นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว เจนจิรา สมชาติ
Ico64
นางสาว เจนจิรา สมชาติ
นักประชาสัมพันธ์
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 943
ความเห็น: 0

สมัครด่วน:การประชุม"การคิดค้นพัฒนายาและเทคโนโลยีชีวภาพ"

ด้วยโครงการพัฒนานักวิจัยไทยด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชภาคใต้ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการพัฒนานักวิจัยไทยด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ภาคใต้เรื่องการประชุมนำเสนอนโยบายและการวิจัยของชาติ"การคิดค้นพัฒนายาและเทคโนโลยีชีวภาพ"วันที่ 3 กันยายน 2552 เวลา08.00 " 16.45 น. ณ ห้องประชุม 3309 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

เพื่อให้เกิดการปฏิบัติให้เกิดประโยชน์และสร้างความชัดเจนของกรอบการจัดการวิจัยซึ่งจะทำให้นักวิจัยสามารถใช้เป็นเครื่องชี้นำแนวทางการพัฒนางานวิจัยของเครือข่ายวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ภาคใต้และสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริงรวมทั้งประเด็นการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาการ
ซึ่งในงานมี
1. การบรรยายเรื่อง การสร้างฐานนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
2.การบรรยายเรื่อง โครงสร้างนโยบายการวิจัยของชาติด้านเทคโนโลยีชีวภาพ :
ระดับมหภาคและจุลภาค
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.บรรยายเรื่อง นโยบายการวิจัยของชาติทางการคิดค้นและพัฒนายาของประเทศไทย
:การสังเคราะห์ยาและทรัพยากรธรรมชาติ
โดย 1.ศาสตราจารย์ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล
ประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
2.ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
นอกจากนั้นยังมีการสัมมนานักวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติป่าชายเลนและสารสังเคราะห์

ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ได้ที่ คุณสุดารัตน์ วาณิชวิริยะ โทร 074-212839 E-mail : sudarat.w@psu.ac.th


ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.154.129
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ