นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559(8) 1112 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559(4) 873 0
EdPEx200 ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559 788 0
การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558(2) 850 0
การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 937 1
มข. ม.อ. มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 2 1507 0
Site Visit หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาพืชศาสตร์ 841 0
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 832 0
ปรับแนวทางการประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 819 0
แผนการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ในรอบ 5 ปีการศึกษา (2558-2562) คณะทรัพยากรธรรมชาติ 756 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558(2) 957 0
คุณสมบัติคณะกรรมการประเมินและค่าตอบแทนในการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 796 0
การจัดสรรเงินรางวัลพิเศษให้แก่ระดับคณะ ในปีการศึกษา 2558 794 0
การจัดสรรเงินรางวัลพิเศษให้แก่ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 525 0
การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 730 0
อบรมผู้ประเมินระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA 612 0
การดำเนินการตามระบบ CUPT QA ระดับหลักสูตร 728 0
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะ 767 0
การ Commit KPIs ของหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558 815 0
ประเด็นคำถาม จากเกณฑ์การประเมิน AUN QA 841 0
แผนการจัดโครงการ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2558 707 0
มคอ.7 หลักสูตร ปีการศึกษา 2558 734 0
EdPEx ระดับคณะ(2) 594 0
EdPEx ระดับคณะ 469 0
อบรมเชิงปฏิบัติการตามเกณฑ์ EdPEx(2) 584 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558(1) 515 0
อบรมเชิงปฏิบัติการตามเกณฑ์ EdPEx 660 0
การดำเนินงานตามระบบ Lean 704 0
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ(1) 709 0
สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน" 2 723 0
สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน" 1 765 0
กรอบเวลาการเก็บข้อมูล SAR ปีการศึกษา 2557 711 0
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1017 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(7) [C] 762 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(6) 806 4
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(5) 695 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(4) 776 1
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(3) 646 2
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(2) 975 0
การปรับเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้กระบวนการ ระดับหลักสูตร 1131 0
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน AUN-QA 888 0
การจัดทำรายงานประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2557 707 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(1) 908 3
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557(2) 737 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557(1) [C] 768 0
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 [C] 725 0
การสร้างดัชนีชี้วัดความสำเร็จในงาน (2) [C] 951 0
การสร้างดัชนีชี้วัดความสำเร็จในงาน (1) [C] 1057 1
ฉบับร่าง คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 2557-2561 : หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในแต่ละระดับ 1209 0
ฉบับร่าง คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 2557-2561 : กิจกรรมดำเนินการ 1243 0
รางวัล Best Practice 2557: ตลาดเกษตร ม.อ. 1507 3
วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 1 1250 3
เวทีนำเสนอข้อมูลรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 1126 0
การกำหนดแนวทางการรายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2557 1000 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556(3) 1139 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556(2) 1073 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 1279 1
การบูรณาการแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ กับการประเมินคุณภาพภายใน 1006 0
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพฯ (3) 1168 2
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพฯ (2) 1426 0
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพฯ (1) 1312 1
(ฉบับร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พศ.2559 – 2563) 8304 1
กำหนดการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4 1448 0
เตรียมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ เครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4 1182 0
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ เครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4 1486 0
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- ม.อ. ครั้งที่ 5 1014 0
เวทีคุณภาพ ม.อ.2556(2) 1194 0
เวทีคุณภาพ ม.อ.2556(1) 1258 1
การขับเคลื่อน Best Pratices ในองค์กร 1355 1
บทสรุปผู้บริหาร องค์ประกอบที่ 9 และ องค์ประกอบที่ 97 1007 2
บทสรุปผู้บริหาร องค์ประกอบที่ 7 และองค์ประกอบที่ 8 1077 0
บทสรุปผู้บริหาร องค์ประกอบที่ 5 และ องค์ประกอบที่ 6 995 0
บทสรุปผู้บริหาร องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 1016 0
บทสรุปผู้บริหาร องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 1119 3
บทสรุปผู้บริหาร องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ 1187 4
เวทีนำเสนอ SAR และผลงานเด่น ปีการศึกษา 2555 1697 1
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4 951 0
เวทีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555(5) 975 1
เวทีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555(4) 1601 3
เวทีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 (3) 1452 3
เวทีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555(2) 1319 0
ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 1464 2
เวทีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555(1) 1315 0
การดำเนินการตามระบบ KPIs 1054 0
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกันคุณภาพ คร้ั้งที่ 3 (2) 1300 0
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกันคุณภาพ คร้ั้งที่ 3 (1) 1230 0
พฤติกรรมคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา 1178 0
ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1309 1
เกณฑ์เพื่อรับการจัดสรรเงินรางวัลภาควิชา [C] 1044 0
หลักเกณฑ์ Commit KPIs 1151 0
การปรับกรอบเวลาข้อมูล SAR ปีการศึกษา 2555 1380 1
รางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 2555 1986 2
เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2554 1261 0
กำหนดการนำเสนอข้อมูลSAR และผลงานเด่น ปีการศึกษา 2554 3073 0
ความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่องานประกันคุณภาพ 1245 0
เวทีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554(3) 1492 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554(2) 1565 0
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 2240 1
ขอแค่...เข้าใจ งานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ 1936 1
ประเมินความพึงพอใจสำนักงานเลขานุการคณะฯ 1581 0