นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 2341
ความเห็น: 2

RSPO คืออะไร

มาตรฐาน RSPO (มาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน) เป็นมาตรฐานใหม่ที่เข้ามารองรับในเรื่องของผลิตน้ำมันปาล์ม

จากที่ดำขำได้เข้าร่วมฟังสัมมนาในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมานี้เอง ในการสัมมนามีการพูดถึงเรื่องมาตรฐาน RSPO ด้วย และมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้การรับรองตามมาตรฐาน RSPO มาคุยให้ฟังด้วย นับว่าได้ความรู้ใหม่ ๆ จริง ๆ เพราะดำขำไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีมาตรฐานนี้ด้วย เลยเก็บข้อมูลมาเล่าสู่กันฟัง

 

ทำไมต้องมีมาตรฐานนี้ ?

ก็เพราะ....สืบเนื่องจากมีปริมาณความต้องการใช้นํามันปาล์มของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบัน  โดยเฉพาะในการใช้น้ํามันปาล์มเพื่อเป็นพลังงานทดแทน ทําให้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกน้ํามันปาล์มอย่างกว้างขวาง ก่อเกิดปัญหาการตัดไม้ทําลายป่า ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ เช่นป่าไม่ถูกทำลาย สัตว์เช่นลิงอุรังอุตังไม่มีที่อยู่ ทำลายระบบนิเวศน์วิทยา

รวมถึง ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบแรงงานและเกษตรกรรายย่อย ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสังคมและชุมชนท้องถิ่น จนเกิดการต่อต้านน้ํามันปาล์มและผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ํามันปาล์มขึ้นในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในสหภาพยุโรป 
ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ํามัน ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นโรงงานสกัดน้ํามันปาล์ม ผู้ค้า ผู้ผลิตสินค้า นักลงทุน และองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการริเริ่มโครงการ Roundtable on Sustainable Palm Oil หรือ RSPO ขึ้น

 

โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อ

สนับสนุนให้เกิดการผลิตน้ํามันปาล์มอย่างยั่งยืนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยมีการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติให้แก่เกษตรกรและโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มยึดถือเป็นแนวทางดําเนินการ แต่เนื่องจากแต่ละประเทศต่างก็มีบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และกระบวนการในการผลิตน้ํามันปาล์มที่แตกต่างกัน

ดังนั้น ระบบ RSPO จึงเปิดโอกาสให้แต่ละประเทศกําหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดของตัวเองได้ โดยอยู่ภายใต้กรอบ RSPO ระดับสากล ซึ่งประเทศอินโดนีเชีย (ISPO)และมาเลเซีย (MSPO) ได้มีการประกาศใช้มาตรฐาน RSPO ของประเทศตนเองแล้ว

มาตรฐาน RSPO ได้กําหนดหลักการ (Principles) จํานวน 8 ข้อ และเกณฑ์กําหนด (Criteria) จํานวน 39 ข้อ เพื่อเป็นกรอบสําหรับการผลิตน้ํามันปาล์มอย่างยั่งยืน โดยครอบคลุมการบริหารจัดการ การดําเนินงานด้านกฎหมาย ความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจ ความเหมาะสมและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และความเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดย 8 หลักการ ประกอบด้วย
1 ความมุ่งมั่นให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
2 การปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบปฏิบัติ 
3 การปฏิบัติตามแบบแผนในด้านเศรษฐกิจและการเงิน 
4 การใช้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับผู้ปลูกน้ํามันปาล์มและโรงงานสกัดน้ํามันปาล์ม
5 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
6 ความรับผิดชอบต่อบุคลากรและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากผู้ปลูกปาล์มและโรงงานสกัดน้ํามันปาล์ม
7 ความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการปลูกปาล์มน้ํามันในพื้นที่ใหม่ 
8 การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมที่สําคัญ

 

การยื่นขอมาตรฐานนี้จะขอในนามบุลคลไม่ได้ ต้องรวมกลุ่มเป็นองค์กร มาตรฐานนี้เมื่อได้จะมีอายุการรับรอง 5 ปี และจะต้องถูกประเมินทุก ๆ 1 ปี ปัจจุบันนี้มีหลายแบรนด์ผู้ผลิตที่ระบุการซื้อน้ำมันปาล์มเพื่อเป็นวัตถุดิบดิบนั้นจะต้องได้รับมาตรฐาน RPPO เช่น คาร์ฟู ยูนิลีเวอร์  ต่างก็กําหนให้ใช้วัตถุดิบน้ํามันปาล์มที่ได้รับการรับรอง RSPO แบบ 100% ภายในปี 2558

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 03 มีนาคม 2558 06:26 แก้ไข: 03 มีนาคม 2558 06:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Kanom Phing, Ico24 Our Shangri-La, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

วันนี้ได้คุยกับผู้ประกอบการโรงงานน้ำมันปาล์ม เขาก็ขอมาตรฐาน RSPO แล้วนะครับ แต่ว่าจะได้เงินเพิ่มหรือไม่ยังไม่รู้ เงินเพิ่มในทำนองที่ว่าราคาขายของโรงงานที่ได้ RSPO จะสูงกว่าโรงงานอื่น เช่น ได้สูงขึ้น 1 บาท/กิโลกรัมอะไรประมาณนั้นนะครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.234.207.100
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ