นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1162
ความเห็น: 1

การทำงานเป็นทีมเชิงรุกยุคใหม่ ด้วยทัศนคติเชิงบวก

 

     การจัดโครงการ “การทำงานเป็นทีมเชิงรุกยุคใหม่ ด้วยทัศนคติเชิงบวก” โดยหน่วยการเจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่ 19  มิถุนายน  2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ  

     ท่านรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน (รศ.อรัญ  งามผ่องใส) กล่าวเปิด

 

มีวิทยากรคือ ดร.คณน  ไตรจันทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
อาจารย์รัชชพงษ์  ชัชวาล  


ในช่วงเช้าเป็นการบรรยาย และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสันทนาการ ซึ่งการบรรยายมีดังนี้

* พฤติกรรมองค์กรที่ไม่เอื้อต่การทำงานเป็นทีม แบ่งได้ 3 ระดับ คือ
   1. ระดับบุคคล  2.ระดับกลุ่ม  3.ระดับองค์กร

การปฏิบัติงาน
1. คุณลักษณะของแต่ละบุคคล ความสามารถในการปฏิบัติงาน
2. ความพยายามในการทำงาน ความต้องการที่จะปฏิบัติงาน
3. การให้การสนับสนุนขององค์กร โอกาสที่จะได้ปฏิบัติงาน

ความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน มีลักษณะ ดังนี้
1. ความอ่อนล้าทางอารมณ์  เช่น งานซ้ำซาก  งานเยอะเกิน
2. มองผู้อื่นเหมือนเขาไม่มีชีวิตจิตใจ ส่งผลตามมาเมื่อมีความเหนื่อยหน่าย
    2.1  ผลทางกายและทางใจ เช่น  อ่อนเพลีย ปัญหาสุขภาพ กังวล
    2.2 ผลต่อความสัมพันธ์ เช่น  คนในครอบครัว เพื่อน ผู้รับบริการ ทำให้มีเพื่อนน้อย และทำให้มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อผู้รับบริการ
   2.3 ผลต่อพฤติกรรม มีอาการเหนื่อยหน่ายมักลาออกจากงาน ขาดงานบ่อย
   2.4 ผลต่อทัศนคติ  จะมีทัศนคติในแง่ลบกับผู้บริการ งานที่ทำ องค์กร ตนเองและชีวิตโดยทั่วไป
3. มีความรู้สึกว่าเหมือนตัวเองทำงานไม่ประสบความสำเร็จ

 

คนอายุน้อยจะมีอารมณ์ “ความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน” มากกว่าคนอายุมาก

ปัจจัยที่สามารถมีผลต่อคุณลักษณะของแต่ละบุคคล คือ อายุ  เพศ  สถานภาพทางการสมรส  จำนวนบุตร  ความอาวุโสในการทำงาน  เชื้อชาติ ชนชาติ  และศาสนา

การบิดเบือนของการรับรู้  มีดังนี้
* เลือกรับรู้       * การประเมินจากภาพที่ปรากฏออกมา      * การใช้ตนเองเป็นเกณฑ์     *การคาดหวัง
* การเหมาพวก     * ผลกระทบจากการใช้ผลเปรียบเทียบ  * การเข้าข้างตัวเอง   * การมองลักษณะเดียว

 

โอกาสและความสำเร็จ (อาจารย์รัชชพงษ์  ชัชวาลย์)
การพัฒนางาน  > เริ่มแรกต้องจัดให้มีการไปศึกษาดูงาน เป็นการสร้างการพัฒนางานที่ดีที่สุด โดยกำหนดเป้าหมาย เตรียมการดูงานว่าเขามี Best Practice อย่างไร  และเปรียบเทียบการทำงานของเราและที่ที่เราไปดูงาน โดยใช้หลักการจัดการความรู้

มนุษย์มีความต้องการไม่สิ้นสุด แต่ความสามารถมีจำกัด ดังนั้น การทำงานเป็นทีม โดยใช้ความสามารถจำกัดของแต่ละบุคคลมารวมกัน ส่งผลต่อความต้องการที่สูง

 

หากองค์กรเกิดความขัดแย้ง ต้องหาความขัดแย้งอื่นให้กับเขา เพื่อให้เกิดการแข่งขันกัน

 

บรรยากาศกิจกรรมช่วงบ่าย

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 23 มิถุนายน 2558 07:51 แก้ไข: 23 มิถุนายน 2558 09:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 pompom, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.229.119.29
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ