นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

LeeO
Ico64
Suittavee Thipsung
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Scientific Equipment Center
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1303
ความเห็น: 0

ผสมงานผสานใจ

ประการหนึ่งที่ทำให้องค์กรหรือหน่วยงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ LeeO คิดว่า นั่นก็คือ การประสานงานที่ดี ยิ่งประสานงานดี งานก็สามารถเดินไปข้างหน้าได้แบบไร้รอยสะดุด และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

แล้วการประสานงานหมายถึงอะไรล่ะ การประสานงานก็คือการที่บุคคลหรือหน่วยงานใดทำงานร่วมกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นเพื่อให้งานบรรลุจุดประสงค์ร่วมกัน

แนวทางการทำงานให้ประสบความสำเร็จ จึงต้องอาศัยการประสานงานเข้ามาช่วย  หลักการสำคัญก็คือ "การผสมงานผสานใจ"

อย่าลืมนะครับว่าการประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นนอกจากต้องใช้การสื่อสารที่ดี ต่องใช้ "ใจ" เข้ามาผสานการทำงานด้วย หากมีความจริงใจหรือทัศนคติที่ดีในการทำงาน ปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ไขได้อย่างราบรื่น 

แนวทางของการทำงาน ที่ LeeO จะกล่าวถึง มีดังต่อไปนี้

1. มีการประสานความคิดโดยที่ทุกฝ่ายต้องมีความเข้าใจนโยบายและวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน

2. มีการประสานแผนงาน ทุกฝ่ายต้องมีความเข้าใจในกรอบนโยบายของแต่ละหน่วยงาน

3. มีการประสานคน ผู้ที่จะทำงานร่วมกันต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ต้องรู้จักใช้เทคนิคการจูงใจให้เกิดการยอมรับในการทำงานร่วมกัน

4. ระบบการติดต่อสื่อสารต้องมีประสิทธิภาพ อาจใช้วิธีใช้หนังสือราชการ โทรศัพท์ ประชุมปรึกษาหารือ หรือการนัดหมายต่าง ๆ ต้องมีความชัดเจนและได้ผลดีตามวัตถุประสงค์

5. มีการจัดองค์การให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับองค์การของหน่วยงานอื่น ทั้งในด้านนโยบายและระบบการปฏิบัติงาน

แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการประสานงาน

1. จัดทำโครงการหรือแผนงาน โดยกำหนดกิจกรรม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ไว้ให้ชัดเจน และกำหนดแผนการประสานงานภายในองค์การและระหว่างองค์การไว้ให้ชัดเจนด้วย

2. เน้นหลักการใช้มนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน

3. จัดให้มีระบบติดต่อสื่อสารที่ดีในหน่วยงาน

4. กำหนดนโยบายของหน่วยงานให้สอดคล้องและประสานสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

5. จัดให้มีระบบควบคุมกำกับงานและติดตามประเมินผลที่ดีมีประสิทธิภาพ

6. จัดทำแผนผังหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่การงานไว้ให้ชัดแจ้ง

7. ปรับปรุงเทคนิคและวิธีปฏิบัติงานให้รัดกุมและทันสมัย

8. คำนึงถึงการบำรุงขวัญของผู้ร่วมงานเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี

9. ต้องมีการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของหน่วยงานตามความจำเป็น

10. ต้องปรับปรุงตนเองให้เป็นผู้มีจิตใจกว้าง ไม่เอาเปรียบผู้อื่น มีกิริยาวาจาดีต่อคนทั่วไป และรู้จักให้อภัย

11. นำหลักและเทคนิควิธีการประสานงานทุกวิธีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการไม่ประสานงาน

 

"การประสานงานที่ดี การสื่อสารที่ดี ต้องใช้ใจ เข้ามาช่วย

เพื่อผสมงานผสานใจ = ทีมเวิร์ค"

LeeO...

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 ตุลาคม 2556 17:14 แก้ไข: 08 ตุลาคม 2556 17:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.202.194
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ