นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 3 · Followed: 1

อ่าน: 1907
ความเห็น: 3

ข้อบังคับวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 4 สาขา

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551 มาตรา 3 กำหนดให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม โดยมิได้รับใบอนุญาติจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เว้นแต่เป็นการกระทำในอำนาจหน้าที่ในฐานะข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ผู้ประกอบวิชาชีพ ดังต่อไปนี้ต้องได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากสภา วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากข้อสงสัยว่า เราในฐานะนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนั้น ทำให้ดำขำต้องหาข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่า เราต้องสอบเพื่อสอบวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์หรือไม่ วันนี้เลยนำข้อมูลมาเพื่อให้ทุกคนได้ทราบกันเพิ่มเติม

 

จากการค้นข้อมูลนั้น ผู้ที่ดูแลเรื่องนี้คือสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้แทนคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบันมีการใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551 มาตรา 3 บัญญัติให้ วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม หมายถึงวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขานิวเคลียร์ สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ สาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตราย และสาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค ทั้งนี้บุคคลที่จะประกอบวิชาชีพในสาขาดังกล่าวต้องได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) และมาตรา 41 ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม โดยมิได้รับใบอนุญาติจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เว้นแต่เป็นการกระทำในอำนาจหน้าที่ในฐานะข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ผู้ประกอบวิชาชีพ ดังต่อไปนี้ต้องได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ดังนั้นแสดงว่าดำขำเป็นเจ้าหน้าของรัฐก็ไม่ต้องสอบวิชาชีพ แต่หาก ม.อ. ออกนอกระบบ เราจำเป็นต้องสอบวิชาชีพหรือไม่ อันนี้ก็น่าสงสัยอยู่นะค่ะ ซึ่งในการขอรับใบอนุญาตมีตัวอย่างขั้นตอนดังนี้ค่ะ

 

 

วิธีการสมัครขอรับใบอนุญาตฯ สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ

                ให้ผู้ที่เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรืออยู่ระหว่างสมัครสมาชิก ดำเนินการสมัคร ดังนี้

1.  ลงทะเบียนออนไลน์  ( Clik ลงทะเบียน)

 

2.  ยื่นคำขอรับใบอนุญาตพร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติตามประกาศ ดังนี้

                - ประเภทผู้ชำนาญการ  Download

                - ประเภทผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (ขอแก้ไข)  Download

                - ประเภทผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ และของเสียอันตราย  Download

                - ประเภทผู้ควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน   Download

                - ประเภทผู้ควบคุมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  Download

***การยื่นเอกสารสมัครขอรับใบอนุญาตฯให้ดำเนินการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2558*** 

 

3. เมื่อผู้สมัครดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะจัดส่งหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ให้ท่านทางไปรษณีย์ต่อไปภายใน 30 วันทำการนับแต่ได้รับการอนุมัติให้ได้รับใบอนุญาตฯ  ทั้งนี้ การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ดังกล่าวนั้นเนื่องจากกฎกระทรวง เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ยังไม่ประกาศใช้จึงไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ได้ และสภาวิชาชีพฯ จะออกใบอนุญาตให้ท่านต่อไปเมื่อกฎกระทรวง เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตมีผลบังคับใช้

 

4. ผู้สมัครขอรับใบอนุญาตฯ ในแต่ละประเภทดังกล่าวข้างต้นต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ในแต่ละประเภทที่ผู้สมัครเกี่ยวข้อง และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ทางสภาวิชาชีพฯอาจระงับการอนุมัติการให้ใบอนุญาตนั้นได้

http://www.cstp.or.th/index.php/page/post/87

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 17 December 2015 13:38 Modified: 17 December 2015 13:39 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 LUX, Ico24 Monly, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ก๊ยังเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลอยู่นะครับ ก็น่าจะยังไม่ต้องสอบครับ

Ico48
ดำขำ (Recent Activities)
08 January 2016 09:49
#104411

ขอบคุณค่ะ

Ico48
chanwan [IP: 125.27.18.37]
23 March 2017 10:06
#105961

ขอสอบถามนะคะ

ถ้าเราได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมมลพิษหลังจากวันที่ 3 ตุลาคม 2558

แบบนี้เราสามารถยื่นเรื่องขอรับใบอนุญาตได้ไหมคะ

ขอบคุณคะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.185.54
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ