นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พี่งาม
Ico64
ngamjit wanmasae
นักวิชาการพัสดุ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 35736
ความเห็น: 22

วัสดุ ครุภัณฑ์

อะไรคือ วัสดุ ครุภัณฑ์ ในฐานะที่ทำงานทางด้านพัสดุ จึงอยากให้ความหมาย

มีบุคลากรบางคนที่ไม่ได้ทำหน้าที่พัสดุ อาจสงสัยว่าอะไรคือ วัสดุ ครุภัณฑ์  ในฐานะที่ทำงานทางด้านพัสดุ จึงอยากให้ความหมายตามหนังสือเวียนจากสำนักงานงบประมาณ ที่ นร 0702/ว 51 ลว.20 มกราคม 2548 เรื่อง หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ... ซึ่งบุคลากรที่ทำงานทางด้านพัสดุจะทราบอยู่แล้วแต่อาจจะมีบางคนที่ใช้ฉบับที่ไม่เป็นปัจจุบันอยู่

ค่าวัสดุ  หมายถึง  รายจ่ายดังต่อไปนี้                  

 - รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพเดิม  หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000  บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น                  

- รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท                  

- รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุง      ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินไม่เกิน  5,000  บาท  ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  ที่มีวงเงินไม่เกิน  50,000  บาท                  

- รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม หรือปรับปรุง         ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ที่มีวงเงินไม่เกิน  5,000  บาท                  

- รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

ค่าครุภัณฑ์  หมายถึง   รายจ่ายดังต่อไปนี้                  

- รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า  5,000  บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่น  ค่าขนส่ง        ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น                               

- รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า  20,000  บาท                  

- รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์  รวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินเกินกว่า  5,000  บาท                     

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  เช่น  เครื่องบิน   เครื่องจักรกลยานพาหนะ  เป็นต้น   ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง                                

- รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 15 มกราคม 2551 21:07 แก้ไข: 28 กุมภาพันธ์ 2551 17:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เป็นความรู้ที่ดีมากครับ มะงาม
เข้าใจแล้ว เป็นอย่างนี้นี่เอง ^_^
พี่งาม ไม่ใช่มะงาม บังปู
Ico48
bamboo [IP: 125.24.138.198]
24 สิงหาคม 2551 10:04
#34661

อ่านแล้วก็เข้าใจบ้าง งงบ้าง แล้วถ้าสถานศึกษาจัดซื้อตู้เหล็กเพื่อเก็บเอกสาร ราคาต่อหน่วยไม่ถึง 5,000 บาท ถือว่าเป็นครุภัณฑ์ หรือวัสดุคะ

Ico48
x [IP: 124.157.152.246]
27 กุมภาพันธ์ 2552 12:19
#41655

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ไม่เข้าใจอะครับ

มันไม่ซ้ำกับงบอื่นหรือ เช่น

ตู้เหล็กเก็บเอกสารราคาต่อหน่วยไม่เกิน 5,000.-บาท ถือเป็นวัสดุค่ะ

งบที่คาดว่าจะไปซ้ำไม่ทราบว่าเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ใช่หรือเปล่า   ในความเข้าใจของพี่งาม...

-  รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นรายจ่ายที่มีวงเงินไม่สูงมาก

- รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เป็นรายจ่ายที่มีวงเงินที่สูง

 

อาจจะมีการถามต่อว่าเท่าไรจึงจะพิจารณาว่าไม่สูงมากหรือสูง  อาจจะใช้ดุลพินิจให้ราคาครุภัณฑ์เป็นเกณฑ์ก็ได้ 

 

Ico48
[IP: 113.53.174.50]
11 มิถุนายน 2552 17:33
#45233

พี่งามมั่วรึเป่ลา  ครุภัณฑ์ที่มีราคาไม่เกิน 5000 บาท หากแต่ได้กำหนดไว้ในบัญชีสิ่งของตัวอย่างครุภัณฑ์แล้วจะถือเป็นครุภัณฑ์จะคิดเป็นวัสดุไม่ได้

"ครุภัณฑ์ที่มีราคา​ไม่​เกิน​ 5000 ​บาท​ ​หากแต่​ได้​กำ​หนด​ไว้​ใน​บัญชีสิ่งของตัวอย่างครุภัณฑ์​แล้ว​จะ​ถือ​เป็น​ครุภัณฑ์​จะ​คิด​เป็น​วัสดุ​ไม่​ได้" ข้อความดังกล่าว เป็นหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณฉบับเก่า

สำหรับฉบับปัจจุบัน ตามหนังสือเวียนจากสำนักงบประมาณ ที่ นร 0702/ว51 ลงวันที่ 20 มกราคม 2548 เรื่องหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณไม่ได้มีบัญชีสิ่งของตัวอย่างครุภัณฑ์ ดังนั้นให้ยึดถือตามฉบับใหม่ 

Ico48
วัชร [IP: 115.67.120.87]
04 กรกฎาคม 2552 09:20
#46072
ผมต้องการจัดซื้อเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวราคา  1700  บาท  เป็น วัสดุ  หรือครุภัณฑ์ ครับ
Ico48
nano [IP: 192.168.100.112]
10 กรกฎาคม 2552 10:36
#46175
เป็นวัสดุ
Ico48
rasun [IP: 118.175.80.118]
28 กันยายน 2552 16:17
#48846

แล้ววัสดุสิ้นเปลืองกับวัสดุถาวรที่ใช้เกณฑ์1ปีเป็นมาตรฐานถ้ามุมมองต่างกันแล้วใช้อะไรเป็นมาตรฐานเช่นกรรไกรบางคนบอกเป็นสิ้นเปลืองบางคนบอกเป็นถาวร

Ico48
คนท้องถ่ิน [IP: 110.49.31.137]
20 ธันวาคม 2552 23:00
#52239

ท้องถิ่นไใช่ระเบียบนี้ได้ไม่  เช่น อบต. จะซื้อ  TV สักเครื่อง  ราคา  4000  ก็เป็นวัสดุใช่ไม่ครับ  ดีจังเลย

Ico48
คนเมืองเก่า [IP: 118.173.239.26]
25 ธันวาคม 2552 15:45
#52427

อาจจะไม่เกี่ยวแต่ตอนนี้มีปัญหาอยากให้ช่วยนิดว่าการจัดอบรมต่างๆสามารถซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายได้ไหม เช่น เสื้อรณรงค์ เอี้ยมสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร

เรื่องเกิน 5,000 ถือว่าเป็น คุรุภัณฑ์ ผมละปวดหัวจริงๆ

จะว่าพัสดุก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นระเบียบ แต่มันก็ทำใ้ห่้งานติดขัดไปเอยะเหมือนกัน

เช่นผมจะชื้อ hdd สำหรับ backup ของ server ตัว 20,000 ก็ชื้อไม่ได้ เรพาะพัสดุบอกว่าเกิน 5,000 ให้พยามหาตัวที่ไม่เกิน 5,000
บางทีจะชื้อ ram แบบ ecc ให้ server แถวละ 15,000 ก็ติดอีก

ผมว่า บางรายการน่าจะยกเว้นเลยนะครับว่าให้ชื้อเป็นพัสดุได้ แม้ว่าจะเกิน 5,000

 

Ico48
ครูแอ๋ม [IP: 113.53.85.215]
16 มีนาคม 2553 03:40
#55376
การซื้อ โทรทัศน์ ราคา 3,100 บาท ต่อเครื่อง เป็น วัสดุ หรือ ครุภัณฑ์ คะ
Ico48
nana [IP: 113.53.109.174]
02 กันยายน 2553 21:15
#59933

สงสัยเรื่องวัสดุ..ครุภัณฑ์..นี่แหละค่ะ

คือต้องการซื้อเก้าอี้นั่งของผอ..แต่สอบถามไปที่กองคลังของกรมฯ บอกว่าซื้อไม่ได้..ต้องทำเรื่องขออนุมัติไปที่กรมฯ ก่อนเนื่องจากว่าเป็นครุภัณฑ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่านอธิบดี..ถึงจะซื้อได้..

ทั้งที่เก้าอี้ที่จะซื้อราคาก็ไม่เกิน 5 พัน..แต่เค้าว่ามันเป็นครุภัณฑ์ที่ราคาต่ำกว่าเกณฑ์ แต่ก็ยังเรียกว่าครุภัณฑ์จึงต้องได้รับอนุมัติให้ซื้อก่อนถึงจะซื้อได้

ทำไมคำตอบของพี่งาม..กะของกรมฯ ไม่เห็นเหมือนกันเลย..แต่ไม่ได้อยู่กรมฯ เดียวกันหรอกค่ะ..นู๋อยู่      ก.ยุติธรรม

Ico48
คนบนดอย [IP: 125.25.177.76]
09 กันยายน 2553 15:36
#60138
ซ่อมแซมครุภัณฑ์วงเงิน 7,970 บาท ถือว่าเป็นครุภัณฑ์รึเปล่าคะ
Ico48
n [IP: 113.53.180.180]
01 เมษายน 2554 23:47
#64689

ครุภัณฑ์หรือวัสดุกันแน่  

 เรียน :   เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ (7 เม.ย. 2549) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

    มีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ คือตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0702/51 ลงวันที่ 20 มกราคม 2548 รายละเอียดในข้อ 1.2.3 (1) ที่บอกไว้ว่า
1.2.3 ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้
(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน ฯลฯ
สิ่งที่ต้องการถามก็คือ "สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท" นั้น หมายถึง "สิ่งของทุกอย่าง (ที่คงทนถาวรและมีราคาไม่เกิน 5,000 บาทต่อชุด) " ใช่หรือไม่ ?
ที่ถามดังนี้ก็เนื่องจากว่าหลายคนมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ตรงกัน คือบางคนบอกว่า สิ่งของที่ราคาไม่เกิน 5,000 บาท/ชุด "ทุกอย่าง" ถือว่าเป็นวัสดุ (ดังเช่นในกระทู้นี้ ที่มีการตอบว่า กล้องดิจิตอล , เครื่องทำน้ำเย็น , โมเด็ม ที่ราคาไม่เกิน 5,000 บาท จัดเป็นวัสดุ)
ในขณะที่บางท่าน (เช่น ฝ่ายพัสดุ ของกรมที่ผมทำงานอยู่) เค้าบอกว่า สิ่งของบางอย่างที่ถึงแม้ว่าราคาต่อหน่วยไม่เกิน 5,000 บาท ก็ยังจัดเป็นครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะ, เก้าอี้, กล้องถ่ายรูป, Priter, ถังเก็บน้ำ , โมเด็ม , เครื่องทำน้ำเย็น ฯลฯ โดยที่เค้าอ้างเหตุผลจากระเบียบการจำแนกประเภทรายจ่ายฯ ของสำนักงบประมาณ เดือนพฤษภาคม 2540 ซึ่งมีรายละเอียดด้าน "ค่าวัสดุ" ไว้ว่า
"ค่าวัสดุ" หมายความว่า
1. รายจ่ายเพื่อซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเองหรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของดังต่อไปนี้
1.1 ฯลฯ
1.2 ฯลฯ
1.3 สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร แต่มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปีขึ้นไป แต่มีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท ยกเว้นสิ่งของตามตัวอย่างสิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์
และในตอนท้ายของระเบียบนี้ ก็มีการพิมพ์รายการตัวอย่างสิ่งของที่เป็นครุภัฑ์โดยสภาพ เช่น โต๊ะ, เก้าอี้, กล้องถ่ายรูป, Priter, ถังเก็บน้ำ , โมเด็ม , เครื่องทำน้ำเย็น เป็นต้น
ผมจึงสับสนว่าแบบไหนที่ถูกต้องกันแน่ ตามความเข้าใจของผมนั้น ผมว่าของ"ทุกอย่าง"ที่คงทนถาวรและมีราคาต่ำกว่า 5,000 บาท/ชิ้น จัดเป็นวัสดุ ไม่ใช่ครุภัณฑ์ โดยมีเหตุผลดังนี้
1. อ้างตามหนังสือของสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุดที่ นร 0702/51 ลงวันที่ 20 มกราคม 2548 เรื่อง หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ โดยมีส่วนหนึ่งกล่าวไว้ว่า
"อนึ่ง บรรดาหนังสือเวียนหรือหนังสือตอบส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใดที่ขัดหรือแย้งกับ "หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ" ฉบับนี้ ให้ใช้ "หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ" ฉบับนี้แทนฯลฯ
และโดยที่ ข้อกำหนดเกี่ยวกับค่าวัสดุในข้อ
1.2.3 (1) ที่บอกว่า "ฯลฯ สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน ฯลฯ" นั้น น่าจะหมายถึงสิ่งของ"ทุกอย่าง"ที่มีลักษณะคงทนและราคาไม่เกิน 5,000 บาทต่อหน่วย
ส่วนระเบียบการจำแนกรายจ่ายฯของสำนักงบประมาณ 2540 นั้น ในหัวข้อที่บอกว่า "สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร แต่มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปีขึ้นไป แต่มีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท ยกเว้นสิ่งของตามตัวอย่างสิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์" นั้น ขัดหรือแย้งกับ "หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ" ฉบับ 2548 ดังนั้น จึงต้องยึดถือฉบับ 2548 แทน
2. ผมดูตามตัวอย่างกระทู้ที่มีการถามตอบในนี้ เช่นที่บอกว่ารายการกล้องดิจิตอล , เครื่องทำน้ำเย็น , โมเด็ม ที่ราคาไม่เกิน 5,000 บาท จัดเป็นวัสดุ
3. ดูจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เปรียบเทียบของปี 47 กับปี 48
โดยที่ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2547 นั้น ยังคงมีรายการสิ่งของที่มีราคาต่ำกว่า 5,000 บาท ต่อหน่วย อยู่ด้วยหลายรายการ เช่น พัดลม , ถังไฟเบอร์กลาส ฯลฯ
แต่ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2548 (ล่าสุด) จะเห็นได้ว่าสิ่งของที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 5,000 บาท จะไม่ปรากฏในรายการเลย แสดงว่ารายการเหล่านั้นจัดเป็น"วัสดุ" ไม่ใช่ "ครุภัณฑ์"
ดังนั้น ที่ผมเข้าใจแบบนี้ถูกหรือผิดประการใดครับ และถ้าเป็นไปได้ ก็ขอความกรุณาให้ทางสำนักงบประมาณ โปรดทำหนังสือเวียนชี้แจงเรื่องเหล่านี้ไปยังหน่วยงานราชการต่างๆด้วย เพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน
ขอบคุณครับ

คำตอบ

การจำแนกประเภทรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่ใช้ในปัจจุบัน ได้ใช้ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดที่ 5,000 บาท เป็นเกณฑ์ในการแบ่งระหว่างรายจ่ายลักษณะค่าวัสดุกับรายจ่ายลักษณะค่าครุภัณฑ์ ตามที่ผู้หารือเข้าใจนั้นถูกต้องแล้ว

ที่มา http://www.bb.go.th/bbfaq/asp/extn/asp/desc_topic.asp?cid=2549/0106&cbxtype=&no=9

Ico48
n [IP: 113.53.180.180]
01 เมษายน 2554 23:48
#64690
Questionสิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์โดยสภาพที่มีราคาไม่ถึง 5000 บาท จะถือว่าเป็นครุภัณฑ์หรือไม่ตามหนังสือที่ นร 0702/51 ลงวันที่ 22 มกราคม 2548 เรื่องหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ข้อ 1.3.1 (1)ค่าครุภัณฑ์ หมายถึงรายจ่าเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 5,000 บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน ฉะนั้นจึงขอเรียนถามว่า ครุภัณฑ์โดยสภาพที่มีราคาไม่ถึง 5,000 บาท จะถือว่าเป็นครุภัณฑ์หรือไม่
ณัฐธยาน์  sasiwal@ hotmail.com   [ 10 ตุลาคม 2548 -> 14:06:38 ] Repliesสำนักงบประมาณได้ยกเลิกเอกสารตัวอย่างรายการสิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์โดยสภาพ และได้กำหนดหลักการพิจารณาว่าสิ่งของใดเป็นวัสดุ หรือครุภัณฑ์โดยสภาพ และได้กำหนดหลักการพิจารณาว่าสิ่งของใดเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ขึ้นใหม่ โดยใช้ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเป็นเกณฑ์ คือราคาต่ำกว่า 5,000 บาท จัดเป็นวัสดุ และราคาสูงกว่า 5,000 บาท จัดเป็นครุภัณฑ์ ทั้งนี้ อ้างอิงได้ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/51 ลงวันที่ 20 มกราคม 2548 เรื่องการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ทั้งนี้สามารถเรียกดูคำตอบตามที่ได้ตอบไว้แล้วในคำถามที่ 2743
อย่างไรก็ตามหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักกฎหมายและระเบียบ โทร. 0 2273 9027-8 ต่อ 3728
สำนักงบประมาณ  faq@bb.go.th [ 11 ตุลาคม 2548 -> 10:43:00 ]ที่มา : http://www.bb.go.th/faq2/read_wb.asp?id=3624&qa_number=3624
Ico48
ก [IP: 110.164.239.149]
17 กรกฎาคม 2554 13:15
#66780

กดั้พพะ

Ico48
orawan [IP: 61.19.98.126]
05 กันยายน 2554 10:25
#68335

ต้องการทราบว่าถ่านPanasonic เป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ หรือวัสดุสำนักงานค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.81.71.219
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ