นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 3 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
The Ultimate Interns 1161 0
Reinforcement and Punishment 1238 1
ขยะดอกไม้? 1076 1
การเยี่ยมชม SGS 1461 2
ต้นทุนทรัพยากรบุคคล 1318 0
สถานการณ์ปกติ? 1332 1
เดินทางผิด? 4088 9
การประเมินและการปรับเปลี่ยน 965 1
I put my heart and soul in everything I do 882 1
Inspiration หน้าที่ของผู้นำระดับสูง 1132 1
กิจกรรมเดือนสิงหาคม-กันยายน 1347 3
Quotes ที่เก็บจาก Spritzer 1378 2
การคิดเชิงกลยุทธ์: เปลี่ยนแปลง 1045 2
วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ 2557 (A PSU Day of Pride 2014) 1296 0
บอกเล่าความเป็นตัวตน 1173 1
ประเมินบุคลากรตามระบบ TQA ของ SEC 1437 0
จิตบริการในการปฏิบัติ 1084 0
ระบบการนำองค์กร (2): 1445 0
ระบบการนำองค์กร (1): การสร้างสมดุลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2782 0
Kaizen ของผู้บริหาร 1329 3
AAR: TQA application report 1 1152 0
คุณค่าของคนในองค์กร 1146 1
สัปดาห์ TQA ภาค 2 1074 2
IP address ใน Thermostat 887 1
สัปดาห์ TQA 1455 1
กฎที่อาจถูกละเลยได้บ้าง 1447 2
บุคลากรสมรรถนะสูง 1526 1
สังคมโลกสวยของไทย 992 1
ทางสายกลาง VS ความก้าวหน้า 1174 2
การประยุกต์ความรู้ที่พบเห็นรอบตัวมาใช้งาน 1228 2
คุณลักษณะของบริการ 1367 4
องค์กรราชการและการคอร์รัปชัน 1101 5
หน้าที่ของหัวหน้า 1410 0
TQA: กระบวนการทำงานและตัวชี้วัด 1022 0
เป้าหมายและความสุข 1070 0
Kaizen Day 1163 1
ความสุขของฉันผ่าน Happinometer 1203 1
Together we can win 1369 1
การสร้างตนเองให้เป็นที่ยอมรับ 1034 2
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์สนับสนุนการใช้ Line 1218 2
โอกาสจากวิกฤติ 1193 0
ความยากลำบากในการบริหารงานบุคคล 1371 1
Corporate Governance หรือ Good Governance 1342 0
ทฤษฎีและการปฏิบัตินั้นต่างกัน 1216 1
วันหยุดรัฐประหารและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1202 0
เรียนรู้จากองค์กรคณะแพทย์ 1049 1
การนำองค์กรอย่างเป็นระบบ 1063 0
CSR จากใจเรา 1264 3
รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกกติกา 1163 1
TQA: Organizational Learning 1258 1
Customer Complaint 1288 1
พัฒนาองค์กรจากหน้างานทุกประเภท 1218 0
วัยหลง กับ 5 ห้องฝึกนิสัย 1177 1
ความน่าเชื่อถือ 1073 1
Business Model Canvas 6635 0
Outside-in Thinking: มองให้เห็นความต้องการของผู้อื่น 1414 1
คุณค่าที่ลูกค้ารับรู้ได้ (Perceived Value) 5178 0
การเรียนรู้และบูรณาการ (learning & integration) 1114 1
TQA: Internal Organisational Assessment 3 1027 2
TQA: Internal Organisational assessment 2 1081 2
เดินรอบศูนย์เครื่องมือเมษายน57 1798 0
เมื่อวัฒนธรรมองค์กรเป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ 1307 0
Intelligent Risks: Empire State Building VS. One World Trade Center 1164 1
Intelligent Risks 1086 2
ขับเคลื่อนองค์กรด้วย IT 1065 7
การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม: Ethical Behavior 1034 0
ก้าวที่ละก้าว 1062 0
เวลามีค่าดั่งทอง (Time is Gold) 1074 2
ห่วงโซ่อุปทานขององค์กร 1143 0
TQA application report writing 2557 1072 0
คิดเชิงรุก 1082 1
คำฮิตของ TQA: หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1099 0
TQA Criteria 2557-58 1212 0
TQA report 2557 เริ่มแล้ว 1001 0
วิชาหน้าที่และศีลธรรม 1288 3
กองปัญหา 985 2
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ 1312 2
AAR การประเมินบุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1/2557 1326 0
competency online และการขึ้นเงินเดือน 1244 3
ว่าด้วยแรงจูงใจ 1250 4
ภาพวาดการปฏิบัติงาน2557 1427 3
คิดแบบพาโนรามา 1112 0
กิจกรรมการประเมินที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นอีกนิดหนึ่ง 1239 0
ปฏิรูปองค์กร 1405 2
ว่าด้วยการโกง 1261 0
แรงจูงใจเป็นแก่นกลางของการดำรงชีวิตในปัจจุบัน 1249 1
สังคมแบบ (มัก) ง่าย 1166 1
สิ่งเล็ก ๆ ที่เราทำได้ 1185 0
Kindness 1234 2
พายเรือให้โจรนั่ง 1525 7
ความแตกต่างทางความคิด (1) 1183 0
การควบคุมตนเอง 1780 2
มีทฤษฎี มีการปฏิบัติ จะนำไปสู่การมีปัญญา 1063 0
การแก้แค้น 1330 1
การหลงตัวเอง 1366 0
ความถูกต้องในสังคมไทยอยู่ที่ใด? 3169 0
ทบทวน/เรียนรู้ใหม่อีกครั้ง 1129 0
deja vu และ vuja de ของ Tata Motors 1503 1
คุณสมบัติสำคัญของนวัตกร 1884 0
การปรับปรุง มองเขาแล้วกลับมามองตัวเรา 1182 3