นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1874
ความเห็น: 0

เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554(2)

    การจัดเวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้อง ทธ.260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีผลงานเข้าร่วม 10 ผลงาน แบ่งเป็น

1. ประเภทนวัตกรรม  2 ผลงาน

2. ประเภทการพัฒนางานทั่วไป 8 ผลงาน

   เวลา 09.30 น. ท่านคณบดี กล่าวเปิดงานการนำเสนอฯ และเสนอแนะการพัฒนางานเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเวลา ลดการผิดพลาด ลดค่าใช้จ่าย ต้องดูขั้นตอนของงานทั้งหมด มองปัญหา แก้ไขปัญหา ใช้ SWOT ไปวิเคราะห์  ในการทำงานเมื่อมีความสุข ก็สนุกกับงานที่ทำ และพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคณะ และประเทศชาติ

หลังจากนั้นเป็นการนำเสนอผลงานค่ะ โดยกำหนดเวลาในการนำเสนอ 10 นาที และแสดงความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ 10 นาที จากคณะกรรมการประเมิน ดังนี้

  

 คณบดี
รองศาสตราจารย์วัลลภ
สันติประชา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ชาญชัย
ธนาวุฒิ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์
นิยมบัณฑิต
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิตร
โสภโณดร
ภาควิชาสัตวศาสตร์
รองศาสตราจารย์วันวิศาข์
งามผ่องใส
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
รองศาสตราจารย์สมยศ
ทุ่งหว้า
ภาควิชาธรณีศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวน์
ยงเฉลิมชัย
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
รองศาสตราจารย์อรัญ
งามผ่องใส
ภาควิชาวาริชศาสตร์
อาจารย์สุภาพร
รักเขียว
ภาควิชาพืชศาสตร์
นางสาวจุรีรัตน์
รักขันธ์

 

ผลงานที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

ประเภทนวัตกรรม 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล  2,500 บาทพร้อมเกียรติบัตร  คือ 
     เรื่อง การพัฒนาวาล์วปรับระดับน้ำสำหรับโต๊ะปลูกผักไฮโดรโพนิกส์แบบ DRFT
     นำเสนอโดย  นายกระจาย  ดวงกระจ่าง
                       กลุ่มงานศูนย์วิจัยและกลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง 

รางวัลเข้าร่วมนำเสนอผลงาน เงินรางวัล  500 บาทพร้อมเกียรติบัตร คือ 
     เรื่อง  การเก็บรักษาตัวอย่างโรคพืชเพื่อใช้ในการเรียนการสอน
     นำเสนอโดย  นายกระจาย  ดวงกระจ่าง
                       ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช

 

ประเภทพัฒนางานทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล  3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร คือ 
     เรื่อง  บริการวิชาการแบบ 2 in 1
     นำเสนอโดย  นายธีระพงศ์  จันทรนิยม
                       กลุ่มงานศูนย์วิจัยและกลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล  2,500 บาทพร้อมเกียรติบัตร คือ 
     เรื่อง  ระบบการฝึกงานของนักศึกษา
     นำเสนอโดย  อาจารย์อานนท์  อุปบัลลังก์
                       ภาควิชาวาริชศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล  2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร คือ 
     เรื่อง  การพัฒนางานในเรือนจำหน่ายสินค้าตลาดเกษตร ม.อ.
     นำเสนอโดย  นางสาวพัชราภรณ์  ไทยช่วย
                       กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ

รางวัลเข้าร่วมนำเสนอผลงาน  เงินรางวัล  500 บาทพร้อมเกียรติบัตร
มี 5 รางวัลคือ 

     เรื่อง  การพัฒนาสมรรถนะสากลนักศึกษาภาควิชาพัฒนาการเกษตร
     นำเสนอโดย  ดร.กอบชัย  วรพิมพงษ์
                       ภาควิชาพัฒนาการเกษตร

     เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนวิชาสัมมนา ภาควิชาธรณีศาสตร์
     นำเสนอโดย  ดร.สุรชาติ  เพชรแก้ว
                       ภาควิชาธรณีศาสตร์

     เรื่อง  การดำเนินงานพัฒนานักศึกษาของภาควิชาวาริชศาสตร์
     นำเสนอโดย  ผศ.สุพัตรา  เดวิสัน และดร.ตรีชฎา  แสงชัยศรี
                       ภาควิชาวาริชศาสตร์

     เรื่อง  การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์มปฏิบัติการสัตวศาสตร์
     นำเสนอโดย  นายสมชาย  พิมพ์ธนประทีป
                       ภาควิชาสัตวศาสตร์

     เรื่อง  โครงการ “เพาะกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ ทรัพย์ ม.อ.1”
     นำเสนอโดย  นางสาวภาวินี  ไชยสุวรรณ
                       กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ

 

     เวลา 15.30 น. ท่านคณบดีกล่าวปิดงาน สามารถดูสรุปได้ที่บันทึก การนำเสนอการพัฒนางาน

และขอขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยค่ะ ที่ให้การช่วยเหลือ และทำให้งานของคณะฯ ประสบความสำเร็จ (จัดรูปบรรยากาศไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ แต่ไม่สามารถนำไฟล์ขึ้นได้ ฮือ.. ฮือ.. เมื่อไหร่ระบบเป็นใจ ก็จะเพิ่มรูปให้ชมกันนะค่ะ)

สามารถดูภาพการนำเสนอ ไฟล์นำเสนอได้ที่เว็บไซต์การจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ> กิจกรรม ปี 2555 > http://www.natres.psu.ac.th/website/km2/km.htm

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 มีนาคม 2555 17:25 แก้ไข: 02 เมษายน 2555 10:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.220.231.235
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ