นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

อ่าน: 1010
ความเห็น: 0

Learning Organization: จาก GoToKnow

เมื่อวานผมแวะเข้าไปที่ GoToKnow มีบันทึกที่น่าสนใจเลย copy มาแปะไว้ที่นี้ด้วย

 

พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 11

 

 

พบว่าการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐนั้น ส่วนราชการมีหน้าที่ "พัฒนาความรู้" เพื่อให้เป็น LO สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

 

SEC เคยพูดถึงการเป็น LO มานานแล้ว แต่ก็ไม่ได้ขับเคลื่อนอย่างเต็มรูปแบบนัก

 

เป็น LO เมื่อไหร่ดูจากอะไร ?

นำประสบการณ์ในอดีตที่อยู่ในตัวเรา อยู่ในองค์กร มาใช้ให้เกิดประโยชน์และต่อยอดเพิ่มคุณค่า เพิ่มมูลค่าด้วยหลักการตลาดและเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยการสื่อสารหลากหลายช่องทาง

บุคคลากรทุกคนในองค์กร รู้ไหม? ว่าการจัดการความรู้คือ หน้าที่พึงปฏิบัติ

ถ้าทุกคนรู้ว่า การจัดการความรู้คือ หน้าที่เมื่อไหร่ ทุกคนก็จะจัดการกับตัวเอง แล้วก็จะเกิด จิตใจที่รักที่จะเรียนรู้

 

ผมยังแวะเข้าไปที่ http://www.nstda.or.th/nstda-km/92-km-knowledge/3088-learning-organization และเอาข้อมูลบางส่วนมาแปะไว้ตรงนี้ด้วย

 

องค์กรของเราจัดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แล้วหรือไม่ อาจพิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ประการของการสร้างองค์กรแห่งเรียนรู้

 1. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 2. กระบวนการและการดำเนินการการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม
 3. พฤติกรรมของผู้นำที่กระตุ้นการเรียนรู้

 

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ คือ ภายในองค์กรมีบรรยากาศของความปลอดภัยทางจิตวิทยา มีชื่นชมยอมรับในความแตกต่าง การเปิดกว้างต่อทัศนะใหม่ๆ และการมีเวลาในการคิดเชิงสะท้อน ขณะที่กระบวนการและการดำเนินการการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม คือ องค์กรจะต้องส่งเสริมให้มีการทดลอง ส่งเสริมให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อติดตามความก้าวหน้า และแน้วโน้มต่างๆ รวมถึงการมีการวิเคราะห์โดยจัดให้มีการสนทนา อภิปราย และตีความเพื่อศึกษา เข้าใจ และระบุปัญหา สู่การหาแนวทางการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้องค์กรควรจัดให้มีการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้เพื่อ ให้มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอ พร้อมกับการจัดให้มีการถ่ายโอนข้อมูล องค์ประกอบข้อสุดท้ายของการสร้างองค์กรแห่งเรียนรู้ คือ พฤติกรรมของผู้นำที่กระตุ้นการเรียนรู้ โดยผู้นำองค์กรจะต้องใจกว้าง ยอมรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่น เป็นนักตั้งคำถามและนักฟังที่ดี กระตุ้นให้เกิดการแสดงมุมมองที่หลากหลาย สามารถบริหาเวลา และทรัพยากรเพื่อค้นหาปัญหา ข้อท้าทาย และทางออกของปัญหา

ปิดท้ายกันด้วย 12 คุณลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้

 1. องค์กรที่มีความคาดหวังสูงและปรับตัวได้เร็วทันต่อเหตุการณ์
 2. องค์กรที่เร่งรัดในการพัฒนากระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ
 3. องค์กรที่เรียนรู้ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แล้วใช้ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 4. องค์กรที่จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้อย่างทั่วถึง
 5. องค์กรที่เรียนรู้ความผิดพลาดของตนและคนอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. องค์กรที่ทุกคนทำงานด้วยใจ กาย และสมองอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. องค์กรที่ทำงานได้รวดเร็วแต่ได้ผลมาก
 8. องค์กรที่ที่มีการกระตุ้นและเสริมพลังของคนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ
 9. องค์กรที่ดำเนินงานอย่างเป็นธรรม โปร่งใส เข้าใจเป้าหมายเดียวกัน
 10. องค์กรที่มีลักษณะการบริหารในแนวราบ ยืดหยุ่น และกระจายอำนาจ ตลอดจนความรับผิดชอบที่มีการควบคุมคุณภาพอย่างจริงจัง
 11. องค์กรที่มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ ทันสมัย พร้อมใช้งาน
 12. องค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดและการทำงาน

 

พรฎ. ปี 2546 แต่ไม่รู้ว่าส่วนราชการขับเคลื่อนกันไปได้เท่าใดแล้ว? หลังผ่านมาได้เกินกว่า 1 ทศวรรษ

 

ผม..เอง (แมวแวะไปเที่ยวมา)

 

 

เป็น LO เมื่อไหร่ดูจากอะไร ?

นำประสบการณ์ในอดีตที่อยู่ในตัวเรา อยู่ในองค์กร มาใช้ให้เกิดประโยชน์และต่อยอดเพิ่มคุณค่า เพิ่มมูลค่าด้วยหลักการตลาดและเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยการสื่อสารหลากหลายช่องทาง

บุคคลากรทุกคนในองค์กร รู้ไหม? ว่าการจัดการความรู้คือ หน้าที่พึงปฏิบัติ

ถ้าทุกคนรู้ว่า การจัดการความรู้คือ หน้าที่เมื่อไหร่ ทุกคนก็จะจัดการกับตัวเอง แล้วก็จะเกิด จิตใจที่รักที่จะเรียนรู้

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/586798

ป็น LO เมื่อไหร่ดูจากอะไร ?

นำประสบการณ์ในอดีตที่อยู่ในตัวเรา อยู่ในองค์กร มาใช้ให้เกิดประโยชน์และต่อยอดเพิ่มคุณค่า เพิ่มมูลค่าด้วยหลักการตลาดและเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยการสื่อสารหลากหลายช่องทาง

บุคคลากรทุกคนในองค์กร รู้ไหม? ว่าการจัดการความรู้คือ หน้าที่พึงปฏิบัติ

ถ้าทุกคนรู้ว่า การจัดการความรู้คือ หน้าที่เมื่อไหร่ ทุกคนก็จะจัดการกับตัวเอง แล้วก็จะเกิด จิตใจที่รักที่จะเรียนรู้

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/586798
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 กุมภาพันธ์ 2558 16:04 แก้ไข: 27 กุมภาพันธ์ 2558 16:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 Zenki, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.186.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ