นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ต้นหลิว
Ico64
นางสาว ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

อ่าน: 1233
ความเห็น: 0

ชีวิตคืองาน

1.2

วันนี้ข้อนำเสนอตัวบ่งชี้ 1.2 ค่ะ

ตัวบ่งชี้ 1.2  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กำหนด (สกอ. 1.2)   (ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ตามคู่มือการจัดทำรายงานประปีการประเมินคุณภาพ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) 

คำอธิบาย    พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา โดยประเด็นของการประเมินผล ได้แก่ ด้านมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้านการบริการวิชาการ ด้านงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ข้อมูลที่ต้องการ

1.   เอกสารการกำหนดรายการตัวบ่งชี้ของแผนการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษา/ ปีงบประมาณเป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้และผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้เหล่านั้น

2.      เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกลไกเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจำปี

2.1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ

2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวบ่งชี้และความเชื่อถือได้ของข้อมูลที่ได้รับ รวมถึงระบบการเก็บรักษาและดูแลเอกสารหรือข้อมูล

2.3  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของสถาบัน 

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1

คะแนน 2คะแนน 3
บรรลุเป้าหมายร้อยละ 60-74บรรลุเป้าหมายร้อยละ 75-89บรรลุเป้าหมายร้อยละ 90-100
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 03 กรกฎาคม 2551 17:26 แก้ไข: 03 กรกฎาคม 2551 17:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.24.113.182
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ