นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 3 · Followed: 1

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Carbon black 1029 1
ปูนขาว 1036 0
สารประกอบออกไซด์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน#2 1032 0
ค่าความร้อน 1013 1
สารประกอบออกไซด์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน#1 1402 0
Fluoride ในน้ำ 661 0
Group frequencies 1147 0
แร่ Pyrite 1060 1
ขนาดของ Mesh 2147 0
การทดสอบกลิ่นของอาหารด้วยเทคนิค GC-O 1068 1
การทดสอบหาความบริสุทธิ์ของสารเคมี 1916 1
ประเด็นสำคัญทางด้านวิชาการ ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 767 0
PT (Proficiency Testing) 748 0
ประเด็นปัญหาทางด้านวิชาการ ด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางเคมี 848 0
การทดสอบหาปริมาณแทนนิน 1828 1
มาตรฐานของน้ำใช้ในห้องปฏิบัติการ 779 0
สารกลุ่มไตรฮาโลมีเทนในน้ำ (THMs; Trihalomethanes) 928 0
QC sample ของการทดสอบ COD 1044 0
การทดสอบ ฺBOD (Biochemical Oxygen Demand ) 835 0
สารรักษาสภาพน้ํ้ำยางไร้แอมโมเนีย (TAPS) 978 0
Formaldehydes ในน้ำยาง 1007 0
สารพิษในทุเรียนมีจริงหรือ? 969 0
วิเคราะห์หาปริมาณสารพิวรีนในหน่อไม้ดอง 1060 0
MLSS และ MLVSS 2924 0
TEA คืออะไร 1020 0
การทดสอบหาค่า gel strength 1249 0
ปริมาณโบรอนในดิน 1054 0
ความดันไอ 2820 0
สารกันบูด:กรดเบนโซอิก 958 0
อีโทนัส (สารเร่งสุก) 943 0
สารพิษในอากาศ 758 0
ความหนาแน่น 1253 0
การวิเคราะห์ปริมาณแบบ Proximate analysis#2 1039 0
การวิเคราะห์ปริมาณแบบ Proximate analysis 740 0
ทำอย่างไรถึงจะได้เปอร์เซ็นต์ถ่านกัมมันต์สูง ๆ 807 2
การทดสอบหาค่าไอโอดีนนัมเบอร์ของถ่านกัมมันต์ 1560 0
ซัลเฟอร์ไดออก"ซด์ 908 0
การขึ้นทะเบียนของนักวิทยาศาสตร์ 765 0
การทดสอบเกลือบริโภคตาม มอก.2085-2544 792 0
น้ำมันขัน 1688 1
ทดสอบคุณภาพน้ำยาล้างจาน 1244 0
อาการน้ำในหูไม่เท่ากัน 1354 1
วิธีดูมุกแท้ 870 0
การทดสอบหาค่า Chloroform number 1296 0
การทดสอบคุณภาพของน้ำมันหอมระเหย (Essential oi) ตาม ISO 3757 1135 3
ตัวทำละลายสำหรับทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่อง LPSA 897 0
การทดสอบคุณภาพสารไฮโปคลอไรต์ตาม มอก.225-2542 998 0
กฏหมายน่ารู้ 726 0
ทดสอบหาสารไซยาไนด์ในลูกประ 964 0
การทดสอบค่าสีในน้ำมันปาล์ม 791 0
บริการทดสอบหาปริมาณโปรตีน (crude protein) 934 0
การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารหรือวัตถุดิบ 1358 0
PAHs และ PCHs คืออะไร 1080 0
การตรวจสอบคุณภาพหมอนยางพารา 1289 2
การทดสอบหาใยอาหาร 1335 1
ทำไมห้ามนำสิ่งที่มีโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบขึ้นเครื่องบิน 867 1
การทดสอบหาปริมาณไอโอดีน 919 4
เปิดบริการใหม่ทดสอบหาจุดหลอมของเถ้า 686 0
กรดไขมันในน้ำมันมะพร้าว 871 0
ค่า MONG คืออะไร 1037 0
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า COD กับ BOD ในน้ำ 4033 0
มาตรฐานแผ่นยางปูพื้น 874 0
สถิติเพื่อการทดสอบ # 1 Outlier 1198 0
weathering and degradation paint and polymer 991 0
ขวดนมและภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก 836 0
พทาเลต สารอันตรายในพลาสติก 835 0
มาตรฐานอุตสาหกรรม 630 0
การทดสอบหาปริมาณโปรตีนในน้้ำยางและถุงมือยาง 761 0
ทำไมต้องใส่สารอะลูมินาเมื่อทดสอบด้วยเครื่อง DTA 605 3
Nitrozamines ในผลิตภัณต์ยาง 1080 2
นวัตกรรมกับความยั่งยืนขององค์กร 848 0
สารสำคัญในฟักข้าว 876 0
นิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) 885 0
การทดสอบหาค่ากรดไขมันอิสระ (FFA) ในน้ำมันปาล์ม 957 0
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 947 0
เล่าความต่อกับร่วมประชุมมสัมมนากับสหกรณ์ออมทรัพย์ 1078 3
ข้อบังคับวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 4 สาขา 1408 3
มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ 857 0
การทดสอบหาค่า MST ในน้ำยาง 3069 1
มาตรฐานของยาง STR 1522 0
การทดสอบตัวอย่างยาง STR 914 0
แคลเซียมในแป้งสาลี 813 0
การทดสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล 1048 0
เครื่อง TMA (Thermomechanical Analyzer) 2480 0
การบำบัดไนเตรทในน้ำ 1071 0
การแก้ปัญหาน้ำกระด้าง 718 0
self-heating temperature 923 2
เรื่องของรังนก 976 3
specific heat capacity (2) 1211 2
specific heat capacity 1096 0
สารสำคัญของต้นดาหลา 905 0
การหาความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริก 864 0
การทดสอบยาฆ่าแมลง 946 0
ทดสอบหาปริมาณสาร HCA ในตัวอย่างส้มแขก 853 2
การทดสอบหา % Ca(OH)2 969 2
ไขมันทรานส์ 821 3
มาตรฐานของสมุนไพร 709 0
ปลาไหลเผือก 964 0
การทดสอบคุณค่าทางโภชนาการ 956 1
สารสำคัญในถั่งเช่า 1159 2