นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1140
ความเห็น: 0

EdPEx200 ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559

 

        สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้จัดประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx 200) รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2559” เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน  2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงให้สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ได้รับทราบรายละเอียดของแนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนำคุณภาพการจัดการศึกษำไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด นั้น มีขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมดังนี้

 

ลำดับที่

กิจกรรม

ระยะเวลา

1.

สกอ. ชี้แจงแนวทางในการสมัครเข้าร่วมโครงการการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมจัดส่งแบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx

16 พฤศจิกายน 2559

ณ สกอ.

2.

คณะวิชา/สถาบัน ส่งใบสมัคร เพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (screening)

(จัดส่งโครงร่างองค์กรและข้อมูลตัวชี้วัดในผลลัพธ์องค์กรในหมวด 7)

17 พฤศจิกายน - 
25 ธันวาคม 2559

3.

สกอ. พิจารณาใบสมัครและแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น

25 มกราคม 2560

4.

คณะวิชา/สถาบัน จัดส่งรายงานการประเมิน โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์ม

17 มีนาคม 2560

5.

สกอ. แจ้งผลการพิจารณาการประเมินเอกสารรายงานการประเมินตนเอง หากคณะวิชา/สถาบันใดมีผลการประเมินตนเองผ่านเกณฑ์ที่กำหนด  สกอ.จะจัดทีมผู้ประเมิน (EdPEx Assessor) ลงตรวจเยี่ยม ณ สถานที่จริง (Site Visit)

25 พฤษภาคม 2560

6.

การตรวจประเมิน ณ สถานที่จริง

15-30 มิถุนายน 2560

7.

ประกาศผลคณะวิชา/สถาบัน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

31 กรกฎาคม 2560

8.

จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx และ

จัดส่งรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report) และ

ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ให้กับสกอ. ทุกปีการศึกษา

กันยายน* 2560

กันยายน* 2561

กันยายน* 2562

กันยายน* 2563

9.

รับการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx จากทีมผู้ประเมิน (EdPEx Assessor)

เมื่อครบกำหนด 4 ปี หรือเมื่อพร้อม

กันยายน* 2562

กันยายน* 2563

*สำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่เลือกใช้ระบบการเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามระบบอาเซียนจะมีกำหนดเป็นเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปี

 ที่มา http://edpex200.blogspot.com/

ดอกไม้
People who like this: Ico24 ศรีนรา.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ