นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ตะหลิว
Ico64
นางสาว รัชนี - ชุมนิรัตน์
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 2129
ความเห็น: 0

อัพเดทมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชี โดยคาดว่ามาตรฐาน TFRS 15 จะมีผลบังคับใช้ ในประเทศไทยในปี 2562 (1 ปีภายหลังจากมาตรฐาน IFRS 15 มีผลบังคับใช้ในระดับสากล) ทั้งนี้เมื่อมาตรฐานการรับรู้รายได้ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ จะมีผลให้มาตรฐานการบัญชีไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะถูกยกเลิกดังนี้

มาตรฐานการรายงาน ทางการเงินระหว่างประเทศ

มาตรฐานการรายงาน ทางการเงินไทยฉบับใหม

มาตรฐานการบัญชีไทย ที่จะถูกยกเลิก

IFRS 15 Revenue from contracts with customers มีผลบังคับใช้ปี 2561 (2018) TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำ กับลูกค้า คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในไทย ปี 2562 (2019)

TAS 11 สัญญาก่อสร้าง

TAS 18 รายได้

TSIC 31 รายได้ รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ บริการโฆษณา

TFRIC13 โปรแกรมสิทธิพิเศษ แก่ลูกค้า

TFRIC15สัญญาสำหรับ การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

TFRIC18การโอนสินทรัพย์ จากลูกค้า

 

 

TFRS 15 กำหนดหลักการเรื่องการรับรู้รายได้ที่ให้ใช้กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าในทุกประเภทธุรกิจ ยกเว้นสัญญา บางประเภทที่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นกำหนดการรับรู้รายการไว้อยู่แล้ว เช่น รายได้ จากสัญญาเช่า สัญญาเครื่องมือทางการเงิน หรือสัญญาประกัน เป็นต้น โดยมาตรฐานเรื่องรายได้ฉบับใหม่ จะกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อที่จะให้ได้ข้อสรุปว่าจะรับรู้รายได้อย่างไร จำนวนเท่าไรและเมื่อใด โดยให้พิจารณาสัญญาที่ทำกับลูกค้าตามลำดับ 5 ขั้นตอน (Five-Step Model) ดังนี้

1. การระบุสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานใหม่กำหนดให้กิจการพิจารณาว่ากิจการมีสัญญาที่ทำกับลูกค้าอยู่หรือไม่ สัญญาอาจอยู่ใน รูปแบบของสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยวาจาหรือประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจอื่นก็ได้ เช่น การโทรสั่งสินค้า การสั่งสินค้าออนไลน์ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงสัญญาที่ไม่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์ เช่น สัญญาที่มีการโอนสินค้าไปมา ในระหว่างกลุ่มบริษัทแต่ไม่มีการจ่ายชำระสิ่งตอบแทนกัน เป็นต้น

2. การระบุภาระที่กิจการต้องปฏิบัติตามสัญญา

ภาระที่ต้องปฏิบัติเป็นองค์ประกอบหลักในการบันทึกรับรู้รายได้ภายใต้มาตรฐานใหม่ ในขั้นตอนที่ 2 นี้ กิจการต้องระบุภาระที่กิจการมีตามสัญญา ภาระดังกล่าวคือภาระที่กิจการต้องโอนสินค้าหรือบริการ หรือ อาจจะเป็นชุดของสินค้าหรือบริการตามที่กำหนดในสัญญา โดยในสัญญาหนึ่ง ๆ อาจมีภาระตั้งแต่ 1 ภาระขึ้นไป ในบางกรณีมาตรฐานกำหนดให้กิจการต้องพิจารณารับรู้รายได้ของภาระมากกว่า 1 ภาระร่วมกัน เพราะไม่สามารถ แยกภาระดังกล่าวออกจากกันได้

3. การกำหนดราคาของรายการ

การกำหนดราคาของรายการ ในขั้นตอนนี้ มาตรฐานให้กิจการกำหนด (โดยการคำนวณและประมาณการ) สิ่งตอบแทนที่กิจการจะได้รับหรือมีสิทธิได้รับเพื่อเป็นการตอบแทนการโอนสินค้าหรือบริการ (กล่าวอีกนัยหนึ่ง ตอบแทนที่กิจการได้ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติตามที่ระบุในขั้นตอน 2 สำเร็จ) โดยราคาของรายการนี้ ต้องไม่รวมองค์ประกอบการจัดหาเงิน (อธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือส่วนที่เป็นดอกเบี้ยจากการผ่อนชำระค่า สินค้าหรือบริการ) แต่ให้รวมสิ่งตอบแทนที่อาจไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน และต้องคำนึงถึงจำนวนที่กิจการจ่ายชำระ ให้กับลูกค้าด้วย ในขั้นตอนนี้ มาตรฐานยังได้กำหนดวิธีการประมาณการราคาของรายการที่มีลักษณะแปรผัน เช่น ส่วนลดที่ขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อ โดยมีอยู่ 2 วิธี ได้แก่ วิธีมูลค่าที่คาดได้ (มูลค่าที่เป็นไปได้ถัวเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักด้วยความเป็นไปได้) และมูลค่าที่มีความเป็นไปได้สูงสุด

4. การปันส่วนราคาของรายการให้กับแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา

มาตรฐานกำหนดให้กิจการปันส่วนราคาของรายการให้กับแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติโดยอ้างอิงกับราคาขาย แบบเอกเทศของสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้านั้น (หรือกลุ่มของลูกค้าประเภทเดียวกันนั้น)

5. การรับรู้รายได้เมื่อกิจการให้ปฏิบัติตามภาระแล้วเสร็จ

ภายใต้มาตรฐานใหม่กิจการต้องพิจารณาว่าภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญานั้นมีลักษณะของความแล้วเสร็จแบบใด ระหว่างภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ แล้วเสร็จ ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยให้กิจการ ต้องบันทึกการรับรู้รายได้ตามรูปแบบความสำเร็จของภาระที่ต้องปฏิบัติดังกล่าว

 ในการวิเคราะห์ 5 ขั้นตอนข้างต้นภายใต้มาตรฐานใหม่ หากเงื่อนไขรายการค้าของธุรกิจไม่ได้มีความซับซ้อน กิจการอาจไม่ได้รับผลกระทบใดจากการมาตรฐานฉบับใหม่นี้ เพราะเงื่อนไขของราคาหรือภาระที่กิจการต้อง ปฏิบัติให้ลูกค้าไม่มีความซับซ้อนที่ต้องแยกองค์ประกอบ หรือตีความเรื่องความสำเร็จในการปฏิบัติตามภาระ ที่ต้องปฏิบัตตามสัญญา แต่หากเงื่อนไขรายการค้าทางธุรกิจที่กิจการสัญญากับลูกค้ามีความซับซ้อน กิจการ อาจได้รับผลกระทบจากมาตรฐานฉบับนี้ ทำให้มูลค่ารายได้ที่กิจการจะรับรู้รายได้ในแต่ละช่วงเวลาอาจจะ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งย่อมจะส่งผลกระทบต่อตัวเลขกำไรสุทธิของกิจการในแต่ละช่วงเวลาด้วย

ดังนั้นเพื่อให้ผู้สอนเกี่ยวกับวิชาบัญชีขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง ควรได้รับความรู้เพิ่มเติมเพื่อปรับเนื้อหาให้ทันสมัยก่อนที่มาตรฐานชุดนี้จะนำมาใช้ในปี 2562 ต่อไป

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 12 July 2017 16:05 Modified: 14 July 2017 10:29 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Jirawat Sinchai, Ico24 KaMkAeW, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.24.122.117
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ