นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 3 · Followed: 1

อ่าน: 3363
ความเห็น: 0

เครื่อง TMA (Thermomechanical Analyzer)

TMA เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุชนิดหนึ่ง

วันนี้ดำขำมาเล่าเรื่องที่ได้รับข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่านหนึ่ง ที่เดินมาหาศูนย์เครื่องมือ ฯ แล้วแจ้งความต้องการให้ศูนย์เครื่องมือ ฯ ช่วยบรรจุรายการเครื่องมือในการจัดซื้อให้หน่อย ดำขำได้รับข้อมูลก็นับว่าเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่มีความต้องการแล้วแจ้งเรามา เพราะในการจัดซื้อเครื่องมือนั้นเรายินดีรับฟังจากทุกช่องทางอยู่แล้ว และไม่ได้กำหนดเวลา เพื่อให้สามารถได้ข้อมูลที่แท้จริงของผู้ใช้บริการ

 

 ลูกค้ารายนี้เป็อาจารย์ใน มอ. เรานี้เอง ท่านต้องการใช้เครื่อง TMA ซึ่งปัจจุบันเรามีการให้บริการเครื่องทดสอบคุณสมบัติของวัสดุอยู่หลายรายการ เช่น เครื่อง TGA, DTA, STA, DMTA แต่ยังไม่มีเครื่องที่อาจารย์ต้องการ โดยอาจารย์แจ้งว่ามีความต้องการใช้หลายหน่วยงานเช่น วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และหน่วยงานจากม.อ. สุราษฎร์ฯ

 

ดำขำก็เก็บข้อมูลนี้ว่าให้กับทีมบริหารพิจารณาต่อไป แต่ก็ไปสืบค้นมาว่าเครื่องมือนี้ใช้สำหรับวิเคราะห์อะไรได้บ้างและสามารถทดสอบได้เพิ่มเติมจากเครื่องกลุ่ม Thermal ที่เรามีอยู่ อย่างไรบ้าง

 

1. Differential Scanning Calorimetry (DSC) & Differential Thermal Analysis (DTA)
     DSC และ DTA เป็นเทคนิคที่ใช้วัดอุณหภูมิและปริมาณความร้อนที่วัสดุดูด หรือคายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพหรือทางเคมีภายใต้โปรแกรมการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิ และยังสามารถศึกษาการเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือการเปลี่ยนเฟสของวัสดุภายใต้การ เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือเวลาได้อีกด้วย ตัวอย่างงานที่ทดสอบ ได้แก่

    ♦ วิเคราะห์อุณหภูมิการหลอมเหลวของวัสดุ (Melting temperature หรือ Tm)

    ♦ วิเคราะห์ปริมาณพลังงานที่ใช้ในการหลอมเหลว (Heat of fusion หรือ ΔH)

    ♦ วิเคราะห์ปริมาณผลึกของวัสดุพอลิเมอร์ (% Crystallinity)

    ♦ วิเคราะห์อุณหภูมิสภาวะคล้ายแก้วของวัสดุ (Glass transition temperature หรือ Tg)

    ♦ วิเคราะห์อุณหภูมิการเกิดผลึกของวัสดุ (Crystallization temperature หรือ Tc)

    ♦ วิเคราะห์ค่าความจุความร้อนจำเพาะของวัสดุ (Specific heat capacity หรือ Cp)

    ♦ วิเคราะห์ค่า Oxidative Induction Time ของวัสดุ (Oxidative Induction Time หรือ OIT)

    ♦ วิเคราะห์ค่า Purity ของสาร

    ♦ ศึกษาการเกิดปฏิกิริยาเชื่อมขวาง (crosslink) ของวัสดุประเภทเทอร์โมเซ็ตติ้ง

    ♦ ศึกษาและทำนายกลไกการเกิดปฏิกิริยาของวัสดุประเภทเทอร์โมเซ็ตติ้ง

2. Thermogravimetric Analysis (TGA)
     TGA เป็นเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์ทดสอบวัสดุ โดยการวัดการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของวัสดุ เมื่อได้รับความร้อน ภายใต้บรรยากาศที่กำหนด ตัวอย่างงานที่ทดสอบ ได้แก่

    ♦ วิเคราะห์ปริมาณสารเติมแต่งในพลาสติก หรือผลิตภัณฑ์พลาสติก

    ♦ วิเคราะห์ปริมาณน้ำหรือปริมาณตัวทำละลายในสี สารเคลือบ กาว หรือเซรามิกส์

    ♦ วิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ปริมาณยาง สารเติมอินทรีย์และสารเติมอนินทรีย์

3. Dynamic Mechanical Analysis (DMA)
     DMA เป็นเทคนิคหนึ่งในกลุ่มการวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของวัสดุที่ใช้ศึกษา สมบัติเชิงกล และสมบัติวิสโคอิลาสติกของวัสดุที่เป็นฟังก์ชันกับ อุณหภูมิ เวลา ความถี่ ความเค้น หรือตัวแปรเหล่านี้ประกอบกัน DMA จะให้ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่มีประโยชน์ต่อวิศวกรควบคุมระบบ การผลิต นักวิจัย และ นักเคมี ตัวอย่างข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ เช่น ค่าโมดูลัส (storage and loss modulus) อุณหภูมิสภาวะคล้ายแก้ว (Tg) และลักษณะการเกิด relaxation ของสายโซ่พอลิเมอร์ ตัวอย่างงานที่ทดสอบ ได้แก่

    ♦ วิเคราะห์ค่าโมดูลัส (storage modulus and loss modulus) ของวัสดุ

    ♦ วิเคราะห์อุณหภูมิการเปลี่ยนสภาวะจากคล้ายแก้วเป็นคล้ายยาง (Glass Transition Temperature, Tg)

4. Thermomechanical Analysis (TMA)
     TMA เป็นเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์ทดสอบวัสดุ โดยการวัดการเปลี่ยนแปลงขนาดของวัสดุ เมื่อได้รับความร้อน ภายใต้บรรยากาศที่กำหนดที่เป็นฟังก์ชันกับอุณหภูมิ เวลา ความถี่ ตัวอย่างงานที่ทดสอบ ได้แก่

    ♦ วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัว (Coefficient of thermal expansion, CTE)

    ♦ วิเคราะห์อุณหภูมิการเปลี่ยนสภาวะจากคล้ายแก้วเป็นคล้ายยาง (Glass Transition Temperature, Tg)

    ♦ วิเคราะห์การขยายตัวและการหดตัว (Expansion and shrinkage)

    ♦ วิเคราะห์ลักษณะการลอกตัว (Delamination)

5. Thermal Conductivity Analysis (Hot Disk TCA)
     TCA เป็นเทคนิคที่ใช้วัดสมบัติการนำความร้อนของวัสดุ ตัวอย่างงานที่ทดสอบ ได้แก่

    ♦ วัดค่าการนำความร้อน, ค่าความจุความร้อน และค่า thermal diffusivity ของวัสดุผง แผ่นฟิล์ม และผลิตภัณฑ์

 ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.mtec.or.th/mcu/phcl/index.php/th

 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 16 ตุลาคม 2558 13:21 แก้ไข: 28 พฤษภาคม 2559 20:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 pompom, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.178.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ