นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2127
ความเห็น: 0

pr : วันนักวิจัย ม.อ. ประจำปี 2551

มีรถพ่วงไบโอดีเซล ซึ่งเป็นรถพ่วงที่สร้างจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ บริการรับ-ส่งผู้เข้าร่วมงาน ตลอดจนผู้สนใจ ตามเส้นทาง ...


     ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) ได้กำหนดกิจกรรมเพื่อเชิดชูนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะนำมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเน้นวิจัย ตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย ด้วยการจัดให้มีงาน “วันนักวิจัย ม.อ.” ขึ้นทุกปี และในปี พ.ศ. 2551 นี้ กำหนดจัดงานในวันจันทร์ ที่ 16 มิถุนายน 2551 ณ ห้องประชุม ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ในงานดังกล่าว จะมีการมอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัยที่ มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ จำนวน 13 ประเภท ดังนี้

1. นักวิจัยที่ผลงานได้รับคัิดเลือกให้เป็นนวัตกรรมและ ผลงานวิจัยดีเด่นในโอกาสครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2. นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล ISI ช่วงปี พ.ศ. 2549-2550
3. นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (citation) สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล ISI ช่วงปี พ.ศ. 2549-2550
4. นักวิจัยที่ได้รับรางวัลวิจัยจากหน่วยงานระดับชาติหรือ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2550
5. นักวิัจัยที่มีผลงานวิจัยเผยแพร่ทางสื่อมวลชน ทั้งในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ประจำปี 2550
6. อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัยของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2550
7. ผลงานดีเด่นสาขาการวิจัยของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2550
8. ผลงานดีเด่นสาขาการประดิษฐ์ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2550
9. นักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่ มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2550
10. นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประจำปี 2550
11. นักวิจัยดีเด่นของทุกคณะ ประจำปี 2550
12. นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น keynote speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
13. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2550

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษ
- เวลา 09.15 - 10.05 น. เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ บรรยายเรื่อง
“สู่แนวทางการวิจัยในแผนบริหารราชการแผ่นดิน”
- เวลา 13.30 - 16.30 น. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร) ของสถานวิจัยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ การนำเสนอผลงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (PSU-BIC)

พร้อมทั้ง นิิทรรศการนวัตกรรมและผลงานดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ม.อ.  
การจัดแสดงผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และ การนำเสนอผลงานวิจัยของสถานวิจัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

     เพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ สำนักวิจัยและพัฒนาจึงจัดให้มีรถพ่วงไบโอดีเซล ซึ่งเป็นรถพ่วงที่สร้างจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่   เพื่อบริการรับ-ส่งผู้เข้าร่วมงาน ตลอดจนผู้สนใจ ตามเส้นทางการเดินรถและจุดจอดรับ-ส่งผู้โดยสารทุกท่าน ดังนี้

08.00 น. เริ่มออกจากถนนหน้าห้องประชุมทองจันทร์ฯ
- ผ่านถนนด้านข้างคณะเภสัชศาสตร์
- ผ่านตลาดนัดสีเขียว
- ผ่านวงเวียนคณะทรัพยากรธรรมชาติ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนด้านข้างคณะทรัพยากรธรรมชาติ
- ผ่านวงเวียนคณะวิศวกรรมศาสตร์
- ผ่านวงเวียนคณะวิทยาศาสตร์ ตรงข้ามศูนย์กีฬาฯ (โรงยิมเนเซียม เดิม)
- ผ่านหน้าคณะวิทยาศาสตร์
- ผ่านวงเวียนหน้าคณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าสู่เส้นทางเพื่อไปห้องประชุมทองจันทร์ฯ
และจะขับหมุนเวียนตลอดเส้นทาง

10.00 น. - หยุดพักรับ-ส่ง ผู้ใช้บริการในช่วงเช้า

13.00 น. - เริ่มออกจากถนนหน้าห้องประชุมทองจันทร์ฯ วนเส้นทางเดิมเพื่อส่งผู้ร่วมงานทุกท่าน ณ จุดต่างๆ
(ท่านที่ประสงค์จะลงจุดใด ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำรถพ่วงฯ) จนถึงเวลาประมาณ 14.00 น.

จึงขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าประสานงาน นักศึกษา และ ผู้สนใจที่ประสงค์จะเข้าชมงาน ใช้บริการรถพ่วงไบโอดีเซลตามเส้นทางดังกล่าว โดยทุกท่านสามารถโบกรถเพื่อให้จอดรับ หรือแจ้งความประสงค์โดยระบุจำนวนคนและจุดรับ ได้ตลอดเส้นทาง ที่
- คุณปิ่นกนิษฐ์ ชัยชูลี โทร. 6946
  email: pinkanit.ch@psu.ac.th หรือ
- คุณจตุรพร สอนจิต โทร. 6959
  email: jaturaporn.so@psu.ac.th

นอกจากนี้ ยังมีการถ่ายทอดสดกิจกรรมดังกล่าวผ่าน Internet ที่ http://live.psu.ac.th   ติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่ คุณพรรณพิมล หิรัญพันธุ์ โทร.6959  email : panpimon.h@psu.ac.th หรือ ที่ website ของสำนักวิจัยและพัฒนา http://rdo.psu.ac.th

ขอแสดงความนับถือ
สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO)ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.159.130
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ