นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1129
ความเห็น: 0

Site Visit หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาพืชศาสตร์

 

 

 

 

     ในปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยกำหนดให้คณะประเมินคุณภาพภายในแบบ Site Visit โดยให้คณะเสนอ 1 หลักสูตร และการสัมภาษณ์นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า ต้องมาให้สัมภาษณ์ด้วยตนเองไม่สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  ซึ่งคณะทรัพยากรธรรมชาติกำหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร Site Visit หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8  กันยายน 2559  เวลา 08.30 – 16.30 น ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
 

คณะกรรมการประเมิน คือ

1.  ดร.กวินพัฒน์  สิริการติโสภณ                                           ประธาน

สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์

2. รศ.ดร.วันดี  สุทธรังษี                                                    กรรมการ

สังกัด ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช  คณะพยาบาลศาสตร์

 

โดยมีรายละเอียดการประเมิน ดังนี้

 

เวลา 

กิจกรรม 

สถานที่

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

08.30-09.30 น.

Opening Session

ห้องประชุม 122

-     คณะกรรมการประเมินฯ

-  ผู้บริหารและบุคลากรคณะฯ

  - คณบดีกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน

  - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ
แนะนำคณะกรรมการประเมินและชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีการและแผนการประเมิน

-     ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ นำเสนอผลการดำเนินงาน

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  หวังวโรดม   

09.30-10.00 น.

สัมภาษณ์คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา
ประธานหลักสูตร

สัมภาษณ์

1. คณบดี

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต

2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

    รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  เชี่ยววารีสัจจะ

3. รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

    รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญ  งามผ่องใส

4. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบัณฑิตศึกษา

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  ตันติกิตติ

5. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

    ศาสตราจารย์เสาวภา  อังสุภานิช

6. หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์

    รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์   ซุ้นสุวรรณ

7. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
    สาขาวิชาพืชศาสตร์

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  หวังวโรดม 

 

ห้องประชุม 122

-     คณะกรรมการประเมินฯ

-     คณบดี  รองคณบดี
หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์ ประธานหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

10.00-10.30 น.

สัมภาษณ์อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร
    ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง  เตชะโต

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
    รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี  นวลศรี

3. อาจารย์ผู้สอน 

   ดร.เสาวภา  ด้วงปาน

4. อาจารย์ผู้สอน

   ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง  เตชะโต

 

ห้องประชุม 122

-     ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน
(รวมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาพื้นฐานทั่วไป) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

10.30-11.00 น.

สัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน

1. นางสุภาณี  ชนะวีรวรรณ

    นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ

ห้องประชุม 122

- บุคลากรสายสนับสนุน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

พืชศาสตร์

 

11.00-12.00 น.

สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา

1. นางสาวปิยะนุช  มุสิกพงศ์      
    นักศึกษาปีที่ 1 

2. นายพรเทพ  ธีระวัฒนพงศ์ 
    นักศึกษาปีที่ 2

ห้องประชุม 122

- ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และ 2

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ห้องประชุม 122

 

 

13.00-13.30 น.

สัมภาษณ์นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า

1. ผู้ใช้บัณฑิต  (เวลา 13.00 - 13.15น.)

    ดร.สุรชาติ  เพชรแก้ว

   หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากรและ
    สิ่งแวดล้อม คณะทรัพยากรธรรมชาติ

2. ศิษย์เก่า (เวลา 13.15 – 13.30 น.)

    นายปฐม  คงแก้ว 

    ผู้ช่วยโครงการวิจัย

    คณะทรัพยากรธรรมชาติ

  

ห้องประชุม 122

- นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

 

13.30-14.30 น.

เยี่ยมชมสถานที่

- ห้องปฏิบัติการ 

 - ห้องปฏิบัติการการปรับปรุงพันธุ์พืช

 - ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์

 - แปลงทดลองภาควิชา

-     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบห้องปฎิบัติการภาควิชาพืชศาสตร์

 

14.30-15.30 น.

Assessor Meeting

(สรุปรายงานการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน แผนพัฒนา)

 

ห้องประชุม 122

-     คณะกรรมการประเมินฯ

 

15.30-16.30 น.

Closing Meeting สรุปผลการประเมิน

ห้องประชุม 122

-     คณะกรรมการประเมินฯ

- คณบดี/ทีมบริหารฯ

- หัวหน้าภาควิชา

- อาจารย์/บุคลากร

 

 

 

 

ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมิน และบุคลากรทุกท่านในการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 กันยายน 2559 09:49 แก้ไข: 15 กันยายน 2559 09:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 บิวตี้ และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ