นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 3 · Followed: 1

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Carbon black 946 1
ปูนขาว 940 0
สารประกอบออกไซด์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน#2 954 0
ค่าความร้อน 938 1
สารประกอบออกไซด์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน#1 1270 0
Fluoride ในน้ำ 606 0
Group frequencies 881 0
แร่ Pyrite 983 1
ขนาดของ Mesh 1978 0
การทดสอบกลิ่นของอาหารด้วยเทคนิค GC-O 1000 1
การทดสอบหาความบริสุทธิ์ของสารเคมี 1849 1
ประเด็นสำคัญทางด้านวิชาการ ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 715 0
PT (Proficiency Testing) 693 0
ประเด็นปัญหาทางด้านวิชาการ ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางเคมี 791 0
การทดสอบหาปริมาณแทนนิน 1695 1
มาตรฐานของน้ำใช้ในห้องปฏิบัติการ 729 0
สารกลุ่มไตรฮาโลมีเทนในน้ำ (THMs; Trihalomethanes) 884 0
QC sample ของการทดสอบ COD 982 0
การทดสอบ ฺBOD (Biochemical Oxygen Demand ) 777 0
สารรักษาสภาพน้ํ้ำยางไร้แอมโมเนีย (TAPS) 922 0
Formaldehydes ในน้ำยาง 962 0
สารพิษในทุเรียนมีจริงหรือ? 934 0
วิเคราะห์หาปริมาณสารพิวรีนในหน่อไม้ดอง 1011 0
MLSS และ MLVSS 2852 0
TEA คืออะไร 973 0
การทดสอบหาค่า gel strength 1187 0
ปริมาณโบรอนในดิน 986 0
ความดันไอ 2574 0
สารกันบูด:กรดเบนโซอิก 909 0
อีโทนัส (สารเร่งสุก) 896 0
สารพิษในอากาศ 730 0
ความหนาแน่น 1165 0
การวิเคราะห์ปริมาณแบบ Proximate analysis#2 986 0
การวิเคราะห์ปริมาณแบบ Proximate analysis 704 0
ทำอย่างไรถึงจะได้เปอร์เซ็นต์ถ่านกัมมันต์สูง ๆ 753 2
การทดสอบหาค่าไอโอดีนนัมเบอร์ของถ่านกัมมันต์ 1464 0
ซัลเฟอร์ไดออก"ซด์ 867 0
การขึ้นทะเบียนของนักวิทยาศาสตร์ 731 0
การทดสอบเกลือบริโภคตาม มอก.2085-2544 749 0
น้ำมันขัน 1567 1
ทดสอบคุณภาพน้ำยาล้างจาน 1138 0
อาการน้ำในหูไม่เท่ากัน 1286 1
วิธีดูมุกแท้ 821 0
การทดสอบหาค่า Chloroform number 1241 0
การทดสอบคุณภาพของน้ำมันหอมระเหย (Essential oi) ตาม ISO 3757 1104 3
ตัวทำละลายสำหรับทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่อง LPSA 858 0
การทดสอบคุณภาพสารไฮโปคลอไรต์ตาม มอก.225-2542 967 0
กฏหมายน่ารู้ 698 0
ทดสอบหาสารไซยาไนด์ในลูกประ 923 0
การทดสอบค่าสีในน้ำมันปาล์ม 765 0
บริการทดสอบหาปริมาณโปรตีน (crude protein) 891 0
การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารหรือวัตถุดิบ 1328 0
PAHs และ PCHs คืออะไร 1042 0
การตรวจสอบคุณภาพหมอนยางพารา 1241 2
การทดสอบหาใยอาหาร 1284 1
ทำไมห้ามนำสิ่งที่มีโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบขึ้นเครื่องบิน 837 1
การทดสอบหาปริมาณไอโอดีน 893 4
เปิดบริการใหม่ทดสอบหาจุดหลอมของเถ้า 668 0
กรดไขมันในน้ำมันมะพร้าว 841 0
ค่า MONG คืออะไร 987 0
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า COD กับ BOD ในน้ำ 3876 0
มาตรฐานแผ่นยางปูพื้น 847 0
สถิติเพื่อการทดสอบ # 1 Outlier 1157 0
weathering and degradation paint and polymer 940 0
ขวดนมและภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก 806 0
พทาเลต สารอันตรายในพลาสติก 811 0
มาตรฐานอุตสาหกรรม 599 0
การทดสอบหาปริมาณโปรตีนในน้้ำยางและถุงมือยาง 741 0
ทำไมต้องใส่สารอะลูมินาเมื่อทดสอบด้วยเครื่อง DTA 585 3
Nitrozamines ในผลิตภัณต์ยาง 1052 2
นวัตกรรมกับความยั่งยืนขององค์กร 821 0
สารสำคัญในฟักข้าว 828 0
นิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) 855 0
การทดสอบหาค่ากรดไขมันอิสระ (FFA) ในน้ำมันปาล์ม 935 0
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 915 0
เล่าความต่อกับร่วมประชุมมสัมมนากับสหกรณ์ออมทรัพย์ 1038 3
ข้อบังคับวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 4 สาขา 1354 3
มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ 813 0
การทดสอบหาค่า MST ในน้ำยาง 2984 1
มาตรฐานของยาง STR 1473 0
การทดสอบตัวอย่างยาง STR 885 0
แคลเซียมในแป้งสาลี 783 0
การทดสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล 1011 0
เครื่อง TMA (Thermomechanical Analyzer) 2398 0
การบำบัดไนเตรทในน้ำ 1036 0
การแก้ปัญหาน้ำกระด้าง 696 0
self-heating temperature 882 2
เรื่องของรังนก 945 3
specific heat capacity (2) 1168 2
specific heat capacity 1037 0
สารสำคัญของต้นดาหลา 876 0
การหาความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริก 843 0
การทดสอบยาฆ่าแมลง 921 0
ทดสอบหาปริมาณสาร HCA ในตัวอย่างส้มแขก 828 2
การทดสอบหา % Ca(OH)2 923 2
ไขมันทรานส์ 790 3
มาตรฐานของสมุนไพร 676 0
ปลาไหลเผือก 932 0
การทดสอบคุณค่าทางโภชนาการ 921 1
สารสำคัญในถั่งเช่า 1130 2