นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 1 : 10 post

Post Title Page Visits comment
ผล LAB ค่าดัชนีความสุขคน ม.อ. 1512 0
บทเรียนนักสร้างสุของค์กร ม.อ. และภาพรวมแนวคิดกลยุทธ์จากอดีตสู่อนาคต 4015 0
Show and Share : PSU Happy Station 1492 2
รายชื่อบุคลากรที่คณะ/หน่วยงานต่างๆส่งชื่อเข้าร่วมเป็น "นักสร้างสุของค์กร" ใน Campaign มหาวิทยาลัยแห่งความสุข 1503 0
UPDATE รายชื่อคณะกรรมการ Happy Workplace และ นักสร้างสุของค์กร สำนักงานอธิการบดี 1573 0
แบบฟอร์ม สสส. (ใบสำคัญรับเงิน ใบยืมเงินทดรองจ่าย และใบคืนเงินทดรองจ่าย) 14799 1
แลกเปลี่ยนเรื่องเล่าของความสุขในการทำงาน ความสุขจากความภาคภูมิใจ 2159 1
แรงบันดาลใจกับความสุขในการทำงาน 1610 0
ควันหลง โครงการอบรมลีลาศ สำนักงานอธิการบดี 1601 1
องค์กรสมัยใหม่กับการเสริมสร้างความสุขให้พนักงาน 2238 0