นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2197
ความเห็น: 1

ขอแค่...เข้าใจ งานวิจัยที่ใช้ประโยชน์

 

ขอต่อจากบันทึกของ พี่มอนลี่ ว่าด้วย “ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ตามแบบฉบับองค์กร”

            เมื่อวันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2555 (วันแห่งความรัก...QA) ณ ห้องประชุม 122การประชุมการจัดทำรายงานผลการประเมินภายใน (SAR) ปีการศึกษา 2554 ของคณะทรัพยฯ  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน (มิถุนายน 54 - กุมภาพันธ์ 55) มีผู้เข้าร่วมคือ คณบดี  รองคณบดี  ผู้ดูแล  ผู้รับผิดชอบข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้  และผู้รายงานข้อมูลตัวบ่งชี้ระดับคณะฯ  โดยสรุปในภาพรวมคณะฯ ผลการดำเนินงาน และผลการประเมินคุณตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 รอบ 9 เดือน ( มิถุนายน  2554 - กุมภาพันธ์ 2555) มีดังนี้

          1.  ตัวบ่งชี้ที่ต้องรอผลรายงานมี 6 ตัวบ่งชี้ คือ  สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 1 , 2 , 12, 13, 16.2  ก.พ.ร.ตัวบ่งชี้ที่ 4.1.3

          2.  ตัวบ่งชี้ที่ไม่ผ่าน 3.51 คะแนน มี  5  ตัวบ่งชี้ คือ  สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ 2.8, 3.1   สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 3, 6, 7

          3.  ผลการ Commit KPIs คณะฯ  มีการประเมินตามตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. ทั้งหมด  39  ตัวบ่งชี้   มีผลคะแนนผ่าน 3.51 จำนวน 28 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 71.79   คะแนนผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5) ได้ 3.95  ระดับดี

          4.  เกณฑ์ KPIs ต้องผ่านร้อยละ 80.00  คณะฯ เพิ่มการดำเนินการให้ผ่าน 3.51 จำนวน  4 ตัวบ่งชี้  จะได้ 32 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อย 82.05

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 6  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ (บันทึกของ พี่มอนว่าด้วย “ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ตามแบบฉบับองค์กร”

 

และหลังจากที่คณะฯ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม เมื่อวันที่ 22  กุมภาพันธ์  2555 คณะกรรมการประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะในการนับ สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 6  ดังนี้

        1. งานวิจัยไม่ต้องอยู่ในปีการศึกษาที่ประเมิน แต่ต้องมีการถ่ายทอดการใช้ประโยชน์ในปีการศึกษาที่ประเมิน จึงจะนับได้

        2.  องค์กรภายนอกว่าจ้าง, ข้อตกลงร่วมกันให้คณะฯ ทำวิจัย  (นับเมื่อส่งมอบงานวิจัยให้กับองค์กรที่ว่าจ้าง)

        3. คณะฯ มีผลงานวิจัย  และให้บริการวิชาการแก่องค์กร/ ชุมชน  เช่น  หน่วยงานภายนอกมีหนังสือเชิญให้บุคลากรคณะฯ ไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัย  ซึ่งคณะฯ ต้องเก็บหลักฐาน คือ

            -  หนังสือเชิญจากหน่วยงานภายนอก

            -  หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ  หรือหนังสือตอบรับการเป็นวิทยากร

        4.  คณะฯ จัดบริการวิชาการ และได้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและวิจัย  นำไปสู่การมีผลงานวิจัย  จัดให้มีการบริการวิชาการแก่องค์กร/ ชุมชน  และติดตามผลการใช้ประโยชน์โดยมีหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์

 

     เมื่อเข้าใจในการนับ หลักฐาน ก็มาในทันใด ต้องขอขอบคุณอาจารย์ และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับคณะฯ ที่พร้อมใจกันช่วยเพิ่มเติมข้อมูล จนส่งผลให้ผลการดำเนินงานของตัวบ่งชี้ที่ 6 จากเดิมมี 8  เรื่อง เป็น 23 เรื่อง  และได้มีการจัดทำกระบวนการในการจัดเก็บตัวบ่งชี้ที่ 6  ในการรายงานปีการศึกษา 2554 ของคณะฯ

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2555 17:36 แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2555 17:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
25 กุมภาพันธ์ 2555 19:28
#75492
  • ต้องขอขอบคุณทีมงานที่ช่วยให้คะแนนตัวบ่งชี้ที่ 6  ซึ่งครั้งแรก คะแนนได้น้อยมาก ส่วนนี้ของคณะฯ ตกไปเลย เพราะข้อมูลมีน้อยมาก และคณะกรรมการได้แจ้งช่องทางเพิ่มเติม เพื่อให้คะแนนได้ดีขึ้น แต่เมื่อได้มาหาข้อมูลเพิ่มเติม ทำให้ได้คะแนนในระดับดีมาก  
  • การค้นหาข้อมูลค่อนข้างลำบากมาก จำเป็นต้องต้อบสืบค้นข้อมูลโดยผ่านระบบ Internet ของ ม.อ.  (หากภายนอก ม.อ. เข้าใช้งานไม่ได้) ทำให้น้องทีมงานบางท่าน ต้องเข้ามาใน ม.อ. เพื่อค้นหาข้อมูล  และทราบว่า ได้ข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ก็ราว ตี 3 แล้ว   และตอนนี้ Happy แล้ว เพราะได้คะแนนอยู่ในระดับที่ดีมาก  ต้องขอบคุณจริง ๆ ค่ะ   สุด ๆ ไปเลย
  • และในโอกาสต่อไป หน่วยหลักที่เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูลในตัวบ่งชี้ที่ 6 อยู่ 3 หน่วยงาน คือ หน่วยวิจัย  หน่วยการเจ้าหน้าที่  และกลุ่มงานบริการวิชาการ    สำหรับภาควิชา/หน่วยงาน คือหน่วยงานที่เก็บข้อมูลด่านแรก  และระบบข้อมูลจะหลั่งไหลเข้าส่วนกลางคณะฯ ต่อไป

 

 

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.42.98
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ