นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(2) ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง C-IQA ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาภาคใต้ตอนล่าง เรื่อง “ปัจจ... more »
By เปตอง   created: 11 March 2013 15:27 Modified: 11 March 2013 15:27 [ Report Abuse ]

(0) เวทีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555(1)

แก้ไข ณ 11 มีนาคม 2556 เวลา 13.55 น. กำหนดการ เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.00 น.ณ ห้อง ทธ. 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ การนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพประเภทนวัตกรรม... more »
By เปตอง   created: 08 Febuary 2013 14:50 Modified: 25 September 2013 13:46 [ Report Abuse ]

(0) การดำเนินการตามระบบ KPIs

การจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. จำนวน 25 ตัวบ่งชี้ สมศ. จำนวน 20 ตัวบ่งชี้ ก.พ.ร. 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 7 ตัวบ่งชี้ รวม 54 ตัวบ่งชี้ การดำเนินการตามระบบ KPIs ตามมต... more »
Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 04 January 2013 09:49 Modified: 04 January 2013 09:54 [ Report Abuse ]

(0) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกันคุณภาพ คร้ั้งที่ 3 (2)

จากบันทึกเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกันคุณภาพ คร้ั้งที่ 3 (1) ต่อด้วยตอนที่ 2 ค่ะ ในเรื่องเรียนรู้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) จากประสบการณ์การเป็นผู้ตรวจประเมิน โดย ผศ.ดร.สุภร กตเวทิน และผศ.ดร.ภาวดี ภักดี มีร... more »
By เปตอง   created: 12 December 2012 09:42 Modified: 12 December 2012 09:42 [ Report Abuse ]

(0) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกันคุณภาพ คร้ั้งที่ 3 (1)

โครงการสัมมนา “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพของเครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 3” เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 8003 ชั้น 1 อาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู... more »
By เปตอง   created: 07 December 2012 15:43 Modified: 07 December 2012 15:50 [ Report Abuse ]

(0) พฤติกรรมคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา

พฤติกรรมคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา ซื่อสัตย์ มีวินัย เปี่ยมน้ำใจ ใฝ่จิตสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศพฤติกรรมคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา (ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2554) ดังนี้ 1. มีจิตสาธารณะ... more »
Sections: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 27 November 2012 16:02 Modified: 27 November 2012 16:02 [ Report Abuse ]

(1) ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2555-2558 ซึ่งคณะต้องรายงานผลการดำเนินงานในรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 แต่ไม่ต้องคำนวณคะแนนจำนวน 7 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 1. จำนวนนักศึกษา ม.อ.ไปต่างประเทศ หรือเข้าร... more »
Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 21 November 2012 14:30 Modified: 23 November 2012 16:11 [ Report Abuse ]

[C] (0) เกณฑ์เพื่อรับการจัดสรรเงินรางวัลภาควิชา

เกณฑ์การประเมินของปีการศึกษา 2553-2554 ได้รับเงินโบนัส 30,000 บาท จะต้องมีผลการดำเนินงานอย่างน้อย 3.00 คะแนน แต่เนื่องจากเกณฑ์การผ่านของ สกอ.และสมศ. อยู่ที่ 3.51 คะแนน จึงปรับเกณฑ์ขั้นต่ำการรับรางวัล ตามมติที่ประชุมคณบดีวาระพิเศษ วันที่ 6 กันยา... more »
Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 19 November 2012 09:54 Modified: 23 November 2012 16:11 [ Report Abuse ]

(0) หลักเกณฑ์ Commit KPIs

หลักเกณฑ์ของหน่วยงานระดับภาควิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร ที่จะ Commit KPIs ของหน่วยงานจัดการเรียนการสอนตามมติที่ประชุมคณบดีวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 ซึ่งหน่วยงานที่จะ Commit KPIs ต้องมีส่วนประกอบครบทั้ง 4 ประเด็น 1. ภาควิชา/สาขาวิชา... more »
Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 14 November 2012 16:33 Modified: 23 November 2012 16:10 [ Report Abuse ]