นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พี่งาม
Ico64
ngamjit wanmasae
นักวิชาการพัสดุ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

สารบัญหน้า 1 : 38 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
SIM2016 1114 0
การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 969 0
ลดการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า 767 0
สัญลักษณ์รักษาสิ่งแวดล้อม 798 0
การบอกเลิกสัญญา 860 0
การแก้ไขสัญญา 730 0
การให้ความสำคัญต่อผู้ส่งมอบ 896 1
การเบิกจ่ายตามงบประมาณประจำปี 701 0
จัดแฟ้ม Certificate วัสดุสารมาตรฐาน 1106 0
การประเมินผู้ขาย 1240 0
การคัดเลือกผู้ขาย 1037 0
ปรัุบปรุงสรุปรายงาน 3 เดือน 920 0
เลี่ยง 5 อาหารร้ายทำลายผิว 904 0
ปรับปรุงที่จัดเก็บวัสดุสำนักงาน 1150 0
การจัดเก็บสต๊อกท่อแก๊ส 2169 0
อบรม e-GP ระยะที่ 2 1633 0
ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 1190 1
ระบบ e-GP ระยะที่ 2 2612 2
จัดซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2555 1203 0
ผลการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ OES 1434 0
ลูกค้าจองส่งตัวอย่างทดสอบ SEM 1509 0
ของรักของหวง:นาฬิกาคู่ชีวิต 1568 2
CAR เลขที่ 033/54 1545 1
CAR เลขที่ 032/54 1844 0
ระบายความในใจเพื่อคลายเครียด (2) 1368 6
ระบายความในใจเพื่อคลายเครียด (1) 1566 0
CAR เลขที่ 019/53 1338 1
CAR เลขที่ 009/53 1174 1
CAR เลขที่ 002/53 1195 1
การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1648 0
การจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีพิเศษจากต่างประเทศ (ตอนที่ 3) 1986 0
รูปแบบการออกกำลังที่ไม่เปลืองเงิน 1649 1
เทคนิคสร้างนิสัย "เก็บออม" 1473 1
การจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีพิเศษจากต่างประเทศ (ตอนที่ 2) 6440 2
การจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีพิเศษจากต่างประเทศ (ตอนที่ 1) 1770 2
วัสดุ ครุภัณฑ์ 36379 22
คอมพิวเตอร์กับสุขภาพ 1995 5
หลักเกณฑ์การจัดหาที่ดี 1379 5