นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หัวกรวด
Ico64
SAkChAibOrDeE Pinsrithong

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
Network
Members · Following: 3 · Followed: 5

อ่าน: 1377
ความเห็น: 0

อันตรายจากสารเคมีในที่ทำงานควบคุมได้

         การทำงานในห้องปฎิบัติการมักมี การทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีซึ่งอาจส่งผลกระทบเสียหายแก่สุขภาพของผู้ ปฏิบัติงานได้ หากได้รับสารเคมีที่มีความเป็นอันตรายเข้าสู่ร่างกาย การดำเนินงานจึงควรเอาใจใส่กับการป้องกันไม่ให้สารเคมีก่อผลเสียหายต่อสุขภาพ
ข้อกำหนดตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
        ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) พ.ศ. 2520 กำหนดหน้าที่ของนายจ้างไว้ว่า ให้จัดการดูแลให้บรรยากาศในที่ทำงานมีปริมาณสารเคมีเจือปนได้ไม่เกินเกณฑ์ ที่ประกาศไว้ เช่นห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในที่ที่มีปริมาณความเข้มข้นของสารเคมี ในบรรยากาศเกินกว่าที่กำหนด และถ้ามีปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศของการทำงานเกินกว่าที่กำหนด ไว้กำหนด ให้นายจ้างดำเนินการลดความเข้มข้นของสารเคมี ถ้าแก้ไขไม่ได้ นายจ้างจะต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล        

      ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี พ.ศ.2534 กำหนดหลักเกณฑ์การทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายที่นายจ้างต้องปฏิบัติ เช่น

 • การขนส่ง เก็บรักษา เคลื่อนย้าย และกำจัดหีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด
 • จัดให้มีฉลากขนาดใหญ่พอสมควรปิดไว้ที่หีบห่อภาชนะบรรจุหรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตรายทุกชิ้น ฉลากต้องมีรายละเอียดตามที่กำหนด
 • จัดทำรายงานความปลอดภัย และการประเมินการก่ออันตรายของสารเคมีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
 • จัดสถานที่ทำงานของลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายให้มีสภาพและคุณลักษณะเหมาะสม เช่น มีการระบายอากาศที่ดี เป็นต้น
 • จัดชุดทำงานสำหรับลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 
 • จัดให้มีที่ชำระล้างสารเคมีอันตราย เช่น ฝักบัว ที่ล้างตา ไว้ในบริเวณที่ลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย รวมทั้งอ่างล้างหน้า ล้างตา ห้องอาบน้ำ
 • จัดให้มีการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศบริเวณสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บเป็นประจำ 
 • จัดให้มีการอบรมลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 
 • จัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

 การลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี
       วิธีการควบคุมโดยรวมเพื่อลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีที่ควรนำมาดำเนินการเรียงตามลำดับความสำคัญมีดังนี้

 1. กำจัดหรือเคลื่อนย้ายสิ่งที่เป็นอันตรายออกจากที่ทำงาน ได้แก่ ไม่ใช้สารเคมีหรือสิ่งของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในโรงงาน (ห้องปฎิบัติการ)
 2. ใช้กระบวนการ อุปกรณ์หรือสารเคมีที่ปลอดภัยกว่าแทน
 3. จัดให้มีพื้นที่สำหรับสารเคมีโดยเฉพาะแยกออกจากคนงาน โดยจัดพื้นที่เป็นระบบปิดสำหรับสารเคมี ย้ายคนงานหรือสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ออก
 4. ใช้การควบคุมทางวิศวกรรม เช่นการระบายก๊าซ เป็นต้น
 5. ใช้มาตรการทางด้านบริหารจัดการ เช่น จำกัดเวลาทำงานของคนงานในบริเวณใกล้แหล่งที่มีอันตราย
 6. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่นแว่นตากันสารเคมีและเครื่องช่วยหายใจ
  การ ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลควรนำมาใช้ในกรณีที่ได้นำวิธีการที่ 1 – 5 มาใช้แล้ว แต่ยังคงมีความเสี่ยงต่ออันตรายสารเคมีอยู่ ไม่ใช่วิธีการที่นำมาใช้เป็นลำดับแรก

ที่มา : ฐานความรู้ความปลอดภัยด้านสารเคมี
ลัดดาวัลย์  เยียดยัด

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 03 กุมภาพันธ์ 2558 10:37 แก้ไข: 03 กุมภาพันธ์ 2558 10:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pompom, Ico24 tiny apple, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.61.235
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ