นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พี่งาม
Ico64
ngamjit wanmasae
นักวิชาการพัสดุ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

(0) SIM2016

จากการประชุม SIM 2016 ซึ่งเป็นการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปีของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ที่ผ่านมานั้น โดยในครั้งนี้เน้นที่กลุ่มผู้ส่งมอบครุภัณฑ์ มีผู้ส่งมอบเข้าร่วมประชุม รับฟังนโยบาย แนวทางการดำเนินงานของศูนย์เค... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย พี่งาม   สร้าง: 17 กันยายน 2559 15:15 แก้ไข: 17 กันยายน 2559 15:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน เป็นกระบวนการหนึ่งของงานจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งหมายถึง การตรวจสอบความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมของผู้ยื่นข้อเสนอใน 3 ด้าน ดังนี้ 1. ความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร - ต้องไม่เป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย พี่งาม   สร้าง: 20 สิงหาคม 2559 15:21 แก้ไข: 20 สิงหาคม 2559 15:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ลดการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า

วิธีที่จะช่วยลดโลกร้อนได้ในชีวิตประจำวัน โดยการลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นจากเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หากเป็นไปได้ให้ใช้วิธีเปิดหน้าต่าง เป็นการลดค่าไฟฟ้า และลดความร้อน หันมาใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในการตากผ้าแทนการอบผ้าในเครื่อง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย พี่งาม   สร้าง: 31 มีนาคม 2559 21:50 แก้ไข: 31 มีนาคม 2559 21:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) สัญลักษณ์รักษาสิ่งแวดล้อม

แนะนำวิธีที่จะลดโลกร้อนได้ ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์รักษาสิ่งแวดล้อม เช่นป้ายฉลากสีเขียว ประหยัดไฟเบอร์ 5 มาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ เลือกใช้ปุ๋ยหมักจากธรรมชาติ หรือเลือกใช้บริการโรงแรมที่มีสัญลักษณ์สิ่งแวดล้อม เช่น มีระบบจั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย พี่งาม   สร้าง: 31 มีนาคม 2559 21:31 แก้ไข: 31 มีนาคม 2559 21:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การบอกเลิกสัญญา

ส่วนราชการจะบอกเลิกสัญญากับคู่สัญญาได้ดังนี้ 1. ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ในกรณีที่มีเหตุเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 2. การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ส่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย พี่งาม   สร้าง: 06 พฤศจิกายน 2558 12:16 แก้ไข: 06 พฤศจิกายน 2558 12:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การแก้ไขสัญญา

โดยหลักการสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามในสัญญาแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ยกเว้น 1.แก้ไขเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ หรือ 2.แก้ไขโดยไม่ทำให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ การแก้ไขสัญญาอยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาอนุมัติแต่ถ้า แก้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย พี่งาม   สร้าง: 02 ตุลาคม 2558 12:58 แก้ไข: 02 ตุลาคม 2558 12:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) การให้ความสำคัญต่อผู้ส่งมอบ

ผู้ส่งมอบ มีความสำคัญและมีบทบาทในกระบวนการให้บริการต่อองค์กร ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ส่งมอบซึ่งเป็นผู้ีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กร ผู้ส่งมอบคือบริษัท ห้าง ร้าน ที่จำหน่ายวัสดุครุภัณฑ์ให้กับศูนย์เครื่องมือฯ เพื่อมาสนับสน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย พี่งาม   สร้าง: 22 กันยายน 2558 09:07 แก้ไข: 22 กันยายน 2558 14:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การเบิกจ่ายตามงบประมาณประจำปี

ช่วงกันยายนของทุกปี ทุกหน่วยงานที่ทำหน้าที่ทางด้านพัสดุและการเงิน ต่ างหน้าดำคร่ำเครียด มุ่งมั่นการจัดทำแอกสารเพื่อเร่งการเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ สำหรับศูนย์เครื่องมือฯ ก็เป็นงานสำคัญที่สุดของงานพัสดุและการเงิน ซึ่งงานพัสดุและงานการเงินของศ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย พี่งาม   สร้าง: 12 กันยายน 2558 14:40 แก้ไข: 12 กันยายน 2558 14:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) จัดแฟ้ม Certificate วัสดุสารมาตรฐาน

นำเสนอ 1 Person 1 Innovation idea ครั้งที่ 2/2557 มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย พี่งาม   สร้าง: 26 สิงหาคม 2557 14:25 แก้ไข: 26 สิงหาคม 2557 14:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การประเมินผู้ขาย

การประเมินผู้ขายก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อพัสดุของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดในระบบประกันคุณภาพ ซึ่งศูนย์เครื่องมือฯ จะทำการประเมินผู้ขายทุกสิ้นปี มาจากข้อมูลการจัดซื้อในปีนั้น โดยประเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย พี่งาม   สร้าง: 02 กรกฎาคม 2557 16:05 แก้ไข: 02 กรกฎาคม 2557 16:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]