นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2645
ความเห็น: 0

องค์กรสมัยใหม่กับการเสริมสร้างความสุขให้พนักงาน

Happy Workplace จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากมีเพียงทฤษฎี แต่จะสำเร็จได้ด้วยการร่วมกันสร้างให้เกิดขึ้นจริง

*

"คุณภาพชีวิตและจิตใจที่ดีของพนักงาน นำมาซึ่งความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร"

คุณค่าที่องค์กรสมัยใหม่จะต้องร่วมสร้าง

        การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบเก่า การขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กรนั้น เน้นรูปแบบการใช้แรงงาน(อันประกอบไปด้วย หยาดเหงื่อ แรงงาน และน้ำตา) ในแบบที่มุ่งแต่ผลกำไรขององค์กร โดยขาดการมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพจิตใจของแรงงาน และมีลักษณะที่เรียกว่าบังคับบัญชา โดยมองแรงงานเป็นเหมือนทรัพยากรแรงงานในแบบที่ไม่มีชีวิตชีวา และพนักงานทำงานแบบที่ไม่รู้ชะตากรรมว่าวันไหนอาจถูกเลิกจ้างก็เป็นได้ (ทำงานด้วยความกลัวและหวาดระแวง) ทำให้สภาพการทำงานเป็นไปอย่างเหน็ดเหนื่อย(ใจ) และขาดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งาน ซึ่งสภาพดังกล่าวส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานและประสิทธิผลของงานให้ลดลงไปด้วย เพราะเมื่อพนักงานมีจังหวะชีวิตที่ขาดสมดุลของความสุข ก็ส่งผลต่อสภาพจิตใจให้เศร้าหมองลงไปด้วย เมื่อจิตใจเศร้าหมอง ก็ขาดสมาธิ ไม่มีแรงบันดาลใจในอันที่จะสร้างสรรค์งานคุณภาพได้ดีเท่าที่ควร ลักษณะดังกล่าวบ่งบอกสิ่งที่ยังขาดอยู่ สิ่งที่ขาดนั้นคือ "ความสุขในที่ทำงาน" (Happy Workplace) ความสุขที่ว่านี้ไม่ได้หมายถึงแค่เพียงความสุขจากค่าตอบแทนหรือค่าแรง แต่รวมถึงความสุขจากสัมพันธภาพที่ดีในที่ทำงาน อันได้แก่ ความเป็นเพื่อน ความเป็นพี่น้อง ให้เกิดขึ้นในที่ทำงาน รวมถึงความรู้สึกมั่นคงในระยะยาว ว่าจะได้ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกลกับองค์กรอย่างยั่งยืน โดยไม่ต้องหวาดระแวงว่าวันหนึ่งอาจจะต้องไปจากองค์กร 
         การบริหารบุคคลรูปแบบใหม่ (เน้นการบริหารภาพลักษณ์) ตรงกันข้ามกับรูปแบบเดิม ซึ่งแบบใหม่ องค์กรจะมองแรงงานเป็นทุน (Human Capital และ Intellitual Capital) การดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานคือการพัฒนาองค์กร ซึ่งแรงงานที่มีอยู่ในองค์กรนั้นเป็นทรัพยากรที่มีค่า ที่ต้องดูแลให้ความมั่นคงที่ยั่งยืน คำนึงว่าทุนมนุษย์ที่มีอยู่นั้น หายาก รักษายาก และพัฒนาได้ พัฒนาในลักษณะของการเรียนรู้ (ให้ความรักก่อนให้ความรู้ ซึ่งจะทำให้เกิดความอยากที่จะเรียนรู้) พัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พัฒนาองค์กรให้มีลักษณะ Knowledge Management และ Learning Organization ใช้ Doing & Dialogue (90:10) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา การบังคับบัญชาเปลี่ยนเป็นกำกับดูแล องค์กรให้การช่วยเหลือ และเป็นผู้อำนวยความสะดวกในสิ่งที่ขาดให้พนักงานทำงานได้อย่างเก่ง ดี มีความสุข มีจิตวิญญาณในการทำงาน และมีการให้รางวัลสำหรับผู้ที่ทำงานดี ถือเป็นวิธีที่ประสบความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ให้กับองค์กรอย่างยิ่ง ซึ่งส่งผลให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดีมาก และเป็นแรงดึงดูดสำหรับองค์กรให้ดึงดูดคนที่คิดดี ทำดี เข้ามาในระบบมากขึ้นด้วย เพราะเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) การสรรหาและการพัฒนาบุคลากรในองค์กรลักษณะนี้จะง่าย เพราะคนอยากเข้ามาทำงานและเมื่อเข้ามาแล้วจังหวะชีวิตก็มีสมดุลแห่งความสุข มีพลังพร้อมที่จะทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญา เพื่อพันธกิจขององค์กรได้เต็มที่ เพราะสิ่งที่ประทับอยู่ในจิตใจคนทำงานคือ เขาคือส่วนหนึ่งขององค์กร เขาคือส่วนสำคัญขององค์กร และจะก้าวไปด้วยกัน เติบโตไปด้วยกันกับองค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งองค์กรที่จะอยู่นานต้องเป็นองค์กรที่เป็นองค์กรเพื่อสังคม/ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business Interprise) 
           องค์กรแห่งความสุข คือองค์กรที่สามารถจัดการกับความไม่สมดุลของชีวิตคนในองค์กรให้มีความลงตัวให้ได้มากที่สุด ปัญหาความไม่สมดุลที่ว่า นั่นคือ
          วัยเด็ก มีเวลา มีกำลัง แต่ไม่มีเงิน
          วัยทำงาน มีกำลัง มีเงิน แต่ไม่มีเวลา
          วัยชรา มีเวลา มีเงิน แต่ไม่มีกำลัง
          ทางออกของความไม่สมดุลดังกล่าว ก็ได้แก่สิ่งที่เรียกว่า คุณภาพชีวิตการทำงาน อันประกอบไปด้วย สภาพแวดล้อมที่ดี+สวัสดิการที่ดี+ความสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งเสริมให้เกิด สมรรถนะ และ ผลงานที่ดี เป็นประโยชน์กับองค์กรได้มากยิ่งขึ้น
เมื่อคุณภาพชีวิตการทำงาน คือทางออก ดังนั้น สิ่งที่จะต้องร่วมสร้างคือ ความสุขในที่ทำงาน หรือ สำนักงานสร้างสุข (Happy Workplace) Happy Workplace หรือ องค์กรสุขภาวะ ประกอบไปด้วย กล่องแห่งความสุข 8 ประการ (Happy 8 Menu) ได้แก่ Happy Body สุขภาพดี, Happy Heart น้ำใจงาม, Happy Society สังคมดี, Happy Relax ผ่อนคลาย, Happy Brain ใฝ่รู้, Happy Soul ทางสงบ, Happy Money ปลอดหนี้ และ Happy Family ครอบครัวดี
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คือ หน่วยงานหลักในการให้งบประมาณกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการสร้าง องค์กรสุขภาวะ หรือ สำนักงานสร้างสุข (Happy Workplace) ซึ่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ ได้มีโครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ (Healthy Organization) โดยได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายภาครัฐ กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และจะดำเนินการผ่านกิจกรรมของสำนักงานอธิการบดีในรูปแบบต่างๆ

        


สร้าง: 22 พฤศจิกายน 2555 10:24 แก้ไข: 05 มิถุนายน 2556 09:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 MoN_Takan, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.229.142.104
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ