นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559(8) 1296 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559(4) 1033 0
EdPEx200 ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559 978 0
การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558(2) 1005 0
การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 1062 1
มข. ม.อ. มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 2 1664 0
Site Visit หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาพืชศาสตร์ 1000 0
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 996 0
ปรับแนวทางการประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 957 0
แผนการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ในรอบ 5 ปีการศึกษา (2558-2562) คณะทรัพยากรธรรมชาติ 889 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558(2) 1185 0
คุณสมบัติคณะกรรมการประเมินและค่าตอบแทนในการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 915 0
การจัดสรรเงินรางวัลพิเศษให้แก่ระดับคณะ ในปีการศึกษา 2558 872 0
การจัดสรรเงินรางวัลพิเศษให้แก่ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 599 0
การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 811 0
อบรมผู้ประเมินระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA 692 0
การดำเนินการตามระบบ CUPT QA ระดับหลักสูตร 819 0
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะ 856 0
การ Commit KPIs ของหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558 965 0
ประเด็นคำถาม จากเกณฑ์การประเมิน AUN QA 939 0
แผนการจัดโครงการ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2558 787 0
มคอ.7 หลักสูตร ปีการศึกษา 2558 817 0
EdPEx ระดับคณะ(2) 660 0
EdPEx ระดับคณะ 522 0
อบรมเชิงปฏิบัติการตามเกณฑ์ EdPEx(2) 657 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558(1) 575 0
อบรมเชิงปฏิบัติการตามเกณฑ์ EdPEx 719 0
การดำเนินงานตามระบบ Lean 775 0
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ(1) 773 0
สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน" 2 808 0
สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน" 1 834 0
กรอบเวลาการเก็บข้อมูล SAR ปีการศึกษา 2557 771 0
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1088 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(7) [C] 833 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(6) 872 4
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(5) 783 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(4) 856 1
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(3) 713 2
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(2) 1070 0
การปรับเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้กระบวนการ ระดับหลักสูตร 1379 0
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน AUN-QA 990 0
การจัดทำรายงานประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2557 777 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(1) 982 3
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557(2) 804 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(1) [C] 851 0
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 [C] 811 0
การสร้างดัชนีชี้วัดความสำเร็จในงาน (2) [C] 1028 0
การสร้างดัชนีชี้วัดความสำเร็จในงาน (1) [C] 1119 1
ฉบับร่าง คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 2557-2561 : หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในแต่ละระดับ 1296 0
ฉบับร่าง คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 2557-2561 : กิจกรรมดำเนินการ 1307 0
รางวัล Best Practice 2557: ตลาดเกษตร ม.อ. 1595 3
วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 1 1360 3
เวทีนำเสนอข้อมูลรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 1209 0
การกำหนดแนวทางการรายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2557 1138 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556(3) 1197 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556(2) 1161 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 1353 1
การบูรณาการแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ กับการประเมินคุณภาพภายใน 1091 0
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพฯ (3) 1238 2
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพฯ (2) 1505 0
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพฯ (1) 1419 1
(ฉบับร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พศ.2559 – 2563) 8462 1
กำหนดการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4 1529 0
เตรียมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ เครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4 1258 0
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ เครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4 1544 0
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- ม.อ. ครั้งที่ 5 1088 0
เวทีคุณภาพ ม.อ.2556(2) 1265 0
เวทีคุณภาพ ม.อ.2556(1) 1364 1
การขับเคลื่อน Best Pratices ในองค์กร 1437 1
บทสรุปผู้บริหาร องค์ประกอบที่ 9 และ องค์ประกอบที่ 97 1065 2
บทสรุปผู้บริหาร องค์ประกอบที่ 7 และองค์ประกอบที่ 8 1133 0
บทสรุปผู้บริหาร องค์ประกอบที่ 5 และ องค์ประกอบที่ 6 1061 0
บทสรุปผู้บริหาร องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 1085 0
บทสรุปผู้บริหาร องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 1219 3
บทสรุปผู้บริหาร องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ 1258 4
เวทีนำเสนอ SAR และผลงานเด่น ปีการศึกษา 2555 1782 1
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4 1004 0
เวทีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555(5) 1023 1
เวทีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555(4) 1704 3
เวทีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 (3) 1522 3
เวทีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555(2) 1423 0
ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 1524 2
เวทีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555(1) 1389 0
การดำเนินการตามระบบ KPIs 1096 0
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกันคุณภาพ คร้ั้งที่ 3 (2) 1369 0
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกันคุณภาพ คร้ั้งที่ 3 (1) 1289 0
พฤติกรรมคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา 1247 0
ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1376 1
เกณฑ์เพื่อรับการจัดสรรเงินรางวัลภาควิชา [C] 1088 0
หลักเกณฑ์ Commit KPIs 1227 0
การปรับกรอบเวลาข้อมูล SAR ปีการศึกษา 2555 1441 1
รางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 2555 2081 2
เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2554 1321 0
กำหนดการนำเสนอข้อมูลSAR และผลงานเด่น ปีการศึกษา 2554 3153 0
ความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่องานประกันคุณภาพ 1312 0
เวทีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554(3) 1571 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554(2) 1632 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 2410 1
ขอแค่...เข้าใจ งานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ 1994 1
ประเมินความพึงพอใจสำนักงานเลขานุการคณะฯ 1646 0