นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Kommiracle
Ico64
Kongpol Manavarindrakul
นักวิชาการอุดมศึกษา กองการเจ้าหน้าที่
นักศึกษา MBA ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 10 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ผล LAB ค่าดัชนีความสุขคน ม.อ. 1100 0
บทเรียนนักสร้างสุของค์กร ม.อ. และภาพรวมแนวคิดกลยุทธ์จากอดีตสู่อนาคต 2956 0
Show and Share : PSU Happy Station 1157 2
รายชื่อบุคลากรที่คณะ/หน่วยงานต่างๆส่งชื่อเข้าร่วมเป็น "นักสร้างสุของค์กร" ใน Campaign มหาวิทยาลัยแห่งความสุข 1214 0
UPDATE รายชื่อคณะกรรมการ Happy Workplace และ นักสร้างสุของค์กร สำนักงานอธิการบดี 1238 0
แบบฟอร์ม สสส. (ใบสำคัญรับเงิน ใบยืมเงินทดรองจ่าย และใบคืนเงินทดรองจ่าย) 13950 1
แลกเปลี่ยนเรื่องเล่าของความสุขในการทำงาน ความสุขจากความภาคภูมิใจ 1842 1
แรงบันดาลใจกับความสุขในการทำงาน 1298 0
ควันหลง โครงการอบรมลีลาศ สำนักงานอธิการบดี 1297 1
องค์กรสมัยใหม่กับการเสริมสร้างความสุขให้พนักงาน 1933 0