นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

LeeO
Ico64
Suittavee Thipsung
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Scientific Equipment Center
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 910
ความเห็น: 0

การสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้สอดคล้องกับเรื่องของความต้องการ

การทำงานหากขาดพลัง หรือแรงจูงใจในการทำงานแล้ว อาจมีผลทำให้การทำงานขาดชีวิตชีวาและน่าเบื่อ ดังนั้น เราจะทำอย่างไรที่จะให้ชีวิตการทำงานในแต่ละวันของเรามีความสดชื่นและตื่นตัวอยู่เสมอ ก่อนอื่น เราควรทราบถึงสาเหตุหรือที่มาของแรงจูงใจเป็นลำดับแรก เพื่อที่จะได้หาวิธีการในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้น ต่อไป

ความต้องการ  (need)  เป็นสภาพที่บุคคลขาดสมดุล  เกิดแรงผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อสร้าง
สมดุลให้ตัวเอง   ความต้องการมีอิทธิพลมากต่อพฤติกรรม  กล่าวได้ว่าสิ่งที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อ
บรรลุจุดหมายปลายทางที่ต้องการนั้น  ส่วนใหญ่เกิดเนื่องมาจากความต้องการของบุคคล  ความต้องการใน
คนเรามีหลายประเภท  นักจิตวิทยาได้อธิบายเรื่องความต้องการพื้นฐานของมนุษย์และได้จำแนกเป็น 2 ประเภท  ดังนี้

    -  ความต้องการทางกาย  (physical  needs)  เป็นความต้องการที่เกิดจากธรรมชาติของร่างกาย
เช่น  ต้องการกินอาหาร  หายใจ  ขับถ่ายของเสีย  การเคลื่อนไหว  พักผ่อน  และต้องการทางเพศ  ความต้องการทางกายทำให้เกิดแรงจูงใจให้บุคคลกระทำการเพื่อสนองความต้องการ ดังกล่าว  เรียกแรงจูงใจที่เกิดจากนี้
ว่าแรงจูงใจทางชีวภาพ  หรือทางสรีระ  (biological  motives)
    -  ความต้องการทางสังคมหรือความต้องการทางจิตใจ  (social  or  psychological  needs)
เป็นความต้องการที่เกิดจากการเรียนรู้ทางสังคม  เช่น  ต้องการความรัก  ความมั่นคง  ความปลอดภัย 
การเป็นที่ยอมรับในสังคม  ต้องการอิสรภาพ  ความสำเร็จในชีวิต  และตำแหน่งทางสังคม  ความต้องการทาง
สังคมหรือทางจิตใจดังกล่าวนี้  เป็นเหตุให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางได้  เพื่อให้ได้มา
ซึ่งความต้องการดังกล่าวคือ  ทำให้เกิดแรงจูงใจที่เรียกว่า  แรงจูงใจทางสังคม  (social  motives)

การสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้สอดคล้องกับเรื่องของความต้องการ 
ความต้องการของคนเรานั้นมีหลายลำดับขั้น  ตามทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์  ในแต่ละขั้นก็จะมีสิ่งจูงใจที่แตกต่างกัน  

            ลำดับขั้นความต้องการ               สิ่งที่ต้องการ                                สิ่งจูงใจ

            1. ความต้องการทางกาย                      อาหาร  น้ำ  การพักผ่อน  อากาศ                 - ค่าตอบแทน  ค่าจ้าง  เงินเดือน
                                                                          เพศ  การขับถ่าย                                           วันหยุด  เวลาพัก  สวัสดิการ

               2.ความต้องการความปลอดภัย              ความปลอดภัย  ความมั่นคง                        - เงินสงเคราะห์  ความมั่นคงของงาน
                  การคุ้มครอง                                      เงื่อนไขของหน่วยงานในการรักษา
                                                                          ความปลอดภัย  การประกันภัย
                                                                          ประกันชีวิต

              3.ความต้องการความเป็นเจ้าของ            กลุ่ม  พวกพ้อง  ครอบครัว                         - สัมพันธภาพที่ดีในหน่วยงาน
                 และความรัก                                       มีส่วนในสังคม  ความรัก  การเอาใจใส่          การทำงานเป็นทีม  ไมตรีจิตของ
                                                                                                                                            ผู้ร่วมงาน

              4.ความต้องการการยอมรับ                    สถานะในสังคม  การยกย่องชมเชย             - ตำแหน่งงาน  การยอมรับจากสังคม
                                                                          ผลสัมฤทธิ์ในงาน  โล่รางวัล
                                                                          คำชมเชย  การได้เป็นพนักงานดีเด่น

              5.ความต้องการความสำเร็จและ             ความสามารถ  ทักษะ  ประสบการณ์            - กิจกรรมฝึกอบรม  งานที่ท้าทาย 
                 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน                                       ความคิดสร้างสรรค์                                       งานที่ตัดสินใจเองได้ 
                                                                                                                                            งานที่รับผิดชอบเอง

              6.ความต้องการทางสุนทรียะ                 ความละเอียดอ่อนในจิตใจ  ความงาม           - งานที่นำไปสู่สิ่งสร้างสรรค์และพัฒนา
                                                                         ความดี  ความสุขทางใจ                                  ทางสังคม

              7. ความต้องการความสำเร็จและ           สัมฤทธิ์ผลในงาน  ความภาคภูมิใจ                - งานเพื่องาน  งานเพื่อความดีในตัว
                  ความสมบูรณ์แบบในชีวิต                 ในตนเอง  คุณธรรม  ค่านิยมส่วนตน                 ของมันเอง


ที่มา  meesara.igetweb.com

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 23 มีนาคม 2556 18:35 แก้ไข: 23 มีนาคม 2556 18:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ทดแทน, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.61.235
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ