นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(3) รางวัล Best Practice 2557: ตลาดเกษตร ม.อ.

ในงาน "วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์" ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาิฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งคณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปี 2557 ด้า... มีต่อ »
โดย เปตอง   สร้าง: 22 สิงหาคม 2557 11:58 แก้ไข: 25 สิงหาคม 2557 16:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 1

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยในงาน"วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์" (A PSU DAY OF PRIDE) ครั้งที่ 1ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 - 15.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมหาวิทยาลัยจัดให้มีการมอบราง... มีต่อ »
โดย เปตอง   สร้าง: 07 สิงหาคม 2557 08:34 แก้ไข: 19 สิงหาคม 2557 15:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เวทีนำเสนอข้อมูลรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556

คณะทรัพยากรธรรมชาติกำหนดให้ภาควิชา/ หน่วยงาน จัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในคณะฯ วันที่ 22 และ 23 กรกฎาคม 2557 และจัดให้มีการนำเสนอข้อมูลผลงานเด่นตามรายงานประจำปีการประเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 05 มิถุนายน 2557 13:36 แก้ไข: 05 มิถุนายน 2557 15:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การกำหนดแนวทางการรายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2557

สถาบันอุดมศึกษาได้ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ในปี 2557 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) ได้กำหนดแนวทางการรายงานผลต่อการดำเนินงาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการจ... มีต่อ »
โดย เปตอง   สร้าง: 25 เมษายน 2557 11:14 แก้ไข: 25 เมษายน 2557 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556(3)

สรุปผลการประเมินการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 คณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 08.30-13.30 น. ณ ห้อง ทธ.260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2554 (คน) ปีการศึกษา 2... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 21 เมษายน 2557 17:28 แก้ไข: 21 เมษายน 2557 17:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556(2)

เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 08.30-13.30 น. ณ ห้อง ทธ.260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีผลงานประเภทพัฒนางานทั่วไป 7 ผลงานจาก 8 หน่วยงาน และผลงานที่ได้รับรางวัลมีดังนี้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 26 มีนาคม 2557 18:17 แก้ไข: 26 มีนาคม 2557 18:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556

การนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพประเภทนวัตกรรม และการพัฒนางานทั่วไป ซึ่งจัดในวันที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 08.30-13.30 น. ณ ห้อง ทธ 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ทุกภาควิชา/ หน่วยงาน นำเสนอโดยเชิงวิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้รับ ดังนี้ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 10 มีนาคม 2557 14:38 แก้ไข: 19 มีนาคม 2557 08:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การบูรณาการแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ กับการประเมินคุณภาพภายใน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 09.10 - 11.40 น. ณ ห้องประชุม 122 คณะทรัพยากรธรรมชาติ รศ.อรัญ งามผ่องใสรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คือ คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา เลขานุการภาควิชา ผู้รับผ... มีต่อ »
โดย เปตอง   สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2557 09:51 แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2557 10:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพฯ (3)

สรุปผลการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4 ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม 260 ชั้น 2 อาคาร 2คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้น... มีต่อ »
โดย เปตอง   สร้าง: 13 ธันวาคม 2556 14:31 แก้ไข: 27 กุมภาพันธ์ 2557 09:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพฯ (2)

หลังจากการนำเสนอทุกผลงานผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยน ซักถาม และเสนอแนะทุกผลงาน เพื่อให้สามารถนำประเด็นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตร (รศ.ดร.ธีระ วิสิทธิ์พานิช) คณบดี... มีต่อ »
โดย เปตอง   สร้าง: 13 ธันวาคม 2556 14:23 แก้ไข: 13 ธันวาคม 2556 14:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]