นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1217
ความเห็น: 0

การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558

 

 

     ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายประกันคุณภาพหน่วยงานภายในทั่วองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข้เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ.2543 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2544 เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกทุก 5 ปี และประเมินคุณภาพภายในทุกปี โดยในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยฯ ได้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้เป็นปีแรก และกำหนให้มีการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2559 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมีดังนี้

1.  ผศ.พ.ต.ท.ดร.นภดล  ทองนพเนื้อ  ข้าราชการเกษียณ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและอดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. ผศ.เสาวลักษณ์  สุขประเสริฐ  ผู้อํานวยการสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. รศ.พญ.มะลิ  รุ่งเรืองวานิช รองคณบดีฝ่ายคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

4. รศ.ดร.อนันต์  มุ่งวัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5. รศ.ดร.ชุติมา  ธรรมรักษา ผู้อํานวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

6. รศ.ดร.วิไลวรรณ  โชติเกียรติ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

7. นางนันธิญาน์  ศิริวรรณ  คณะเภสัชศาสตร์

 

และคณะกรรมการมีความประสงค์เยี่ยมชมหน่วยงาน ดังนี้

1. วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.
     * คณะแพทยศาสตร์
     * คณะการแพทพย์แผนไทย
     * คณะทรัพยากรธรรมชาติ
     * สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
     * สำนักวิจัยและพัฒนา
     * ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

2. วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.
      * คณะเภสัชศาสตร์
      * คณะพยาบาลศาสตร์
      * คณะวิทยาการจัดการ
      * สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
      * คณะนิติศาสตร์
      * บัณฑิตวิทยาลัย 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 ตุลาคม 2559 08:31 แก้ไข: 27 ตุลาคม 2559 08:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ