นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ต้นหลิว
Ico64
นางสาว ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

อ่าน: 1354
ความเห็น: 1

งานคือชีวิต

1.1

วันนี้ขอนำเสนอตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน

สนับสนุนน่ะค่ะ 

ตัวบ่งชี้ 1.1 มีการกำหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดำเนินงานและมีการกำหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ (ระดับ) (สกอ. 1.1) (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตามคู่มือการจัดทำรายงานประปีการประเมินคุณภาพ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4)

คำอธิบาย      

            สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดำเนินภารกิจหลักแต่ละด้านต้องคำนึงถึงหลักการของการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ ตลอดจนมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของชาติ ดังนั้น ในการกำหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนการพัฒนากลยุทธ์และแผนการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสถาบัน จึงจำเป็นต้องให้สอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ระบุข้างต้น อีกทั้งต้องคำนึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่างมีคุณภาพในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของสังคม

ข้อมูลที่ต้องการ

1.      ปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน2.      แผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถาบัน3.   เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าสถาบันมีกลไกการดำเนินงานเพื่อกำหนดปรัชญาหรือปณิธาน กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถาบัน4.   รายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้องของปรัชญา ปณิธาน และกลยุทธ์กับภารกิจหลักของสถาบัน หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี)มาตรฐานการศึกษาของชาติ ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ5.   รายชื่อตัวบ่งชี้และเป้าหมายความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนทุกภารกิจ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม6.      เอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน7.   เอกสารหรือรายงานการประชุมที่แสดงให้เห็นว่า สถาบันมีการรายงานการดำเนินงานตัวบ่งชี้นี้ต่อผู้บริหารระดับสถาบันและต่อที่ประชุมสภาสถาบัน8.   เอกสารการวิเคราะห์และปรับปรุงกลยุทธ์ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่ำเสมอเกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ1 =  มีการกำหนดปรัชญาหรือปณิธาน2 = มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนดำเนินงานและแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกันและกันและสอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาของชาติ3 =  มีการกำหนดตัวบ่งชี้ของการดำเนินงาน และกำหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน4 =  มีการดำเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ5 = มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบัน6 = มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนดำเนินงาน เป้าประสงค์ เป้าหมายกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่ำเสมอ7 =  มีการนำผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1คะแนน 2คะแนน 3
มีการดำเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรกมีการดำเนินการ5-6 ข้อแรกมีการดำเนินการครบทุกข้อ
 
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): ตัวบ่งชี้ 1.1
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 02 กรกฎาคม 2551 17:05 แก้ไข: 02 กรกฎาคม 2551 17:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

คำว่า "สถาบัน" ในความหมายของหน่วยงานสนับสนุน ก็คือ ชื่อของกอง/หน่ยงานนั้นๆ

ไม่ทราบว่า น้องศลิษาทำ SAR ในนามของกอง หรือสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี

ตัวบ่งชี้นี้คงต้องบอกว่า กองหรือสนอ.มีปรัชญา ปณิธาน แผนกลยุทธ์หรือไม่  มีการดำเนินการคบ 7 ข้อมั้ย

ของกองแผนงานวิเคราะห์แล้ว เราทำได้แค่ข้อ 5 เท่านั้นเอง  ตัวบ่งชี้นี้เลยได้แค่ 1 คะแนน

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.24.113.182
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ