นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

Page Visits: 1196
comment: 0

ประเมินบุคลากรตามระบบ TQA ของ SEC

4 สิงหาคม 2557 เดือนแห่งการประเมินมาถึงอีกครั้ง

 

ชาว SEC ไม่กลัวการประเมินเพราะวัฒนธรรมของเราพร้อมรับการประเมินอยู่แล้ว (Readiness Assessment) แต่ผมอยากบอกเล่าเรื่องการเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินครั้งนี้ครับ

 

เราจะทำเหมือนครั้งก่อน คือ ผู้ถูกประเมินจะต้องเตรียม ppt นำเสนอผลงานตนเองในรอบ 6 เดือนก่อน และกติกาเดิมคือ ผู้ที่ทำได้ตาม TOR จะได้ผลการประเมินเพียงค่าเฉลี่ยเท่านั้น ผู้ที่ได้คะแนนมากกว่า 80 คะแนนคือผู้ที่สามารถทำได้เหนือเป้าหมาย ซึ่งในคะแนนประเมิน 100 คะแนนจะแบ่งเป็นตาม TOR 40, การประพฤติตามค่านิยม 20, การพัฒนาตนเองและการดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร 20 และการประเมินตาม Core Competency ของมหาวิทยาลัย 20 คะแนน

 

และเพื่อให้สมาชิก SEC เรียนรู้ระบบ TQA ให้อยู่ในสายเลือด การประเมินครั้งนี้ขอให้แสดงผลงานที่อยู่ในผลลัพธ์ของ TQA 5 ด้านด้วย คือ

 

7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ

ตัววัดด้านบริการคือ ผลการใช้งานจริงของบริการ ระดับของเสีย ความผิดพลาดของการให้บริการ เวลาการตอบสนอง

ตัววัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การลดต้นทุนได้มากขึ้น มีผลิตภาพสูงขึ้น การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์พลอยได้ การนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ ผลการดำเนินการที่ดีขึ้นในด้านบริหารสำนักงาน การลดจำนวนสินค้าคงคลังและการตรวจรับวัตถุดิบ การยกระดับคุณภาพและผลิตภาพ การปรับปรุงการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผลลัพธ์การตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า

ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้า การรักษาลูกค้าไว้ การได้ลูกค้า และการสูญเสียลูกค้า ข้อร้องเรียนจากลูกค้า การจัดการข้อร้องเรียน ความผูกพันและความสัมพันธ์ของลูกค้า

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร

ความปลอดภัย การฝึกอบรม การมีใบรับรองวิทยฐานะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร นวัตกรรม ไคเซ็น การได้รับรางวัลจากภายนอกและภายใน การเลื่อนตำแหน่ง การแสดงขีดความสามารถ/ทักษะที่เพิ่มขึ้น

7.4 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร

ความรับผิดชอบด้านการเงินและจริยธรรม การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ การสนับสนุนความผาสุกและผลประโยชน์ของสังคมในวงกว้างและการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ

7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด

รายได้ที่บุคลากรได้สร้างขึ้น การตลาดที่บุคลากรได้สร้างขึ้น

 

ในทั้ง 5 ด้านนี้ บุคลากรในแต่ละฝ่ายอาจมีพันธกิจที่ต่างกันไป แต่ต้องแสดงภาระงานที่ตนเองปฏิบัติให้ชัดเจน

 

ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินอีกครั้ง แต่องค์กรที่มีชีวิตก็ควรต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ ๆ ตัววัดใดที่ใช้แล้วไม่ได้ผลที่ดี ก็ควรต้องหาแนวทางใหม่ที่จะแสดงการวัดที่ดีขึ้นเสมอ

 

ก้าวต่อไปทีละก้าว เพื่อเข้าสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงและมีการเติบโตอย่างยั่งยืนครับ

 

ผม..เอง (แมว TQA)

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 04 August 2014 09:35 Modified: 04 August 2014 09:40 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 LeeO, Ico24 Our Shangri-La, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.235.137.159
Message:  
Load Editor
   
Cancel or