นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

LeeO
Ico64
Suittavee Thipsung
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Scientific Equipment Center
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1226
ความเห็น: 1

ทางสายกลาง

ทางสายกลาง หมายถึง ทางที่ยึดความพอดีหรือความสมดุล ข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลางตามหลัก พระพุทธศาสนา เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา ซึ่ง ได้แก่ อริยมรรคมีองค์แปด หรือ มรรค 8

ทางสายกลางคือ คำสอนเกี่ยวกับการปฎิบัติธรรมให้ผู้ปฎิบัติ ระลึกถึง ว่า การเพียรทำความดีหรือวิปัสสนาหรืออะไรก้อตามเกี่ยวกับพุทธศาสนา ให้ยึดหลักความพอดีไม่มากเกินไป หรือน้อยเกินไป


การไม่เอนเอียงไปในทางใดทางหนึ่ง"มัชฌิมาปฏิปทา"การไม่เอนเอียงคือ

1.อัตตกิลมถานุโยค    การประกอบตนเองให้ลำบากเกินไป
2.กามสุขัลลิกานุโยค  การพัวพันในกามในความสบาย
สอง ทางนี้พระพุทธเจ้าทรงได้ทดลองและมีประสบการณ์มาหมดแล้วเห็นว่ามิใช่ทางที่ทำ ให้รูแจ้งแต่สุดท้ายทรงค้นพบ "อริยสัจ"(ความจริงอัประเสริฐ)ด้วยพระองค์เอง


และใน"อริยสัจ"ยังประกอบด้วย มรรคมีองค์8(ศีล สมาธิ ปัญญา)

1.สัมมาทิฏฐิ -เห็นชอบ -เห็นถูกตามความเป็นจริงด้วยปัญญา
2.สัมมาสังกัปปะ - ดำริชอบ -คิดพิจารณาแต่ในทางกุศลหรือความดีงาม
3.สัมมาวาจา  -เจรจาชอบ -พูด แต่ในสิ่งที่สร้างสรรค์ดีงาม
4.สัมมากัมมันตะ  - การประพฤติดีงาม -การกระทำความดี(ทางกาย)
5.สัมมาอาชีวะ -เลี้ยงชีพชอบ-การทำมาหากินอย่างสุจริตไม่เบียดเบียน
6.สัมมาวายามะ -พยามชอบ- ประกอบความเพียรในการกุศลกรรม
7.สัมมาสติ  -ไม่ประมาท ไม่เผลอจิตมีความรู้ตัวเสมอในการใช้ชีวิต
8.สัมมาสมาธิ -การฝึกจิตให้สงบ ปราศจากกิเลส นิวรณ์ เพื่อทำให้เกิดปัญญา
นี่คือเครื่องมือที่ทำให้พ้นจาก"อวิชชา"(ความไม่รู้ในทุกข์ หรือ รู้ไม่เท่าทันความทุกข์)

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 18 July 2013 15:23 Modified: 18 July 2013 15:24 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, and 9 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
kk (Recent Activities)
18 July 2013 17:50
#90734

เมื่อ พอ แล้วจะดี เมื่อ ดี แล้ว จะพอ ครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.214.184.223
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ