นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(2) QA50-เลขาฯ ประเมินภายในกองกิจฯ : คณะกรรมการประเมิน

รายชื่อคณะกรรมการประเมินภายในกองกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550 ดังแบบรายชื่อด้านล่างนี้แบบแจ้งรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน กองกิจการนักศึกษารายชื่อคณะกรรมการตำแหน่งสังกัดโทร.emailรองศาสตราจารย์เสาวนิต คูประเสริฐประธานกรรมการทรัพยากรธรร... มีต่อ »
โดย ศศิธร คงทอง   สร้าง: 11 สิงหาคม 2551 16:08 แก้ไข: 12 สิงหาคม 2551 20:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]