นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1153
ความเห็น: 0

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558/ ปีงบประมาณ 2558 ประเมินแบบ Destop Assessment จำนวน 12 หลักสูตร ประกอบด้วย

 

1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

     - รศ.ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ์ (ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์)                           ประธานกรรมการ

     - ดร.ยุทธพงษ์  สังข์น้อย    (ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ)               กรรมการ  

 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วาริชศาสตร์) และ

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วาริชศาสตร์) และ

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วาริชศาสตร์) ประกอบด้วย

   - รศ.ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ์ (ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์)                          ประธานกรรมการ

   - รศ.ดร.วันวิศาข์  งามผ่องใส  (ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ)     กรรมการ

 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กีฏวิทยา) และ

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โรคพืชวิทยา) ประกอบด้วย

  - รศ.ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ์ (ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์)                     ประธานกรรมการ

  - ดร.พรพิมล  เชื้อดวงผุย  (ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ)       กรรมการ

 

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเกษตร) ประกอบด้วย

   - ดร.สุรพงษ์  ยิ้มละมัย  (ภาควิชาสารัตถศึกษา  คณะศิลปศาสตร์)                       ประธานกรรมการ

   - ดร.ยุทธพงษ์  สังข์น้อย    (ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ)      กรรมการ           

 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์) ประกอบด้วย

   - ดร.ธรรมรัตน์  แก้วมณี (ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี)                                                                                          ประธานกรรมการ

   - ดร.พิไลวรรณ  ประพฤติ (ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ )  กรรมการ

 

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรดิน) ประกอบด้วย

   - ดร.เรวดี  อึ้งโพธิ์     (ภาควิชาสารัตถศึกษา  คณะศิลปศาสตร์)                             ประธานกรรมการ

   - ดร.นฤมล  พฤกษา  (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ)                                                                                               กรรมการ

 

10. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ) หลักสูตรนานาชาติ ประกอบด้วย

      - รศ.ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ์ (ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์)                       ประธานกรรมการ

      - ดร.นฤมล  พฤกษา  (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ)                                                                                               กรรมการ

 

11. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน) ประกอบด้วย

     - ดร.เรวดี  อึ้งโพธิ์      (ภาควิชาสารัตถศึกษา  คณะศิลปศาสตร์)                            ประธานกรรมการ

     - ผศ.ดร.วิชัย  หวังวโรดม (ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ)            กรรมการ

 

12. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พืชศาสตร์) ประกอบด้วย

     - รศ.ดร.วันดี  สุทธรังษี (ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์)      ประธานกรรมการ

     - ผศ.ดร.เชาวน์   ยงเฉลิมชัย (ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ)     กรรมการ

 

ทั้งนี้ คณะฯ มีการประเมินแบบ Site Visit ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชศาสตร์)  ในวันที่ 8 กันยายน 2559 และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโดยมหาวิทยาลัย ดังนี้  

   -  ดร.กวินพัฒน์  สิริการติโสภณ (ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์)              ประธานกรรมการ

   -  รศ.ดร.วันดี  สุทธรังษี (ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์)       กรรมการ

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 สิงหาคม 2559 16:03 แก้ไข: 26 สิงหาคม 2559 15:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ