นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1084
ความเห็น: 0

นิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City)

การดำเนินการให้เกิดนิคมอุตสาหกกรมเมืองยางนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากสำหรับการพัฒนาพืชเศรษฐกิจยางพาราของภาคใต้

จากบันทึกของพี่ pompom ทำให้ดำขำต้องค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม และดีใจที่มีโครงการนี้เกิดขึ้น ซึ่งวันนี้ดำขำและทีมงานของศูนย์เครื่องมือ ฯ ก็เข้าร่วมงานการเปิดงานนี้ด้วย

 

ภาระกิจของศูนย์เครื่องมือฯ นั้นสนับสนุนโคงการนี้เป็นอย่างยิ่ง ด้วยศูนย์เครื่องมือ ฯ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดูแแลเครื่องมือการทดสอบทางด้านยาง ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพาราที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องมือดังกล่าว เพื่อบริการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยางพารา ซึ่งได้เริ่มจัดซื้อมาแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมา โครงการนี้ต่อเนื่อง 5 ปี ซึ่งจากนี้ไปหากเราทราบว่านิคมอุตสาหกกรมเมืองยางนั้นมีโรงงานประเภทใดบ้าง หรือต้องการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใด เราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดซื้อเครื่องมือให้ตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวด้วย

 

ซึ่งโครงการนิคมอุตสาหกรรมเมืองยางนี้  จากการค้นก็มีอุตสหกรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่อุตสหกรรมต้นน้ำถึงปลายน้ำ

รายละเอียดของโครงการนิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) ที่มา http://www.ieat.go.th/rubbercity

ความเป็นมาของโครงการ :     

เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำและขาดเสถียรภาพ กระทรวงอุตสาหกรรมโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จึงจัดทำโครงการนิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) ขึ้น เพื่อเพิ่มอุปสงค์การใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรมขั้นกลางน้ำและปลายน้ำที่สำคัญ ตลอดจน มุ่งเน้นให้เกิดนวัตกรรมเพื่อนำยางพาราไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น สำหรับใช้ในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดกลไกผลักดันราคายางในประเทศให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

รายละเอียดของโครงการ :

โครงการนิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) ตั้งอยู่ในพื้นที่ระยะที่ 2/2 และ 3 ของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ที่ตั้งอยู่ในตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขนาดพื้นที่ 1,218 ไร่ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเชิง Cluster สำหรับอุตสาหกรรมยางกลางน้ำและปลายน้ำ อาทิ อุตสาหกรรมนวัตกรรมยาง อุตสาหกรรมจากน้ำยางข้น อุตสาหกรรมยางคอมปาวด์ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยมีการแบ่งพื้นที่เป็นพื้นที่ Premium Zone เน้นรองรับอุตสาหกรรมทั่วไปหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยางพาราโดยเป็นอุตสาหกรรมสะอาดที่ไม่มีมลพิษ (Clean Industry) จำนวน 20 แปลง (438 ไร่) และพื้นที่เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยางพาราขั้นกลางและขั้นปลาย จำนวน 77 แปลง (779 ไร่) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมการก่อสร้าง โดยคาดว่านิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) จะสามารถเปิดดำเนินการได้ ภายในปี พ.ศ. 2560

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับนักลงทุน :

โครงการนิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) ถือเป็นทางเลือกใหม่สำหรับนักลงทุนไทยและต่างประเทศ ที่ไม่เพียงแต่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ที่เป็นพื้นที่ผลิตยางพาราหลักของประเทศ โดยมีผลผลิตกว่าร้อยละ 70 ของทั้งประเทศ แต่ยังเพียบพร้อมไปด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ เพื่อการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศและการบริโภคในประเทศ อีกทั้ง ในนิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) ยังมีการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม การจัดผังพื้นที่ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และการบริหารจัดการที่รองรับอุตสาหกรรมเชิง Cluster สำหรับอุตสาหกรรมยางกลางน้ำและปลายน้ำโดยเฉพาะนักลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) จะมีความสะดวกสบายในการดำเนินธุรกิจ คุ้มค่าต่อการลงทุน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 28 December 2015 06:11 Modified: 28 December 2015 06:13 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 LUX, Ico24 Our Shangri-La, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.24.125.162
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ