นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ปาริฉัตร
Ico64
ปาริฉัตร ยุนรัมย์
ประชาสัมพันธ์
สำนักวิจัยและพัฒนา(RDO)ม.อ.
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1648
ความเห็น: 0

การประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรียน นักวิจัยทุกท่าน
       เพื่อให้สังคมได้รับทราบงานวิจัยหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ของท่าน มหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือจากนักวิจัยทุกท่าน ในการเผยแพร่ผลการวิจัยหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์โดยการส่งผลการวิจัยหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ของท่านกลับมายังสำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด
       ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายที่จะเป็นมหาวิทยาลัยเน้นการวิจัย นั้นมหาวิทยาลัยได้มอบหมายภารกิจดังกล่าวให้สำนักวิจัยและพัฒนาดำเนินการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยตามนโยบายดังกล่าวในการนำมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยนั้น สำนักวิจัยและพัฒนาได้กำหนดพันธกิจเพื่อสร้างบรรยากาศในการส่งเสริมการวิจัยในมหาวิทยาลัย โดยการจัดทำแผนกลยุทธต่าง ๆ ขึ้น แผนกลยุทธที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้สังคมรับทราบถึงงานวิจัยหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัย คือการนำผลการวิจัยหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีที่หลากหลาย ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและต้องทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
     เพื่อให้สังคมได้รับทราบงานวิจัยหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ของท่าน ซึ่งจะมีโอกาสนำไปสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์ การสร้างเป็นองค์ความรู้ หรือชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป มหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือจากท่าน หากท่านมีผลการวิจัยหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่แล้วเสร็จในปี 2549 เป็นต้นไป และท่านเห็นว่าผลการวิจัยหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ของท่านสามารถทำการเผยแพร่ให้สังคมส่วนใหญ่รับทราบได้ ขอให้ท่านทำการสรุปงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ของท่านไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 และกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์ ซึ่งแบบฟอร์มดังกล่าวท่านสามารถดาวน์โหลด ได้ที่
http://rdo.psu.ac.th/rdo2007/rdo-content/pr-news/d3/form-pr-research.doc) และส่งมาที่ E-mail : parishat.y@psu.ac.th ได้ตลอดเวลาและสำนักวิจัยและพัฒนาจะพิจารณาเผยแพร่ผลการวิจัยหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ของท่านและจะพยายามเผยแพร่ในสื่อฯที่ท่านระบุให้ดีที่สุด
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการด้วย จักขอบคุณยิ่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้ความร่วมมือในภารกิจดังกล่าวนี้เป็นอย่างดี และหวังว่างานวิจัยหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ของท่าน จะได้รับการเผยแพร่ และก่อประโยชน์ในทางวิชาการและต่อประเทศชาติต่อไป
                                        (รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์  ทีฆสกุล)
                                               ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
หมายเหตุ
           ผลงานวิจัยหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ ขอให้สรุป 1 หน้ากระดาษ A4
โดยให้ครอบคลุม 4 หัวข้อสำคัญ คือ
          1.โจทย์วิจัย ที่มา ความสำคัญของปัญหา
          2.เนื้อหา
          3.การนำไปใช้ประโยชน์หรือศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์
          4.หมายเลขโทรศัพท์ / E-mail ของผู้ที่สามารถติดต่อได้
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 29 พฤศจิกายน 2550 13:23 แก้ไข: 29 พฤศจิกายน 2550 13:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.236.35.159
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ