นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 3 · Followed: 1

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Carbon black 2033 1
ปูนขาว 1771 0
สารประกอบออกไซด์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน#2 1648 0
ค่าความร้อน 1490 1
สารประกอบออกไซด์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน#1 2262 0
Fluoride ในน้ำ 1170 0
Group frequencies 2132 0
แร่ Pyrite 1571 1
ขนาดของ Mesh 3403 0
การทดสอบกลิ่นของอาหารด้วยเทคนิค GC-O 1610 1
การทดสอบหาความบริสุทธิ์ของสารเคมี 2469 1
ประเด็นสำคัญทางด้านวิชาการ ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 1202 0
PT (Proficiency Testing) 1197 0
ประเด็นปัญหาทางด้านวิชาการ ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางเคมี 1372 0
การทดสอบหาปริมาณแทนนิน 3590 1
มาตรฐานของน้ำใช้ในห้องปฏิบัติการ 1247 0
สารกลุ่มไตรฮาโลมีเทนในน้ำ (THMs; Trihalomethanes) 1334 0
QC sample ของการทดสอบ COD 1575 0
การทดสอบ ฺBOD (Biochemical Oxygen Demand ) 1293 0
สารรักษาสภาพน้ํ้ำยางไร้แอมโมเนีย (TAPS) 1460 0
Formaldehydes ในน้ำยาง 1437 0
สารพิษในทุเรียนมีจริงหรือ? 1356 0
วิเคราะห์หาปริมาณสารพิวรีนในหน่อไม้ดอง 1488 0
MLSS และ MLVSS 3945 0
TEA คืออะไร 1433 0
การทดสอบหาค่า gel strength 2097 0
ปริมาณโบรอนในดิน 1625 0
ความดันไอ 5354 0
สารกันบูด:กรดเบนโซอิก 1486 0
อีโทนัส (สารเร่งสุก) 1345 0
สารพิษในอากาศ 1101 0
ความหนาแน่น 2229 0
การวิเคราะห์ปริมาณแบบ Proximate analysis#2 1560 0
การวิเคราะห์ปริมาณแบบ Proximate analysis 1184 0
ทำอย่างไรถึงจะได้เปอร์เซ็นต์ถ่านกัมมันต์สูง ๆ 1261 2
การทดสอบหาค่าไอโอดีนนัมเบอร์ของถ่านกัมมันต์ 2253 0
ซัลเฟอร์ไดออก"ซด์ 1323 0
การขึ้นทะเบียนของนักวิทยาศาสตร์ 1271 0
การทดสอบเกลือบริโภคตาม มอก.2085-2544 1286 0
น้ำมันขัน 2452 1
ทดสอบคุณภาพน้ำยาล้างจาน 1939 0
อาการน้ำในหูไม่เท่ากัน 1869 1
วิธีดูมุกแท้ 1314 0
การทดสอบหาค่า Chloroform number 1841 0
การทดสอบคุณภาพของน้ำมันหอมระเหย (Essential oi) ตาม ISO 3757 1619 3
ตัวทำละลายสำหรับทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่อง LPSA 1331 0
การทดสอบคุณภาพสารไฮโปคลอไรต์ตาม มอก.225-2542 1476 0
กฏหมายน่ารู้ 1063 0
ทดสอบหาสารไซยาไนด์ในลูกประ 1428 0
การทดสอบค่าสีในน้ำมันปาล์ม 1197 0
บริการทดสอบหาปริมาณโปรตีน (crude protein) 1411 0
การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารหรือวัตถุดิบ 1852 0
PAHs และ PCHs คืออะไร 1490 0
การตรวจสอบคุณภาพหมอนยางพารา 1773 2
การทดสอบหาใยอาหาร 1930 1
ทำไมห้ามนำสิ่งที่มีโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบขึ้นเครื่องบิน 1271 1
การทดสอบหาปริมาณไอโอดีน 1315 4
เปิดบริการใหม่ทดสอบหาจุดหลอมของเถ้า 1062 0
กรดไขมันในน้ำมันมะพร้าว 1231 0
ค่า MONG คืออะไร 1512 0
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า COD กับ BOD ในน้ำ 4827 0
มาตรฐานแผ่นยางปูพื้น 1199 0
สถิติเพื่อการทดสอบ # 1 Outlier 1690 0
weathering and degradation paint and polymer 1409 0
ขวดนมและภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก 1187 0
พทาเลต สารอันตรายในพลาสติก 1200 0
มาตรฐานอุตสาหกรรม 977 0
การทดสอบหาปริมาณโปรตีนในน้้ำยางและถุงมือยาง 1174 0
ทำไมต้องใส่สารอะลูมินาเมื่อทดสอบด้วยเครื่อง DTA 913 3
Nitrozamines ในผลิตภัณต์ยาง 1431 2
นวัตกรรมกับความยั่งยืนขององค์กร 1201 0
สารสำคัญในฟักข้าว 1317 0
นิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) 1297 0
การทดสอบหาค่ากรดไขมันอิสระ (FFA) ในน้ำมันปาล์ม 1850 0
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 1322 0
เล่าความต่อกับร่วมประชุมมสัมมนากับสหกรณ์ออมทรัพย์ 1479 3
ข้อบังคับวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 4 สาขา 1912 3
มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ 1207 0
การทดสอบหาค่า MST ในน้ำยาง 4008 1
มาตรฐานของยาง STR 2030 0
การทดสอบตัวอย่างยาง STR 1321 0
แคลเซียมในแป้งสาลี 1135 0
การทดสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล 1473 0
เครื่อง TMA (Thermomechanical Analyzer) 3617 0
การบำบัดไนเตรทในน้ำ 1508 0
การแก้ปัญหาน้ำกระด้าง 1102 0
self-heating temperature 1250 2
เรื่องของรังนก 1319 3
specific heat capacity (2) 1626 2
specific heat capacity 1572 0
สารสำคัญของต้นดาหลา 1270 0
การหาความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริก 1246 0
การทดสอบยาฆ่าแมลง 1294 0
ทดสอบหาปริมาณสาร HCA ในตัวอย่างส้มแขก 1243 2
การทดสอบหา % Ca(OH)2 1407 2
ไขมันทรานส์ 1217 3
มาตรฐานของสมุนไพร 1068 0
ปลาไหลเผือก 1402 0
การทดสอบคุณค่าทางโภชนาการ 1358 1
สารสำคัญในถั่งเช่า 1578 2