นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1425
ความเห็น: 2

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตอนที่ 1

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

      การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
          (e-Government Procurement : e-GP)

    การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คือการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินตั้งแต่ 5,000.- บาทขึ้นไป หน่วยงานต้องจัดทำในระบบ e-GP

     ขั้นตอนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ในระบบ e-GP  จัดทำโดยเจ้าหน้าที่พัสดุ คือ

  1.  จัดทำโครงการในระบบ e-GP สร้างโครงการ

  2. จัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการ

      2.1  การจัดทำรายงานขอซื้อ ขอจ้าง

      2.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการ

      2.3  บันทึกรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ

  3.  บันทึกเลขที่ และวันที่ของเอกสารและคำสั่ง

  4.  บันทึกราคาของผู้เสนอราคา

  5.  จัดทำหนังสืออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

      5.1   บันทึกข้อมูลผู้ชนะการเสนอราคา

       5.2   จัดทำหนังสืออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

       5.3  บันทึกเลขที่และวันที่หนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 

  6.  จัดทำร่างสัญญา เพื่อเลือกประเภทสัญญา 
       (ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง)

       6.1   จัดทำร่างสัญญา

              6.1.1  บันทึกงวดงานและการส่งมอบ

              6.1.2   บันทึกงวดเงินและรายละเอียดการชำระเงิน

              6.1.3   เลือกข้อมูลงวดงาน


       6.2   จัดทำหนังสือแจ้งผู้ชนะ

              6.2.1  บันทึกเลขที่และวันที่ในหนังสือแจ้งผู้ชนะ

  7.   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/จัดทำ PO

  8.  การบริหารสัญญา

       8.1  บันทึกข้อมูลส่งมอบงาน

       8.2  บันทึกข้อมูลการตรวจรับงาน

       8.3  จัดทำเอกสารเบิกจ่าย

 

created: 29 July 2013 11:18 Modified: 29 July 2013 14:04 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 ServiceMan, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

เฉพาะเงินงบประมาณหรือไม่ครับ

ใช่ค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 23.20.165.182
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ