นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1312
ความเห็น: 0

ขั้นตอนการขอรับบริการทดสอบตัวอย่าง

เราเปิดให้บริการทุกวันเวลา 8.00-19.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ขั้นตอนการขอรับบริการทดสอบตัวอย่าง

1. ลูกค้าติดต่อสอบถามรายละเอียดการส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบตามวัตถุประสงค์ ที่เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างด้วยตนเองหรือผ่านช่องทางโทรศัพท์หมายเลข 074-286904-7, 074-286910 หรือ อีเมล์ sec-all@group.psu.ac.th 

หรือติดต่อดำขำโดยตรงที่ roosanee.l@psu.ac.th

นอกจากนี้ในการติดต่อ   เรามีทีมงานให้คำปรึกษาก่อนส่งตัวอย่างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และสามารถโทรมาสอบถามได้คะ

2. ลูกค้าต้องเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการส่งตัวอย่างดังนี้

  • ลูกค้าภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ต้องส่งใบรับรองจากหน่วยงาน/หนังสือรับรองจากหน่วยงาน ก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ (กรณีเป็นงานส่วนตัว ไม่ต้องส่งใบรับรองจากหน่วยงาน) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็ปไซต์ www.sec.psu.ac.th
  • ลูกค้าสังกัดหน่วยงานเอกชนหรืองานส่วนตัว ไม่ต้องส่งใบรับรองจากหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อใช้ประกอบการในการให้ส่วนลดของค่าบริการ หากลูกค้าไม่ต้องการส่วนลดตามประกาศอัตราค่าบริการวิชาการของศูนย์เครื่องมือฯ ไม่ต้องเตรียมเอกสารดังกล่าว

3. ลูกค้าติดต่อส่งตัวอย่างที่เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างด้วยตนเอง หรือส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์ โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มใบขอใช้บริการทดสอบตัวอย่าง และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็ปไซต์ www.sec.psu.ac.th

  ยังมีการให้บริการรับตัวอย่างที่รถตู้ เพียงโทรมาแจ้งวันเวลาที่จะส่งตัวอย่างมาคะและหากต้องการให้ไปรับตัวอย่างที่บริษัทก็ทำได้ แต่ต้องคุยกันเพิ่มเติมกับดำขำและทีมงานคะ

4.   เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างออกบัตรนัดรับผลการทดสอบ ตามวันที่กำหนดรับนัดผลการทดสอบแต่ละรายการทดสอบ สามารถดูรายละเอียดของวันนัดรับผลการทดสอบตัวอย่าง/เตรียมตัวอย่างได้ทางเว็ปไซต์ www.sec.psu.ac.th

5.   ลูกค้าสามารถตรวจสอบผลการดำเนินการรวมทั้งอัตราค่าบริการได้ที่ www.sec.psu.ac.th/Lab_status หรือสอบถามผ่านทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถแจ้งความต้องการให้ส่งผลการดำเนินการผ่านทาง SMS ได้

6.   ลูกค้านำบัตรนัดรับผลการทดสอบมาแสดง เพื่อรับผลการทดสอบพร้อมชำระค่าบริการทดสอบ ยกเว้นกรณีลูกค้าที่ส่งตัวอย่างเพื่องานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถชำระเงินภายใน 30 วัน หลังจากวันกำหนดนัดรับผลการทดสอบ หากลูกค้าชำระค่าบริการทดสอบเกินระยะเวลากำหนด  ศูนย์เครื่องมือฯ มีการดำเนินการคิดค่าปรับเป็นเงิน 10 % ของส่วนลดค่าทดสอบ

7.   กรณีลูกค้าเอกชนที่แจ้งส่งผลการทดสอบและตัวอย่างที่ต้องการคืนผ่านทางไปรษณีย์ ศูนย์เครื่องมือฯ จะต้องได้รับการชำระค่าบริการทดสอบจากท่านก่อนดำเนินการจัดส่งผลการทดสอบและตัวอย่างคืน

8.   ศูนย์เครื่องมือฯ ขอสงวนสิทธ์ในการไม่ส่งมอบผลการทดสอบให้ท่าน หากท่านไม่นำบัตรนัดรับผลการทดสอบมาแสดง ยกเว้นผู้มารับผลการทดสอบจะเป็นเจ้าของตัวอย่างหรือผู้ส่งตัวอย่าง

9.   อัตราค่าบริการทดสอบคิดตามประกาศอัตราค่าบริการวิชาการของศูนย์เครื่องมือฯ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็ปไซต์ www.sec.psu.ac.th

10.  หากลูกค้าต้องการผลการทดสอบแบบเร่งด่วนสามารถแจ้งความจำนงได้เมื่อส่งตัวอย่าง โดยจะมีค่าบริการเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า และวันนัดรับผลการทดสอบจะลดลงครึ่งหนึ่ง

11. ลูกค้าสามารถส่งตัวอย่างผ่านทางด่วนของเครื่องมือ 5 รายการได้แก่ NMR, FT-IR, MS, Zeta และ SEM  ซึ่งเปิดให้บริการวันเสาร์ด้วย  ท่านสามารถสอบถามที่เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างด้วยตนเองหรือผ่านช่องทางโทรศัพท์หมายเลข 074-286904-7, 074-286910 หรือ อีเมล์ sec-all@group.psu.ac.th

12. ลูกค้าติดต่อที่เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อชำระค่าบริการทดสอบ สามารถชำระผ่านช่องทางดังนี้

• จ่ายด้วยเงินสด - ที่เจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานเลขานุการ ศูนย์เครื่องมือฯ

• จ่ายด้วยเช็คธนาคาร - โดยลูกค้าต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าธรรมเนียมการโอน เนื่องจากศูนย์เครื่องมือฯ คิดอัตราค่าบริการเฉพาะการทดสอบตัวอย่างเท่านั้น ไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมโอนเงินดังกล่าว

• โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร - โดยโอนเข้าบัญชีของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

(เงินรายรับ)" เลขที่บัญชี 565-2-56375-5

13. สำหรับการชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร ลูกค้าต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าธรรมเนียมการโอนเงิน และกรุณาแฟกซ์ใบโอนเงินที่หมายเลข 074-212813 ให้ศูนย์เครื่องมือฯ หรือสแกนส่งทางอีเมล์ sec-all@group.psu.ac.th เพื่อให้ศูนย์เครื่องมือฯ ใช้ตรวจสอบการโอนเงินด้วย  เมื่อศูนย์เครื่องมือฯ ได้ตรวจสอบแล้วว่ามีการโอนเงินจริง จึงจะดำเนินการจัดส่งผลการทดสอบและตัวอย่างที่ลูกค้าต้องการคืนให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ต่อไป

14. สำหรับตัวอย่างที่ลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์ขอคืนตัวอย่าง ศูนย์เครื่องมือฯ จะดำเนินการจัดเก็บและทำลายตัวอย่างตามระเบียบวิธีการจัดเก็บและทำลายตัวอย่างของศูนย์เครื่องมือฯ ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดดังกล่าวได้

15. ศูนย์เครื่องมือฯ มีการให้บริการหลังการส่งมอบ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการทดสอบสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมด้วยตนเองหรือผ่านช่องทางโทรศัพท์ 074-286904-7 หรือ อีเมล์ sec-all@group.psu.ac.th

ที่แน่ๆติดต่อดำขำโดยตรงจะดีมากคะ

16. ลูกค้าสามารถขอผลการทดสอบเพิ่มเติม/ทดแทนผลการทดสอบหรือสำเนาผลการทดสอบได้ โดยแจ้งความประสงค์ที่เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างด้วยตนเองหรือผ่านช่องทางโทรศัพท์หมายเลข 074-286904-7, 074-286910 หรือ อีเมล์ sec-all@group.psu.ac.th ทั้งนี้ท่านต้องแสดงหลักฐานว่าเป็นเจ้าของผลการทดสอบนั้นจริง และการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม/ทดแทนผลการทดสอบนั้นยังคงให้ข้อมูลของผลการทดสอบเหมือนเดิม โดยคิดอัตราค่าบริการตามประกาศอัตราค่าบริการวิชาการของศูนย์เครื่องมือฯ

17.  ลูกค้าสามารถขอสำเนาข้อมูลดิบในรูปอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยศูนย์เครื่องมือฯ ไม่ได้คิดค่าบริการ  แต่ถ้าลูกค้าต้องการข้อมูลดิบเป็น hard copy  จะคิดค่าบริการข้อมูลดิบต่อตัวอย่าง ตามประกาศอัตราค่าบริการวิชาการของศูนย์เครื่องมือฯ และข้อมูลดิบดังกล่าวศูนย์เครื่องมือฯ จัดเก็บไว้อย่างน้อย 1 ปี  โดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ที่เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างด้วยตนเองหรือผ่านช่องทางโทรศัพท์หมายเลข 074-286904-7, 074-286910 หรือ อีเมล์ sec-all@group.psu.ac.th ทั้งนี้ท่านต้องแสดงหลักฐานว่าเป็นเจ้าของผลการทดสอบนั้นจริง

นอกจากนี้เรามีบริการดาวน์โหลดข้อมูลดิบได้ ท่านสามารถแสดงความจำนงได้ตลอดคะ

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 23 เมษายน 2556 10:50 แก้ไข: 23 เมษายน 2556 10:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 DaDa, Ico24 Kathi Noodee, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.234.207.100
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ