นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 3017
comment: 0

pr : ขอเชิญร่วมสัมมนาฯ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ครั้งที่ 2

สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียางพารา ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจจากภาคอุตสากรรมและหน่วยงานวิจัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมการสัมมนาทางวิชาการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ก.ค. 2552 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่


โดยมีรายละเอียดหัวข้อนำเสนอดังนี้

1. กลุ่มยางเทอร์โมพลาสติก

1. นางสาวปุญญานิช   อินทรพัฒน์ เทอร์โมพลาสติกยางธรรมชาติจากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับอีวีเอโดยใช้กราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับหมู่ฟังก์ชันฟอสเฟสเป็นสารเพิ่มความเข้ากันได้  (Thermoplastic Natural Rubber based on Natural Rubber and EVA Blends with Natural Rubber Graft Phosphonate Groups Compatibilizer)”

 

2. นายวิสุทธ์ แก้วสกุล เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์วัลคาไนซ์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติดัดแปลงโมเลกุลกับโคพอลิเมอร์ของเอทิลีนไวนิลอะซิเตท (Thermoplastic vulcanizate based on Natural Rubber and Ethylene vinyl acetate blends)”

 

3. นางสาวมัสวานี นราธิชาติ  การวัดการพักความเค้นของเทอร์โมพลาสติกยางธรรมชาติที่เตรียมจากการเบลนล์ยางธรรมชาติอิพอกไซด์กับพอลิเอไมด์ 12  (Temperature Scanning Stress Relaxation Measurements of Thermoplastic Natural Rubber based Epoxidized Natural Rubber and Polyamide-12 Blends)”

 

4.  Mr. Christoph MielickiInvestigation of Rheological Properties of Simple blend and

Dynamic Vulcanizates  based on Epoxidized Natural Rubber/Polyamide-12 Blends”

               

5. นางสาวสกุลรัตน์ พิชัยยุทธ์  เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์กับเทอร์โมพลาสติกพอลิยูลิเทน (Thermoplastic Vulcanizates based on ENR/TPU Blends)

 

2. กลุ่มน้ำยางและผลิตภัณฑ์

1. นางสาวนัจมียะห์ ยูแม การเตรียมน้ำยางข้นด้วยกระบวนการก่อครีมโดยใช้สารก่อครีมไฮดรอกซีเอททิลเซลลูโลส (Creaming Process of Natural Concentrated Latex using Hydroxy Ethyl Cellulose as a Creaming Agent)”

 

2. นายอาคม สอสมการปรับปรุงสมบัติของยางธรรมชาติเพื่อประยุกต์ใช้งานด้านวัสดุปิดแผล

 

3. นายเอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณีการขยายส่วนการเตรียมกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับพอลิเมทิลเมทาคริเลท (Scale-up Preparation of Graft Copolymerization of Natural Rubber and Polymethyl(methacrylate)”

 

4.  นางสาวลลิตา  แก่นหิน  การเตรียมยางธรรมชาติที่มีหมู่ปลายไฮดร็อกซิล (Preparation of Hydroxyl Telechelic Natural Rubber)

 

3. กลุ่มยางแห้ง และนาโนคอมโพสิท

 1. นางสาวเมทากาญจน์  จานทองการดัดแปลงผิวของอนุภาคนาโนซิลิกาเพื่อเสริมแรงนาโนคอมโพสิทจาก ENR/SiO2 (Surface modification of Silica Nanoparticles for Reinforcement of ENR/Silica Nanocomposites)

 
2. นางสาวโสภาพรรณ จินดาไพศาลการศึกษาการลดน้ำหนักโมเลกุลและโครงสร้างของยางหลังผ่านกระบวนการบดย่อย
 
ผู้สนใจจากภาคอุตสากรรมและหน่วยงานวิจัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สนใจสำรองที่นั่งได้ที่
คุณอัปษร email:pabsorn@bunga.pn.psu.ac.th
คุณปาริฉัตร Email: parichat-r@bunga.pn.psu.ac.th หรือที่
รศ. ดร.เจริญ นาคะสรรค์ email: ncharoen@bunga.pn.psu.ac.th
โทร. 073-313930-50 ext 1866
Fax 66 73 331099

 
 
 
 

Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.237.178.91
Message:  
Load Editor
   
Cancel or