นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1851
comment: 0

มข. ม.อ. มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 2

 

 

          โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  “มข. ม.อ. มช.  3 พลังเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2559 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ  มีการจัดกลุ่มแลกเปลี่ยน 8 กลุ่ม คือ

 1. New business process emphasizing education and social enterprise
 2. การบริหารงานบุคคล
 3. ผลกระทบของการเปลี่ยนกำหนดวันเปิด- ปิดเทอม
 4. การตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการนำงานวิจัยสู่  Thailand 4.0  เช่น โครงการ Start up
 5. ระบบประเมินและประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
 6. การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Digital University
 7. สื่อใหม่ในการสร้างภาพลักษณ์องค์กร (New media for public relation)
 8. การบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนานักศึกษา

 

 

โดยได้มีโอกาสเข้าร่วมกลุ่มที่ 5 ระบบประเมินและประกันคุณภาพหลักสูตร ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนในประเด็นดังกล่าวทั้ง 3 มหาวิทยาลัย และมีผลสรุปการแลกเปลี่ยน คือ

ระบบการประกันคุณภาพของ 3 มหาวิทยาลัย

ระบบประกันคุณภาพ


 

ม.อ.


 

มช.


 

 มข.


 

มหาวิทยาลัย

EdPEx

EdPEx

EdPEx

คณะ

EdPEx

EdPEx

EdPEx

หน่วยงาน

TQA

EdPEx

หน่วยงานเทียบเท่าคณะใช้ TQA หน่วยงานอื่นๆจัดทำข้อตกลง

หลักสูตร

CUPT

สกอ.

สกอ.

  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 1. การใช้ EdPEx ทั่วทั้งองค์กร
 2. การให้ความรู้เรื่อง Tools จำนวน 23 Modules
 3. ผู้บริหารทุกระดับเห็นความสำคัญของ EdPEx และมีผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยและคณะร่วมเป็นผู้ตรวจประเมิน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 1. การใช้เครื่องมือคุณภาพมาพัฒนาและปรับปรุงองค์กรทั้งระบบตั้งแต่ EdPEx, TQA, CUPT, LEAN
 2. มีโครงการบ่งเพาะเพื่อทำแผนพัฒนาองค์กรที่เน้นการพัฒนากระบวนการทำงาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 1. Coaching EdPEx ทุกคณะและลงกำกับติดตามทุกปี อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ซึ่งเน้นการนำไปปฏิบัติมากกว่าการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
 2. การประเมินหลักสูตรปีการศึกษา 2558 ใช้วิธีการสุ่มตรวจโดยคณะกรรมการกลาง

 

ประเด็นความท้าทาย

EdPEx


 

การประเมินหลักสูตร


 

 • ไม่เข้าใจหลักการและแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และไม่ได้ใช้ประโยชน์ของเกณฑ์ในการปรับปรุงองค์กร (การยึดติดกับเกณฑ์)
 • ทัศนคติเชิงบวกในด้านการพัฒนาคุณภาพ
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูง
 • ความต่อเนื่องของการมุ่งมั่นของผู้บริหารในการใช้ประโยชน์จากเกณฑ์
 • ความเข้าใจเกณฑ์และตัวชี้วัดที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งผู้รับการตรวจประเมินและผู้ทำหน้าที่ตรวจประเมิน
 • การปรับปรุงที่เน้นเรื่องกระบวนการ PDCA ให้ครบวงจร
 • ทัศนคติเชิงบวกของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งการเปิดและปิดหลักสูตร

 

แนวทางการพัฒนาต่อไป

EdPEx


 

การประเมินหลักสูตร


 

 • สร้างผู้ตรวจประเมินในระดับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับคณะ
 • การใช้ผลการประเมินอย่างจริงจังเพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
 • ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมคณะเข้าร่วมโครงการ EdPEx200
 • อบรมประธานหลักสูตรเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินระดับหลักสูตร
 • การใช้มาตรฐานสากลในการพัฒนาหลักสูตร เช่น
  - AUN  (ASEAN University Network)เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน

           - WFME (World Federation for Medical Education)  
              เป็นองค์กรสากลที่รับรองมาตรฐานหลักสูตรแพทย์ทั่วโลก

           - ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) สำหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

           - AACBE (Association to Advance Collegiate Schools of Business) สำหรับหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ

 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 19 ตุลาคม 2559 15:09 แก้ไข: 20 ตุลาคม 2559 09:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ยาดม, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.234.255.5
Message:  
Load Editor
   
Cancel or