นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1248
comment: 1

การบูรณาการแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ กับการประเมินคุณภาพภายใน

 

    เมื่อวันที่ 29 มกราคม  2557 เวลา 09.10 - 11.40 น. ณ ห้องประชุม 122 คณะทรัพยากรธรรมชาติ รศ.อรัญ  งามผ่องใส รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คือ คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา เลขานุการภาควิชา ผู้รับผิดชอบข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ และผู้รายงานข้อมูลตัวบ่งชี้ระดับคณะฯ และแจ้งการบูรณการแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ (พ.ศ.2554-2559) กับการประเมินคุณภาพภายใน โดยมีผลการดำเนินงาน (KPIs) คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2556 รอบ 7 เดือน (มิถุนายน – ธันวาคม 2556) ที่จะสามารถขับเคลื่อนตัวบ่งชี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 

 

การบูรณาการแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ (พ.ศ.2554-2559)  กับการประเมินคุณภาพภายใน

      ประชุมพิจารณาการบูรณาการแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ (พ.ศ.2554-2559)  กับการประเมินคุณภาพภายใน  มีตัวชี้วัดความสำเร็จที่นอกเหนือจากรายงานการประเมินคุณภาพภายใน จำนวน 2 ตัวชี้วัด คือ

เป้าประสงค์ที่ 5  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และใช้หลักธรรมภิบาลในการบริหารและการจัดการ

กลยุทธ์ที่ 2  สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้/ อบรมในวิชาชีพ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  2.1 จำนวนผลงานวิจัยสถาบัน (เรื่อง/ปี)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  2.2 บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้/ อบรม (ร้อยละ)  (มุ่งจัดเป็นกลุ่มเป้าหมาย ตอบคำถามพัฒนาตนเองได้ ภาควิชา/ หน่วยงานต้องดูแลด้วย  มิติวิชาการ มิติความเป็นอยู่)

      และประธานฯ ขอให้ภาควิชา/ หน่วยงาน ขับเคลื่อนตัวชี้วัด ดังนี้

     1. ให้กำหนดการพัฒนางาน และการได้รับการพัฒนาความรู้/ อบรม อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี เป็นข้อมูลประกอบประเมินการปฏิบัติราชการเพื่อการพัฒนาและการเลื่อนเงินเดือน (TOR)  

     2. ขอความร่วมมือภาควิชา/ หน่วยงาน สำรวจบุคลากรที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาความรู้เข้าร่วมอบรม “เทคนิคการประสานงาน” โดยหน่วยการเจ้าหน้าที่จัดในเดือนพฤษภาคม  2557 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของการพัฒนาความรู้/ อบรม ได้ร้อยละ 100 ตามแผน

 

ผลการดำเนินงาน (KPIs) คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2556 รอบ 7 เดือน (มิถุนายน  – ธันวาคม 2556)

      พบว่าในภาพรวมผลการดำเนินงาน (KPIs) ระดับคณะฯ คิดเป็น 4.42 ระดับดี (ตามเอกสารประกอบวาระ 1.1) ซึ่งตัวบ่งชี้เชิงกระบวนการของ สกอ. ตัวบ่งชี้ 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 7.3   สมศ. ตัวบ่งชี้ 11 และ 16.1  อยู่ระหว่างรอข้อมูลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ และจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 จะทำให้ผลการดำเนินงาน (KPIs) ระดับคณะฯ เพิ่มขึ้นคิดเป็น 4.57 ระดับดีมาก  

 

สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2557 09:51 แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2557 10:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

Ico48
joker slot [IP: 223.206.235.98]
26 ตุลาคม 2563 15:49
#114825

You write well I really like what you write. I would like to recommend my website. If it doesn't bother much, please  It is the most modern casino and also has a 24-hour automatic deposit-withdrawal system if you are looking for an online casino website. This website is the number 1 site in the casino field, with many games for you to choose from joker slot

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.237.66.86
Message:  
Load Editor
   
Cancel or