นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 3 · Followed: 1

อ่าน: 1465
ความเห็น: 0

การบริหารความเสี่ยง#1

เล็กๆน้อยๆ จากการเข้าร่วมอบรมการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

บันทึกนี้ก็ขอพูดถึงความรู้จากการเข้ารับฟัง หัวข้ออบรมเรื่องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

เนื้อหาค่อนข้างเยอะดำขำก็เลยสรุปมาอาจจะแชร์ในหลายบันทึก เพื่อไมให้เบื่อกันคะ

 

 ความเสี่ยงคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความต้องการ

 

การที่องค์กรไม่จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม ไม่ปรับปรุงพัฒนาเพื่อป้องกัน ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในเคยให้ข้อเสนอแนะเป็นเหตุให้เกิดความสี่ยงและก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร องค์กรจะปฏิเสธความรับผิดชอบนั้นไม่ได้

 

ความเสี่ยง (Risk)

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ การกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสำเร็จต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ทั้งในระดับองค์การ ระดับหน่วยงานและระดับบุคคลได้

 

การควบคุมภายใน

การควบคุม หมายถึงวิธีการที่นำมาใช้เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

ระบบการควบคุมภายใน หมายถึงการควบคุมที่ออกแบบให้มีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันไว้ในกระบวนการของกิจกรรม/การปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนจบ

 

โครงสร้างการควบคุมภายใน หมายถึง การออกแบบการควบคุมโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของทรัพยากรต่างๆ กระบวนการทำงาน การะบวนการบริหารภายในองค์กรนั้นๆ

 

การจัดวางระบบการควบคุมภายในหมายถึงการกำหนดหรือออกแบบวิธีการควบคุมและนำมาใช้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ

 

แนวคิด

1 การควบคุมเป็นกระบวนการที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ

2 การควบคุมเกิดขึ้นโดยบุคลากรทุกระดับขององค์กร

3 กาควบคุมให้ความเชื่อมั่น

อย่างสมเหตุสมผล ว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

 

หลักการ

แบ่งเป็น 2 แบบ

Hard control  เป็นสิ่งที่ศึกษาด้วยตนเองได้ เป็นลายลักษณ์อักษร จับต้องได้ เป็นทางการ เป็นรูปธรรม ได้แก่ นโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ คำสั่ง บันทึก คู่มือการปฏิบัติงานผังโครงสร้างองค์กร แบบฟอร์มต่างๆ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ที่ลายลักษณ์อักษร

    

Soft control เป็นสิ่งที่อธิบายให้เข้าใจได้ ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร จับต้องไม่ได้ ไม่เป็นทางการ เป็นนามธรรม ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ความขยันขันแข็ง ความอดทนในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค การยอมรับผล การปฏิบัติงาน วิธีการบริหารงานของผู้บริหารระดับต่างๆ

เป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุน และกระตุ้นให้การปฏิบัติงานขององค์กรและกิจกรรมต่างๆ ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

ระหว่าง Hard control  กับ Soft control สิ่งสำคัญคือ Soft control เพราะมันเป็นความรู้สึก เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวบุคคลนั้น

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 21 August 2013 05:27 Modified: 21 August 2013 05:27 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, and 7 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.143.40
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ