นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 10 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ผล LAB ค่าดัชนีความสุขคน ม.อ. 1966 0
บทเรียนนักสร้างสุของค์กร ม.อ. และภาพรวมแนวคิดกลยุทธ์จากอดีตสู่อนาคต 5240 0
Show and Share : PSU Happy Station 2079 2
รายชื่อบุคลากรที่คณะ/หน่วยงานต่างๆส่งชื่อเข้าร่วมเป็น "นักสร้างสุของค์กร" ใน Campaign มหาวิทยาลัยแห่งความสุข 1983 0
UPDATE รายชื่อคณะกรรมการ Happy Workplace และ นักสร้างสุของค์กร สำนักงานอธิการบดี 2005 0
แบบฟอร์ม สสส. (ใบสำคัญรับเงิน ใบยืมเงินทดรองจ่าย และใบคืนเงินทดรองจ่าย) 15785 1
แลกเปลี่ยนเรื่องเล่าของความสุขในการทำงาน ความสุขจากความภาคภูมิใจ 2626 1
แรงบันดาลใจกับความสุขในการทำงาน 2075 0
ควันหลง โครงการอบรมลีลาศ สำนักงานอธิการบดี 2052 1
องค์กรสมัยใหม่กับการเสริมสร้างความสุขให้พนักงาน 2678 0