นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1113
ความเห็น: 0

ปรับแนวทางการประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

 

 

รูปแบบการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

       ตามมติที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ได้พิจารณาเรื่อง คุณสมบัติกรรมการประเมินและค่าตอบแทนในการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2558 โดยในระดับหลักสูตรที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้วนั้น เนื่องจากสํานักงานประกันคุณภาพได้จัดโครงการ “อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUNQA for programme Assessment version 3.0” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งจะจัดขึ้น ทั้งหมด 3 รุ่น ดังนี้

    - รุ่นที่ 1 วันที่ 20-22 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง BSc 2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์คณะ วิทยาศาสตร์ผู้เข้าร่วมจํานวน 100 คน

     - รุ่นที่ 2 วันที่ 27-29 มิถุนายน 2559 ณ หอง้ 3301 อาคาร 3 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง ผู้เข้าร่วมจํานวน 60 คน

     - รุ่นที่ 3 วันที่ 8-10 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง BSc 2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ผู้เข้าร่วมจํานวน 100 คน

จากการจัดใน 2 รุ่นที่ผ่านมานั้น มีผู้ที่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ AUN QA ระดับ หลักสูตร จํานวน 109 คน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประเมินระบบ ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ที่จัดโดย ทปอ. จํานวน 59 คน ทําให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรได้ประมาณ 168 คน (ไม่รวม ผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 3)

และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน ระดับผู้บริหารของคณะที่มี ตําแหน่งตั้งแต่รองคณบดีขึ้นไป ที่ผ่านการอบรมโครงการอบรมผู้ประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ หลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ที่จัดโดย ทปอ. ซึ่งคาดว่าจะเข้าเกณฑ์เป็นผู้ประเมิน Novice Assessor ของ ทปอ. จํานวน 46 คน ด้วย (ทปอ.จะประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนอีกครั้ง)

 

     จํานวนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ต้องรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2558 มีจํานวน 314 หลักสูตร

จึงขอปรับแนวทางการประเมินระดับหลักสูตร ดังนี้

1) จํานวนผู้ประเมินระดับหลักสูตร ที่ประเมินแบบ Desktop Assessment จาก 3 ท่าน/หลักสูตร ปี การศึกษา 2558 เหลือเพียง 2 ท่านต่อหลักสูตร

2) เกณฑ์คุณสมบัติคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน Desktop Assessment       2.1. ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ที่จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือ จัดโดย ทปอ. และ

    2.2. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือ ทปอ.

3) จํานวนกรรมการประเมิน ปีการศึกษา 2558 Desktop Assessment

    3.1. ประธานกรรมการ เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จากภายนอกคณะ จํานวน 1 คนต่อ หลักสูตร

    3.2. กรรมการ เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ไม่ได้สังกัดหลักสูตรที่เข้ารับการประเมิน จํานวน 1 คน ต่อหลักสูตร

4) การประเมินหลักสูตร Site Visit

    ประเมินโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย คณะละ 1 หลักสูตร ระยะเวลาในการประเมิน 1 วัน โดยประเมินในเดือน 1 กันยายน – 15 ตุลาคม 2559

หากหลักสูตรใดได้คะแนน Desktop Assessment สูงจะดําเนินการ Site Visit ต่อไป และหากหลักสูตรใด ที่ประเมินแบบ Site Visit ทางมหาวิทยาลัยจะส่งหลักสูตรดังกล่าวเพื่อรับการประเมินโดย ทปอ.

ที่มา  

ประชุมคณะกรรมการQMR-QACครั้งที่ 3/2559

 

วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30-16.30 น.

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 17 สิงหาคม 2559 15:16 แก้ไข: 17 สิงหาคม 2559 15:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 บิวตี้, และ Ico24 มิกกี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ