้ปัญหาน้ำกระด้าง 777 0
self-heating temperature 972 2
เรื่องของรังนก 1028 3
specific heat capacity (2) 1306 2
specific heat capacity 1192 0
สารสำคัญของต้นดาหลา 973 0
การหาความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริก 914 0
การทดสอบยาฆ่าแมลง 1011 0
ทดสอบหาปริมาณสาร HCA ในตัวอย่างส้มแขก 908 2
การทดสอบหา % Ca(OH)2 1081 2
ไขมันทรานส์ 916 3
มาตรฐานของสมุนไพร 767 0
ปลาไหลเผือก 1041 0
การทดสอบคุณค่าทางโภชนาการ 1022 1
สารสำคัญในถั่งเช่า 1244 2