นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 5392
ความเห็น: 0

บทเรียนนักสร้างสุของค์กร ม.อ. และภาพรวมแนวคิดกลยุทธ์จากอดีตสู่อนาคต

PSU Quality of Work Life Move Forward

บทเรียนนักสร้างสุของค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


         จากประเด็นสรุปของการถอดบทเรียนนักสร้างสุของค์กร จากการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นำร่องสู่การขยายการขับเคลื่อนไปยังระดับคณะ/หน่วยงานต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในด้านงบประมาณ, ความรู้, กระแส และเครือข่าย พบประเด็นปัจจัยแห่งความสำเร็จและความล้มเหลว และแนวคิด ดังนี้

 

จากแผนกลยุทธ์และภาพรวม Key Activities ที่ผ่านมา


Business Model ในห้วงเวลา 2 ปีแรก


ภาพรวมกิจกรรมหลัก (Key Activities)

(มิถุนายน 2556 ถึง มิถุนายน 2558 + ริเริ่มขับเคลื่อนสู่ประชาคมภายนอก)

วิเคราะห์ประเด็นความสำเร็จ/ความล้มเหลว ภายใต้การดำเนินงานที่ผ่านมา


ปัจจัยแห่งความสำเร็จ


 1. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเกิดการตระหนักรู้เรื่องคุณภาพชีวิตการทำงาน มีความรู้เรื่อง “องค์กรสุขภาวะ” และเกิดการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารที่ดูแลระบบงานบุคลากร,ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกอง และนักสร้างสุของค์กรในสำนักงานอธิการบดี

2. การประเมินความสุขบุคลากร ทั้ง 8 มิติ ที่ชัดเจน ด้วยมาตรวัดที่เชื่อถือได้


3. การขยายความตระหนักรู้ประเด็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานไปยังคณะ/หน่วยงานต่างๆ ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, การสร้าง นสอ.ตัวคูณ และการดำเนินกิจกรรม Happy Workplace ในแต่ละคณะ/หน่วยงาน


ข้อเสนอแนะในการต่อยอดความสำเร็จ


 

สรุปปัจจัยแห่งความสำเร็จ


           1. องค์ความรู้/ความตระหนักรู้ในประเด็นการสร้างสุขในองค์กร อันเป็นทุนทางปัญญาที่ทำให้เกิดการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐ ในแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ, การส่งบุคลากรไป อบรม นสอ.ทั้ง 5 รุ่น, การดำเนินกิจกรรม Happy Workplace โครงการต่างๆ โดยกระจายแต่ละกอง/หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี และการถอดบทเรียน นสอ.และนำมาพัฒนาแนวทาง ทำให้ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยที่ดูแลงานด้าน HR และบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ทั้งระดับผู้อำนวยการกอง และผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นองค์กรสุขภาวะ ที่เพิ่มและชัดเจนมากขึ้น และสามารถนำไปร่วมขับเคลื่อน กิจกรรม Happy Workplace โครงการต่างๆ ของหน่วยงานได้ ทำให้เกิดกิจกรรมสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานในระดับกอง/หน่วยงานต่างๆในสำนักงานอธิการบดี ที่หลากหลาย จากองค์ความรู้ ความถนัด และ ความสนใจของบุคลากรในกอง/หน่วยงาน ซึ่งนำไปสู่บรรยากาศโดยรวมของสำนักงาน ในแต่ละมิติ มีภาพของ ความสุขมากขึ้น

 

             2. แนวคิด/ความตระหนักในความสำคัญของการประเมินค่าความสุขของบุคลากรด้วยมาตรวัดที่เชื่อถือได้ (เช่น CU-QWL และ Happinometer) เป็นทรัพยากรหลักในการเก็บข้อมูลความสุขบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ทุกกองทุกหน่วยงาน ที่สามารถวัดได้ สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงผลการวัดค่าความสุขทั้ง 8 มิติ ของบุคลากร เชิงเปรียบเทียบในแต่ละช่วงเวลา ก่อน-หลัง การขับเคลื่อนโครงการ

 

            3. ทีมนักสร้างสุของค์กรส่วนกลาง, ทีมวิทยากร และนักสร้างสุของค์กร ตัวคูณของ ม.อ.ทั้ง 33 คณะ/หน่วยงาน ที่เข้าร่วมแคมเปญมหาวิทยาลัยแห่งความสุข เป็นทุนทางปัญญาขององค์กร ในการขับเคลื่อน เชิญชวนบุคลากรในคณะ/หน่วยงาน ให้ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม Happy Workplace ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งมหาวิทยาลัย และสามารถกระตุ้น/เปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพ จากการที่มหาวิทยาลัยเชิญมา แสดงผลงานและศักยภาพของคณะ/หน่วยงานในการสร้างสุข ผ่านเวที Show and Share : PSU Happy Station ทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน ได้เป็นอย่างดี 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และป้องกันความล้มเหลว

1. ทำการวัดค่าความสุขบุคลากร ที่ต่อเนื่อง เพื่อศึกษาแนวโน้มค่าความสุขในแต่ละมิติ และภาพรวมระดับความสุขของบุคลากร และนำมาเปรียบเทียบกับปัจจัยหรือสถานการณ์ (Scenario : Time) เพื่อติดตามแนวโน้มและปัจจัยที่มีผลต่อการคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในระยะยาว ไม่จำกัดแค่ช่วงเวลาโครงการ

 

2. ทำการวัดค่าความสุขในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อประเมินสถานการณ์ด้านคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรให้เห็นชัดเจนในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย นั้น ควรทำการวัดค่าโดยใช้กลุ่มตัวอย่างบุคลากรให้ครบทุกคณะ/หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัย

 

3. การนำแนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ/ความต้องการ/องค์กรสุขภาวะ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วทางวิชาการ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับ Happy 8 Model เป็นฐานในการขับเคลื่อนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร

 

4. นอกจากตัวชี้วัดความสำเร็จในการเป็นองค์กรแห่งความสุข ที่มาจากมาตรวัดความสุข CU-QWL และ Happinometer แล้ว อาจต้องศึกษาปรากฎการณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น การสำรวจระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ค่า Emo-Meter, สถิติการลาออก (Turn Over rate) ของบุคลากรทั้งในภาพรวม และภาพคณะ/หน่วยงาน พร้อมค้นหาปัจจัยที่ทำให้เกิดสถิติดังกล่าว เพื่อให้เห็นสภาพการณ์จริงเป็นองค์รวม

 

5. มีข้อควรคำนึงและระมัดระวังเกี่ยวกับปัจจัยคุกคามอื่นๆ ไม่ให้เกิดขึ้นในองค์กร คือสิ่งที่อาจเกิดขึ้นจากการกำหนดโดยมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานเอง ที่อาจขัดแย้งต่อเจตนารมณ์ของการสร้างคุณภาพชีวิตการทำงาน เช่น การมีเกณฑ์ต่างๆที่เป็นการกดดันเชิงนโยบาย หรือขาดความยืดหยุ่น ที่กระทบต่อ Psychosocial Environmental ต่อบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน, การนำเครื่องมือ KPI มาใช้อย่างผิดวิธี, รูปแบบการจ้างงานที่ไม่มั่นคง ที่กระทบทางตรงต่อระดับความผูกพันองค์กรของบุคลากร จากความไม่มั่นคงทั้งในเชิง Work-Life Balance, เชิง Security และในเชิง Career Path ที่ไม่ชัดเจน นั้น เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการทำให้การลงทุนด้า่นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน กลายเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า (เปรียบเสมือนน้ำซึมบ่อทราย) ที่ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน อันเนื่องมาจากความไม่สอดคล้องกันของแต่ละนโยบาย

 

...Start to Stop to Start...


แนวคิดการพัฒนาสู่อนาคต

PSU Quality of Work Life Developing Business Model

Move Forward
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 ตุลาคม 2558 15:24 แก้ไข: 06 พฤศจิกายน 2558 10:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Zenki และ Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.175.107.77
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ