นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2234
ความเห็น: 7

ขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดหาวัสดุ                  การพัสดุ   หมายความว่า  การจัดทำเอง  การซื้อ  การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา  การจ้างออกแบบและควบคุมงาน  
การแลกเปลี่ยน การเช่า  การควบคุม  การจำหน่ายและการดำเนินการอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในระเบียบพัสดุ

                 พัสดุ  หมายความว่า วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทำกำหนดไว้ในหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนักงบประมาณ

                การซื้อ   หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง


              เจ้าหน้าที่พัสดุ   หมายความว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ หรือผู้ได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบพัสดุ


             วัสดุ หมายความว่า  สิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง  หมดไปเอง ไม่คงสภาพเดิมอีกต่อไป
หรือมีลักษณะคงทนถาวร แต่มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณไม่เกิน 1 ปี  หรือมีลักษณะคงทนถาวรเกินระยะเวลา 1 ปีแต่มีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งราคาไม่เกิน 5,000บาท

 

                  การจำแนกประเภทวัสดุมี  12 ประเภท 

1.  วัสดุสำนักงาน                                          
2.  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
3.  วัสดุงานบ้านงานครัว                               
4.  วัสดุก่อสร้าง
5.  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                      
6.  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
7.  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์              
8.  วัสดุการเกษตร
9.  วัสดุโฒษณาและเผยแพร่                       
10. วัสดุเครื่องแต่งกาย
11.วัสดุกีฬา                                                
12. วัสดุคอมพิวเตอร์

 

           ขั้นตอนการจัดซื้อ –จัดหาวัสดุสำนักงาน

-  สืบราคาจากร้านค้าอย่างน้อย 2 ร้าน
- เปรียบเทียบราคาวัสดุและคุณภาพ
- ต่อรองราคากับร้านค้า
- จัดทำหนังสือขออนุมัติซื้อ พร้อมใบสั่งซื้อ
- เสนอผู้บริหารโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
- ติดต่อร้านค้าให้มารับใบสั่งซื้อหรือส่งซื้อของจากร้านค้า
- รับของและตรวจนับของ
- พิมพ์ใบตรวจรับและนัดคณะกรรมการตรวจรับของ
- กรรมการตรวจรับของ และลงนามในใบตรวจรับ
- จัดทำหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายและรวบรวมเอกสารส่งสารบรรณเพื่อส่งหน่วยคลัง

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 มิถุนายน 2556 14:59 แก้ไข: 29 กรกฎาคม 2556 11:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 JIBCy, Ico24 1,000, และ 15 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่วงแชร์ค่ะ เย้ ได้ให้ดอกไม้คนแรก และแสดงความยินดีคนแรกเลย

ยินดีต้อนรัสมาชิกใหม่ด้วยคนครับ

@พี่เบบี๋ ยกให้ เอาไปทั้งสวนเลย

อิอิอิ

เราเอง

- ขอต้อนรับสู่สมาชิก Share สีชมพูค่ะ

- เป็นผู้บันทึกที่กลัวว่าจะบันทึกยาวเกินไป จนทำให้เปลืองเนื้อที่ของบันทึกค่ะ (ก็เลยบอกว่าบันทึกยาวไม่กลัว กลัวไม่เข้ามาบันทึก)นะค่ะ

ยินดีต้อนรับครับ

ยินดีต้อนรับสู่ share psu ค่ะ ตอนนี้กำลังรอลุ้นคุณสิน พรหมเทพ ว่าจะได้เข้าใช้งานเมื่อไหร่

เข้ามาอ่านเป็นความรู้ครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

ตอนสืบราคานี้แหละที่ไม่หนุก

เพราะ ถ้าขอใบเสนอราคาหลายๆ ครั้ง

แล้วไม่ซื้อ ครั้งต่อไปอย่าได้หวังว่าเขาจะจัดการให้

สู้ต่อไปฝ่ายจัดซื้อ อิ อิ อิ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.7.202
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ