นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 3 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
The Ultimate Interns 935 0
Reinforcement and Punishment 1017 1
ขยะดอกไม้? 904 1
การเยี่ยมชม SGS 1254 2
ต้นทุนทรัพยากรบุคคล 1095 0
สถานการณ์ปกติ? 1102 1
เดินทางผิด? 3810 9
การประเมินและการปรับเปลี่ยน 741 1
I put my heart and soul in everything I do 700 1
Inspiration หน้าที่ของผู้นำระดับสูง 928 1
กิจกรรมเดือนสิงหาคม-กันยายน 1142 3
Quotes ที่เก็บจาก Spritzer 1088 2
การคิดเชิงกลยุทธ์: เปลี่ยนแปลง 813 2
วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ 2557 (A PSU Day of Pride 2014) 1033 0
บอกเล่าความเป็นตัวตน 962 1
ประเมินบุคลากรตามระบบ TQA ของ SEC 1162 0
จิตบริการในการปฏิบัติ 899 0
ระบบการนำองค์กร (2): 1085 0
ระบบการนำองค์กร (1): การสร้างสมดุลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2520 0
Kaizen ของผู้บริหาร 1095 3
AAR: TQA application report 1 911 0
คุณค่าของคนในองค์กร 946 1
สัปดาห์ TQA ภาค 2 847 2
IP address ใน Thermostat 730 1
สัปดาห์ TQA 1271 1
กฎที่อาจถูกละเลยได้บ้าง 1151 2
บุคลากรสมรรถนะสูง 1313 1
สังคมโลกสวยของไทย 764 1
ทางสายกลาง VS ความก้าวหน้า 947 2
การประยุกต์ความรู้ที่พบเห็นรอบตัวมาใช้งาน 950 2
คุณลักษณะของบริการ 1114 4
องค์กรราชการและการคอร์รัปชัน 894 5
หน้าที่ของหัวหน้า 1162 0
TQA: กระบวนการทำงานและตัวชี้วัด 799 0
เป้าหมายและความสุข 862 0
Kaizen Day 919 1
ความสุขของฉันผ่าน Happinometer 995 1
Together we can win 1142 1
การสร้างตนเองให้เป็นที่ยอมรับ 806 2
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์สนับสนุนการใช้ Line 989 2
โอกาสจากวิกฤติ 967 0
ความยากลำบากในการบริหารงานบุคคล 1122 1
Corporate Governance หรือ Good Governance 1096 0
ทฤษฎีและการปฏิบัตินั้นต่างกัน 989 1
วันหยุดรัฐประหารและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 964 0
เรียนรู้จากองค์กรคณะแพทย์ 811 1
การนำองค์กรอย่างเป็นระบบ 832 0
CSR จากใจเรา 1015 3
รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกกติกา 910 1
TQA: Organizational Learning 1018 1
Customer Complaint 1021 1
พัฒนาองค์กรจากหน้างานทุกประเภท 951 0
วัยหลง กับ 5 ห้องฝึกนิสัย 981 1
ความน่าเชื่อถือ 857 1
Business Model Canvas 6179 0
Outside-in Thinking: มองให้เห็นความต้องการของผู้อื่น 1169 1
คุณค่าที่ลูกค้ารับรู้ได้ (Perceived Value) 4731 0
การเรียนรู้และบูรณาการ (learning & integration) 881 1
TQA: Internal Organisational Assessment 3 810 2
TQA: Internal Organisational assessment 2 875 2
เดินรอบศูนย์เครื่องมือเมษายน57 1562 0
เมื่อวัฒนธรรมองค์กรเป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ 1043 0
Intelligent Risks: Empire State Building VS. One World Trade Center 892 1
Intelligent Risks 866 2
ขับเคลื่อนองค์กรด้วย IT 858 7
การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม: Ethical Behavior 802 0
ก้าวที่ละก้าว 840 0
เวลามีค่าดั่งทอง (Time is Gold) 821 2
ห่วงโซ่อุปทานขององค์กร 949 0
TQA application report writing 2557 893 0
คิดเชิงรุก 900 1
คำฮิตของ TQA: หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 955 0
TQA Criteria 2557-58 1059 0
TQA report 2557 เริ่มแล้ว 802 0
วิชาหน้าที่และศีลธรรม 1086 3
กองปัญหา 768 2
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ 1063 2
AAR การประเมินบุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 1/2557 1097 0
competency online และการขึ้นเงินเดือน 1014 3
ว่าด้วยแรงจูงใจ 1021 4
ภาพวาดการปฏิบัติงาน2557 1153 3
คิดแบบพาโนรามา 859 0
กิจกรรมการประเมินที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นอีกนิดหนึ่ง 1029 0
ปฏิรูปองค์กร 1147 2
ว่าด้วยการโกง 1022 0
แรงจูงใจเป็นแก่นกลางของการดำรงชีวิตในปัจจุบัน 996 1
สังคมแบบ (มัก) ง่าย 919 1
สิ่งเล็ก ๆ ที่เราทำได้ 926 0
Kindness 996 2
พายเรือให้โจรนั่ง 1248 7
ความแตกต่างทางความคิด (1) 898 0
การควบคุมตนเอง 1491 2
มีทฤษฎี มีการปฏิบัติ จะนำไปสู่การมีปัญญา 789 0
การแก้แค้น 1060 1
การหลงตัวเอง 1089 0
ความถูกต้องในสังคมไทยอยู่ที่ใด? 2862 0
ทบทวน/เรียนรู้ใหม่อีกครั้ง 843 0
deja vu และ vuja de ของ Tata Motors 1214 1
คุณสมบัติสำคัญของนวัตกร 1653 0
การปรับปรุง มองเขาแล้วกลับมามองตัวเรา 915 3