นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 791
ความเห็น: 0

อันตรายจาก "ไซยาไนด์"

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ภัยจากสารเคมีที่ชื่อว่าสารไซยาไนด์ (Cyanide) นับว่าเป็นภัยจากสารเคมีอีกชนิดที่อยากให้ทุกๆ คนตระหนักถึงภัยอันตรายที่มีต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่าสารไซยาไนด์ไม่ถูกจัดว่าเป็นสารก่อมะเร็ง แต่ก็มีฤทธิ์ทำให้ถึงแก่ความตายได้หากร่างกายได้รับเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด นอกจากนี้ Baskin และคณะ รายงาน ว่าการได้รับสารไซยาไนด์ที่ความเข้มข้นสูงอาจทำให้เสียชีวิตได้ในระยะเวลา เพียงไม่กี่วินาทีและสารเคมีชนิดนี้ถูกใช้เป็นยาพิษเมื่อหลายพันปีแล้ว 

สูตรโมเลกุลโดยทั่วไปของไซยาไนด์คือ –CN ซึ่งสามารถไปจับกับธาตุหรือสารประกอบอื่นๆ ได้ง่าย โดยส่วนใหญ่จะให้สารประกอบที่เป็นพิษต่อร่างกาย โดยทั่วไปแบ่งกลุ่มของสารประกอบหมู่ไซยาไนด์ได้ 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มสารอนินทรีย์ (Inorganic cyanide) และกลุ่มสารอินทรีย์ (Organic cyanide หรือ nitriles) ตัวอย่างสารประกอบไซยาไนด์เช่น

 • Acryonitrile (vinyl cyanide,      cyanoethylene, propene nitrile) ลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสี      ติดไฟได้ง่าย ใช้เป็นสารตั้งต้นของอุตสาหกรรมยา ยาฆ่าแมลง และสารลดแรงตึงผิว
 • Calcium cyanamide (nitrolim,      calcium carbimide, cyanamide) ลักษณะเป็นผงสีดำเทาเป็นประกาย      ใช้สำหรับบ่มเพาะในงานเกษตรกรรม ยาฆ่าแมลง ยาปราบวัชพืช อุตสาหกรรมคอตตอน      อุตสาหกรรมเหล็กใช้ทำให้เหล็กแข็งตัว และยังเป็นสารตั้งต้นของการผลิตเมลามีน
 • Cyanogen, cyanogen bromide and      cyanogen chloride ใช้เป็นส่วนผสมในเชื้อเพลิง      และใช้ในการตัดเหล็กที่ทนความร้อนสูง นอกจากนี้ยังใช้ในอุตสาหกรรมฟอกหนัง      เป็นส่วนประกอบของยาฆ่าแมลง และใช้สกัดทอง
 • Hydrogen cyanide ใช้ในอุตสาหกรรมไฟเบอร์      พลาสติก ขัดเงาโลหะ การย้อมสี และการถ่ายภาพ
 • Sodium cyanide ใช้ เป็นวัตถุเคลือบโลหะในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอไลซิส      ใช้ในการสกัดทองและเงิน ใช้ทำสะอาดโลหะ ใช้ในการทำยาฆ่าแมลง อุตสาหกรรมสี      อุตสาหกรรมการผลิตไนลอนเป็นต้น
 • Potassium ferricyanide (red      prussiate of potash) ใช้ในอุตสาหกรรมโลหะ การถ่ายภาพ      การย้อมสี และ การผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ในบทความฉบับนี้ จะกล่าวถึงสารไฮโดรเจนไซยาไนด์ และโซเดียมไซยาไนด์ ซึ่งเป็นสารที่พบบ่อยพร้อมให้แนวทางเอาตัวรอดหากเกิดกรณีฉุกเฉิน

ตัวอย่างผลกระทบจากสารไซยาไนด์ เหตุเกิดที่หมู่บ้านนานหองบง ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย ในปี พ.ศ. 2551 เมื่อชาวบ้านรวมตัวกันร้องเรียนต่อผู้ว่าจังหวัดเกี่ยวกับการปล่อยสารพิษโดย เฉพาะสารไซยาไนด์ลงสู่แม่น้ำจากการทำเหมืองทองคำของบริษัททุ่งคำ ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาใช้ เพื่อการบริโภคและอุปโภคได้ จำนวน 104 คน และจากการตรวจสอบของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า มีผู้ป่วย 6 รายเจ็บป่วยจากสารพิษไซยาไนด์ และจากการตรวจสอบแหล่งน้ำธรรมชาติและลำน้ำของแม่น้ำเลย พบว่ามีการปนเปื้อนของสารไซยาไนด์เกินค่ามาตรฐาน ถ้านำไปใช้จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตัวอย่างในต่างประเทศ เหตุเกิดที่ประเทศ Kyrgyztan ในปีพ.ศ. 2541 เมื่อเรถบรรทุกสารเคมีของเหมืองทอง Kumtor ประเทศ Kyrgyztan เกิดอุบัติเหตุทำให้โซเดียมไซยาไนด์ 1762 กิโลกรัม และไซยาไนด์ 935 กิโลกรัม รั่วไหลลงสู่แม่น้ำ Barskaun ทำให้มีผู้ได้รับสารพิษทั้งหมดจำนวน 2577 คน และ 4 คนในนั้นได้เสียชีวิต มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นคิดเป็นมูลค่าประมาณ139,917,420 บาท

ความเข้มข้นของสารประกอบไซยาไนด์และวิธีการได้รับสารพิษ

1. ทางปาก (Ingestion) ค่า Lethal Dose 50% (LD50) เท่ากับ 50-200 ppm หรือ 1-3 มิลลิกรัมต่อนํ้าหนักร่างกาย (กิโลกรัม)

2. ทางลมหายใจ (Inhalation) ค่า Lethal Concentration 50% (LC50) เท่ากับ 100-300 ppm จะตายภายในเวลา 10-60 นาที แต่ถ้าได้รับไซยาไนด์ 2,000 ppm จะตายภายใน 1 นาที

3. ทางผิวหนัง (Contact) ค่า LD50 เท่ากับ 100 มิลลิกรัมต่อนํ้าหนักร่างกาย (กิโลกรัม)

โดยที่ค่า LD50 คือ ปริมาณสารที่เราให้กับสัตว์ทดลอง แล้วสัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่ง หรือ 50%

พิษจากสารไซยาไนด์ 

 • อาการ เฉียบพลัน ทางเข้าสู่ร่างกายนั้น      สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทั้งทางการหายใจ ทางการกิน และซึมผ่านผิวหนัง      หากได้รับเข้าไปปริมาณมากจะมีฤทธิ์ยับยั้งการหายใจในระดับเซลล์      ทำให้เซลล์ถึงแก่การตายได้
 • อาการระยะยาว การสัมผัสสาร thiocyanate ในระยะยาว      อาจก่อให้เกิดพิษเรื้อรังได้มีอาการ แขนขาอ่อนแรง ปวดศีรษะ      และโรคของต่อมไทรอยด์ ซึ่งมีรายงานในคนงานโรงงานแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์      และคนงานขัดเครื่องเงิน

แนวทางเอาตัวรอด

 • หากต้องทำงานร่วมกับสารไซยาไนด์ ควรทำงานในสถานที่      ที่มีระบบปิดแบบสมบูรณ์ (complete enclosure of the process) และมีการดูดระบายอากาศเสริม      (exhaust ventilation) รองรับในกรณีที่มีการรั่วไหล
 • สำหรับการทำงานร่วมกับสารไฮโดรเจนไซยาไนด์ ควรฝึกสอนให้ผู้ปฏิบัติงานรู้จักกลิ่นของสารเพื่อการเฝ้าระวังได้
 • ติดป้ายเตือนสารเคมีอันตรายให้ชัดเจนพร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ปฏิบัติงาน

แนวทางกำจัดสารไซยาไนด์ นิยมกำจัดสารไซยาไนด์ในรูปสารละลาย จากงานวิจัยของ M.D. Adams  ซึ่งทำการวิจัยหาประสิทธิภาพการดูดซึมสารละลายไซยาไนด์โดยใช้ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากวัสดุต่าง ๆ ดังตารางที่ 1 พบว่าถ่านกัมมันต์ C ซึ่งผลิตจากไม้ (wood) ให้ประสิทธิภาพการดูดซึมสูงสุดประมาณ 90% รองลงมาคือ ถ่านกัมมันต์ B (ประสิทธิภาพการดูดซึม 65%) และถ่านกัมมันต์ A (ประสิทธิภาพการดูดซึม 60%)และ ถ่านกัมมันต์ G 210 (ประสิทธิภาพการดูดซึม 20%) ตามลำดับ ดังนั้นควรเลือกใช้ถ่านกัมมันต์ที่ทำด้วยไม้ในการดูดซึมสารละลายไซยาไนด์ เนื่องจากมีพื้นที่ผิว (Surface area)ในการดูดซึมมากสุด

 

อ้างอิง :

1.นพ.ธีระศิษฏ์ เฉินบำรุง, Cyanide.http://www.summacheeva.org/index_thaitox_cyanide.htm

2.S.I. Baskin, J.B. Kelly, B.I. Maliner, G.A. Rockwood, C.K. Zoltani, Cyanide poisoning,in: S.D. Tuorinsky (Ed.), Textbook of Military Medicine: Medical Aspects of Chemical Warfare, Office of The Surgeon General at TMM Publications, Borden Institute, Washington, DC, 2008, pp. 371–410

3.ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์, http://msds.pcd.go.th/searchName.asp?vID=152

4.http://www.tint.or.th/nkc/nkc51/nkc5102/nkc5102d.html

5.ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์, http://msds.pcd.go.th/searchName.asp?vID=1385

6.http://www.publicconsultation.opm.go.th/rubfung67/doc37.pdf

7.http://www.chemtrack.org/Board-Detail.asp?TID=0&;ID=467

8.M.D. ADAMS, REMOVAL OF CYANIDE FROM SOLUTION USING ACTIVATED CARBON, Minerals Engineering, 1994, Vol. 7, No. 9, pp. 165-1177

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 กันยายน 2559 10:21 แก้ไข: 09 กันยายน 2559 10:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pompom, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.126.101
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ