นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2768
ความเห็น: 1

เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554

ขอเชิญบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมเวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554

 

 

 

กำหนดการเวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ 

ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 09.00–16.00น.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ณ ห้อง ทธ. 260 อาคาร 2  คณะทรัพยากรธรรมชาติ   

 

การนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพประเภทนวัตกรรม และการพัฒนางานทั่วไป

โดยให้ทุกภาควิชา/ หน่วยงาน นำเสนอโดยเชิงวิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้รับ ดังนี้

-          การพัฒนางาน/ การเพิ่มมูลค่า

-          การเพิ่มประสิทธิภาพ/ ประสิทธิผล

-          การลดเวลา/ ขั้นตอน/ แรงงาน /ข้อผิดพลาด

-          การนำไปใช้ประโยชน์

 

**  ภาควิชา/ หน่วยงาน นำเสนอผลงาน 10 นาที แสดงความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ 10 นาที  ** 

 

วัน/ เวลา

ภาควิชา/ หน่วยงาน

เรื่อง

นำเสนอโดย

09.00 – 09.30 น.

09.30 – 10.00 น.

ลงทะเบียน หน้าห้อง ทธ.260 อาคาร 2  คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

ท่านคณบดี กล่าวเปิดงานการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ

ประเภทนวัตกรรม

10.00 – 10.20 น.

ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช

การเก็บรักษาตัวอย่างโรคพืชเพื่อใช้ในการเรียนการสอน

นายสุภาพ  จันทรัตน์

10.20 – 10.40 น.

กลุ่มงานศูนย์วิจัยและ

กลุ่มงานสถานีวิจัยและ

บริการกลาง

การพัฒนาวาล์วปรับระดับน้ำสำหรับโต๊ะปลูกผักไฮโดรโพนิกส์แบบ DRFT

นายกระจาย  ดวงกระจ่าง

ประเภทการพัฒนางานทั่วไป

10.40 – 11.00 น.

ภาควิชาพัฒนาการเกษตร

การพัฒนาสมรรถนะสากลนักศึกษาภาควิชาพัฒนาการเกษตร

ดร.กอบชัย  วรพิมพงษ์

11.00 – 11.20 น.

พักรับประทานอาหารว่าง  

11.20 – 11.40 น.

ภาควิชาวาริชศาสตร์

ระบบการฝึกงานของนักศึกษา

อาจารย์อานนท์  อุปบัลลังก์

11.40 – 12.00 น.

ภาควิชาธรณีศาสตร์

การจัดการเรียนการสอนวิชาสัมมนา ภาควิชาธรณีศาสตร์

ดร.สุรชาติ  เพชรแก้ว

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.20 น.

กลุ่มงานศูนย์วิจัยและ

กลุ่มงานสถานีวิจัยและ

บริการกลาง

บริการวิชาการแบบ 2 in 1

นายธีระพงศ์  จันทรนิยม

13.20 - 13.40 น.

วาริชศาสตร์

 

การดำเนินงานพัฒนานักศึกษาของภาควิชาวาริชศาสตร์

ผศ.สุพัตรา  เดวิสัน

ดร.ตรีชฎา  แสงชัยศรี

13.40 – 14.00 น.

กลุ่มงานจัดการ

ผลประโยชน์

ทางวิชาการ

การพัฒนางานในเรือนจำหน่ายสินค้าตลาดเกษตร ม.อ.

นางสาวพัชราภรณ์  ไทยช่วย

 

14.00 – 14.20 น.

ภาควิชาสัตวศาสตร์

การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์มปฏิบัติการสัตวศาสตร์

นายสมชาย  พิมพ์ธนประทีป

14.20 – 14.40 น.

กลุ่มงานจัดการ

ผลประโยชน์

ทางวิชาการ

โครงการ “เพาะกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ ทรัพย์ ม.อ.1”

นางสาวภาวินี  ไชยสุวรรณ

14.40 – 15.00 น.

-  สรุปผลการประเมิน โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ

-  พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 - 15.30 น.

พิธีมอบรางวัลการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ

15.30 - 16.00 น.

ท่านคณบดี  กล่าวปิดงานการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ

created: 05 March 2012 16:28 Modified: 30 March 2012 14:47 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 CHAIN OF LOVE, Ico24 Kittima, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
CHAIN OF LOVE (Recent Activities)
09 March 2012 12:56
#75817

เหนื่อยอีกแล้วซิ น้องเรา สู้สู้จ้า

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.201.220
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ